Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

1. Tworzenie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska.

2. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Wykonywanie zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego:

a) zadania związane z dofinansowaniem do zmiany systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym w celu ograniczenia niskiej emisji,

b) zadania związane z dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii.

3. Ochrona terenów zieleni, drzew i krzewów w tym prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz naliczanie kar ich za zniszczenie;

4. Rozpatrywanie zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

5. Prowadzenie postępowań nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia tego oddziaływania;

6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

7. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

10. Prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń wyszczególnionych w pkt 9 i 10;

11. Opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i sporządzenie sprawozdań. Udostępnianie na stronie internetowej informacji na temat gospodarki odpadami;

12. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

13. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości
i porządku;

14. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;

15. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

16. Zamieszczanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w publicznie dostępnych wykazach;

17. Występowanie w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;

18. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

19. Tworzenie gminnego programu usuwania azbestu oraz wykonywanie zadań związanych z jego realizacją, w tym zadania związane z dofinansowaniem utylizacji wyrobów zawierających azbest;

20. Prowadzenie działań w zakresie ustalania szkód powstałych na gruntach rolnych na skutek klęsk żywiołowych;

21. Współpraca z kołami łowieckimi w sprawach dotyczących łowiectwa;

22. Tworzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

23. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.

24. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie.

25. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie wynikającym z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

26. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne;

27. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

28. Współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcjami, instytucjami i organizacjami społecznymi.

.

Telefony:

Kierownik Wydziału Agnieszka Pacyna 71 390 51 76
Główny specjalista Aneta Słoniowska 71 390 72 08
Główny specjalista Dorota Demko-Krystyańczuk 71 390 71 52
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Magdalena Matysek 71 390 71 51
Pomoc administracyjna Wiktoria Rajca 71 390 51 61

e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Krysmalski

Data wytworzenia:
01 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
12 sie 2009, godz. 14:11

Osoba aktualizująca informacje

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data aktualizacji:
07 cze 2023, godz. 15:56