Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr XLIV/584/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2022

Uchwała Nr XLIV/584/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/584/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8, 10 ust. 1  i 2  i art. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

638,74

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.065,55

 c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.278,65

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

c. równej lub wyższej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

c. równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

d. równej lub wyższej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.439,98

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a

Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

1.491,74

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.491,74

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.491,74

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.885,95

b

O liczbie osi – trzy

1.885,95

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.885,95

b

O liczbie osi – trzy

1.885,95

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.885,95

b

O liczbie osi – trzy

1.885,95

d. równej lub wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.439,98

b

O liczbie osi – trzy

2.439,98

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.885,95

b

O liczbie osi – trzy

1.885,95

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.885,95

b

O liczbie osi – trzy

1.885,95

c. równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.885,95

b

O liczbie osi – trzy

1.885,95

d. równej lub wyższej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.492,33

b

O liczbie osi – trzy

2.492,33

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton :

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1.278,65                             

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – jedna

1.491,74

b

O liczbie osi – dwie

1.491,74

c

O liczbie osi – trzy

1.491,74

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.491,74

b

O liczbie osi - dwie

1.491,74

c

O liczbie osi – trzy

1.491,74

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.491,74

b

O liczbie osi - dwie

1.491,74

c

O liczbie osi – trzy

1.491,74

d. równej lub wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.885,95

b

O liczbie osi - dwie

1.885,95

c

O liczbie osi – trzy

1.885,95

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.491,74

b

O liczbie osi - dwie

1.491,74

c

O liczbie osi – trzy

1.491,74

b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.491,74

b

O liczbie osi - dwie

1.491,74

c

O liczbie osi – trzy

1.491,74

c. równej lub wyższej niż 28 ton, a nie wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.491,74

b

O liczbie osi – dwie

1.491,74

c

O liczbie osi – trzy

1.491,74

d.  wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.885,95

b

O liczbie osi – dwie

1.885,95

c

O liczbie osi – trzy

1.885,95

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a

Mniej niż 22 miejsca

1.509,84

b

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

1.908,85

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

O wysokości stawek podatku od środków transportowych w danym roku decyduje gmina w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021 roku (Monitor Polski z 2021 r. poz. 660) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosły o 3,6 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2020 r. Jest to podstawa do określenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W 2022 roku stawki maksymalne podatków wzrosną o 3,6% w porównaniu do 2021 roku.

Górne granice stawek kwotowych zostały określone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2022 (Monitor Polski z dnia 22 lipca 2021 r. poz. 724).

Stawki podatku od środków transportowych ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych.

W Gminie Kąty Wrocławskie zaproponowano stawki na poziomie 70 % górnej granicy stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2022.

Na skutek uchwalenia stawek w w/w wysokości, dochody z podatku od środków transportowych będą kształtowały sie następująco:

Prognozowane w 2022 r. - 1.190.000 zł

Wzrost w stosunku do 2021 roku o 44 % (plan na 2021 r. - 520.000 zł)

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyniki glosowania 584pdf.pdf (PDF, 18.02Kb) 2021-12-03 10:50:36 42
XLIV-584-21.pdf (PDF, 231.00Kb) 2021-12-03 10:50:36 80
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
03 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data publikacji:
03 gru 2021, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data aktualizacji:
03 gru 2021, godz. 10:50