Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr XLIV/586/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XLIV/586/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/586/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/219/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w wysokości 29,00  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość ”..

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki o której mowa w § 2 tj. 58,00  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość ”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

Na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) Rada Gminy zobowiązana jest do dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

W myśl art. 6r ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty :

  1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. Tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. Obsługi administracyjnej tego systemu;
  4. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Nastąpiło zwiększenie ceny za tonę odpadów zmieszanych z 590 zl netto (2019r) do 690 zl netto (2021r) oraz ceny za tonę odpadów biodegradowalnych z 490 zl netto do 575 zł.

Od 2021 na pszokach są też odbierane nowe frakcje odpadów tj. opakowania po farbach, tekstylia, oleje mineralne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, baterie, drewno, lampy fluorescencyjne, oleje mineralne itp.

 

Planowane koszty funkcjonowania systemu w roku 2022 tylko na podstawie umowy z Wykonawcą usług zbierania i gospodarowania wyniosą 10.380.000,00 zł.

Planowane dochody w budżecie na 2022 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  to kwota 9.500.000,00 zł. Dodatkowo planowany koszt obsługi administracyjnej   -  to 518.516 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników ZGM i UMIG ).  Inne koszty : szkolenia, materiały wyposażenie (ZGM - 310.000 zł) – razem około 400.000 zł.

 

W związku z corocznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu, a zwłaszcza kosztów zbierania i zagospodarowania odpadów, należy ustalić nowe stawki opłaty, na takim poziomie, aby mogły one w większej części pokryć koszty funkcjonowania systemu.

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty wrocławskie zostaną pokryte z budżetu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyniki glosowania 586.pdf (PDF, 18.37Kb) 2021-12-03 11:17:21 8
XLIV-586-21.pdf (PDF, 221.34Kb) 2021-12-03 11:17:21 67
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
03 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data publikacji:
03 gru 2021, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data aktualizacji:
03 gru 2021, godz. 11:17