Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Funduszy i Dotacji

Do zadań Wydziału Funduszy i Dotacji należy:

1. Pozyskiwanie dotacji i innych pozabudżetowych środków finansowych w celu realizacji projektów ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy.

2. Przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań objętych dofinansowaniem z funduszy pomocowych w tym współfinansowanych z programów UE.

3. Współpraca z poszczególnymi Wydziałami Urzędu realizującymi zadania z udziałem środków pomocowych (krajowych, UE), nadzór nad realizacją tych inwestycji.

4. Współpraca z instytucjami w zakresie programów finansowanych z funduszy pomocowych oraz przez UE.

5. Prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji, budowanie partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały o finansowaniu sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

7. Koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem oraz rozliczaniem dotacji przyznanych z budżetu gminy, przeprowadzanie kontroli merytorycznej i finansowej realizowanych zadań publicznych.

8. Promowanie działań i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w lokalnej prasie oraz na stronie Internetowej gminy.

9. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych.

10. Przygotowywanie rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w § 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pożytku Publicznego.

11. Współpraca z zakresu działalności kulturalno-sportowej z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.

12. Koordynowanie procesu przyznawania i wypłaty stypendiów sportowych dla wybitnie uzdolnionych zawodników z gminy Kąty Wrocławskie.

13. Realizacja zadań z zakresu udzielania dotacji - wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim a w szczególności:

a) współpraca z radami sołeckimi i osiedlowymi z zakresu wydatkowania środków finansowych zgodnie z podjętymi uchwałami rad sołeckich i osiedlowych,

b) bieżący nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych funduszu sołeckiego i osiedlowego,.

c) bieżąca pomoc przy doposażeniu świetlic wiejskich.

15. Zapewnienie wywozu nieczystości stałych z terenu świetlic wiejskich.

16. Doposażenie boisk, placów zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy nadzór nad realizacją zadań bieżących na tych terenach.

 

Kierownik Wydziału Edyta Kmiecik - 71 390 71 57
I piętro - pok. 16A, e-mail: edyta.kmiecik@katywroclawskie.pl

Zastępca Kierownika Wydziału Renata Wonskowska - 71 390 51 30
I piętro - pok. 16A, e-mail: renata.wonskowska@katywroclawskie.pl

Główny specjalista ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Monika Romańska - 71 390 51 72
I piętror - pok. 16, e-mail: monika.romanska@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Ewa Figas - 71 390 71 55
I piętror - pok. 16, e-mail: ewa.figas@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. pozyskiwania Funduszy Marta Łukasik - 71 390 71 62
I piętro - pok. 16A, e-mail: marta.lukasik@katywroclawskie.pl

Podinspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Magdalena Relich - 71 390 51 70
I piętro - pok. 16, e-mail: magdalena.relich@katywroclawskie.pl 

e-mail: organizacje@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
28 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
10 kwi 2012, godz. 12:11

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
21 lip 2023, godz. 11:52