Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr XLIII/577/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022

Uchwała Nr XLIII/577/21 z dnia 28 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/577/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości w roku 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2021.1372 ze zm.) i art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,91 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :

0,46 zł od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna powierzchnia tych gruntów nie przekracza 0,5 ha,

0,48 zł od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 0,5 ha;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,39 zł od 1 m² powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,14 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a dla powierzchni budynków gospodarczych wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 4,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) zajętych na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu - 17,59 zł od  1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli:

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów wody – 0,5% ich wartości,

b) pozostałych - 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieruchomości (budynki, budowle, grunty) zajęte na działalność w zakresie:

kultury, kultury fizycznej, sportu,

działalności bibliotecznej, świetlic,

ochrony przeciwpożarowej,

pomocy społecznej,

cmentarzy,

pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działalności statutowej, do której zostali powołani. Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub ich części, budowli, gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w §1 ust.2 lit. b), a stawką preferencyjną określoną w §1 ust.2 lit. f) stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z 24.12.2013 r. ze zm.), oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020.708 t.j.)

2. Wartość pomocy brutto dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez niego w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. Euro, natomiast dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów wartość pomocy nie może przekroczyć 100 tys. Euro.

3. Kurs Euro ustalany jest na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy - tj. dzień w którym podmiot nabył prawo do otrzymania pomocy - w przypadku ulgi podatkowej dzień w którym upływa termin złożenia deklaracji (art. 2 pkt 11 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz.U.2020.708 t.j.).

4. Pomoc de minimis przyznawana jest dopiero po stwierdzeniu, że nie podniesie ona łącznej kwoty pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot gospodarczy w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe do poziomu przekraczającego maksymalny pułap pomocy de minimis. Pomoc udzielana na mocy programu podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka ryzyka, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia.

5. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 t.j.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

O wysokości stawek podatku od nieruchomości w danym roku decyduje gmina w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021 roku (Monitor Polski z 2021 r. poz. 660) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosły o 3,6 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2020 r.

Jest to podstawa do określenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Zatem w 2022 roku stawki maksymalne podatków wzrosną o 3,6% w porównaniu do 2021 roku.

Górne granice stawek kwotowych zostały określone przez Ministra Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2022 (Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2021 r. poz. 724). Stawki podatku od nieruchomości ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

W związku z powyższym proponuje się wzrost obowiązujących w 2022 roku, na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie stawek podatku od nieruchomości o 3,6 %. Stawki te nie przekraczają stawek maksymalnych.

W niniejszej uchwale utrzymano wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu (obniżona stawka dotyczy budynków).

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyniki glosowania 577 pdf.pdf (PDF, 18.36Kb) 2021-11-09 11:54:50 23
XLIII-577-21.pdf (PDF, 232.95Kb) 2021-11-09 11:54:50 186
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
09 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data publikacji:
09 lis 2021, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data aktualizacji:
09 lis 2021, godz. 11:54