Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr LXXI/880/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LXXI/880/23 z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/880/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 240 157 045,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 378 889,01 zł i dochody majątkowe 34 778 156,69 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 293 797 767,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 234 908,52 zł i wydatki majątkowe 96 562 859,01 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 562 859,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 53 640 721,83 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 293 175,66 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 64 458 841,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 35 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 293 175,66 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 40 387 136,00 zł, w tym:

4.1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 27 209 801,00 zł, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 16 391 681,00 zł,

b) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł.

4.2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” wynosi 13 177 335,00 zł, w tym:

a) w 2023 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 7 790 199,00 zł;

b) w 2024 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 5 387 136,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.10.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(99).pdf

 

 

uzasadnienie

  1. W związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 197 107,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 18 559,58 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 36 390,33 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 5 915,28 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 11 007,04 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 29 737,34 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 57 839,64 zł;

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101 § 2340, 80103 § 2340, rozdział 80104 § 2340, rozdział 80149 § 2340, rozdział 85404 § 2340 – łącznie kwota 37 657,79 zł (dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

  1. W związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty środków na pokrycie składek społecznych na opłacenie nagrody dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 859,50 zł.

Jednocześnie na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4110 o kwotę 859,50 zł.

  1. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowego w związku z zakończeniem realizacji zadań obejmujących: wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego, dodatku elektrycznego oraz zadania związanego z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych dokonuje się następujących zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków:

a)                  dodatek węglowy, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 1 418 820,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 914 000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 27 789,00 zł;

b)                  dodatek energetyczny, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 20 920,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 12 390,00 zł;

c)                   dodatek elektryczny, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 2 296 020,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 2 250 490,00 zł, § 4110 o kwotę 6 692,12 zł, § 4120 o kwotę 958,81 zł, § 4170 o kwotę 37 879,07 zł;

d)                  preferencyjny zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 40095 § 0840 o kwotę 727 449,00 zł, § 0970 o kwotę 246 483,00 zł łącznie o 973 932,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 40095 § 4110 o kwotę 1 484,41 zł, § 4120 o kwotę 483,77 zł, § 4170 o kwotę 8 538,18 zł, § 4210 o kwotę 499 518,29 zł, § 4300 o kwotę 309 226,66 zł.

  1. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę 240,00 zł plan dochodów w § 0630 i plan wydatków w § 4610 z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
  2. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znak KO.ZFK.3146.32.8.2023 z dnia 10.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 675,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Jednocześnie na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 675,00 zł.

  1. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z zawarciem umowy dotacji pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90026 § 2440 o kwotę 14 560,00 zł.
  2. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Plan dochodów:

a)      zwiększa się dochody w rozdziale 60095 § 6290 o kwotę 2 224 677,60 zł w związku z przewidywanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminnych dla zadania:  „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz – Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”:

- Zadanie 1: Przebudowa ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej,

- Zadanie 2: Przebudowa ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej wraz z budową parkingu B&R przy ul. Konwaliowej,

b)      zwiększa się dochody w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 500 000,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Wrocławskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn.: „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”,

c)      w dniu 25.07.2023 r. pomiędzy Gminą a Aglomeracją Wrocławską została zawarta umowa dotacyjna zgodnie, z którą została przyznana przez Aglomerację dotacja w kwocie 240 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie – wyposażenie zaplecza kuchennego”. Mając na uwadze zaawansowanie prac przy budowie budynku, Gmina planuje wyłonienie wykonawcy w zakresie wyposażenia kuchennego w 2023 r. jednakże z płatnością za zamówienie w 2024 r. Mając powyższe na uwadze, wskazuje się, że wystąpienie o zaliczkowe przekazanie środków finansowych na poczet zapłaty nastąpi w 2024 r. Dlatego też należy zmniejszyć plan dochodów na 2023 r. na zadaniu: Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie w klasyfikacji 80101/6290 o 240 000,00 zł.

Plan Wydatków:

a)   w związku z koniecznością wykonania remontów w budynkach świetlic wiejskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 85 000,00 zł na zadaniu: „Remonty świetlic”,

b)   w związku z trwającą inwestycją dotyczącą rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, niezbędne staje się wykonanie robót związanych z rozbiórką dobudówki, przez którą realizowane jest wejście do pomieszczeń po byłej pierogarni oraz wykonanie przejścia przez ściany, celem zapewnienia połączenia komunikacyjnego z główną częścią budynku. Mając powyższe na uwadze, do budżetu na 2023 r. niezbędne staje się wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG” w rozdziale 75095 § 6050 wraz z zabezpieczeniem finansowym w kwocie 130 000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości zakończenia niżej wymienionych zadań w bieżącym roku budżetowym oraz jako źródło finansowania powyższych zmian, wskazuje się następujące zadania inwestycyjne:

-  kwotę 135 498,40 zł w rozdziale 70007 § 6050 dla zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich”,

-  kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 92109 § 6050 dla zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach”.

c)      z uwagi na zakończenie zadania pn.: „Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich” zmniejsza się plan wydatków kwotę o 17 722,00 zł w rozdziale 90095 § 6050.

  1. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w budynku Ratusza i budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PIO) oraz w celu zabezpieczenia ww. wydatków przenosi się z rozdziału 90015 § 4300 do rozdziału 75023 § 4260 kwotę 45 000,00 zł.
  2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w związku z koniecznością pilnego zabezpieczenia wydatków na opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (DPS) przenosi się z rozdziału 85508 § 4330 do rozdziału 85502 § 4330 kwotę 120 000,00 zł.
  3. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Sołectwo Sokolniki

Wydatki razem

 

14 500,00

14 500,00

Wydatki na zadania własne

 

14 500,00

14 500,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

0,00

14 500,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

0,00

14 500,00

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

14 500,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

14 500,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

14 500,00

0,00

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

14 500,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

14 500,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

14 500,00

0,00

Sołectwo Sadowice

Wydatki razem

 

7 000,00

7 000,00

Wydatki na zadania własne

 

7 000,00

7 000,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

7 000,00

7 000,00

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

0,00

7 000,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

7 000,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

 

0,00

7 000,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

7 000,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

0,00

§ 4220

Zakup środków żywności

 

2 500,00

0,00

Zakup środków żywności

 

2 500,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

3 500,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

3 500,00

0,00

Sołectwo Pietrzykowice

Wydatki razem

 

879,01

879,01

Wydatki na zadania własne

 

879,01

879,01

Dział 750

Administracja publiczna

 

300,00

0,00

Roz.75095

Pozostała działalność

 

300,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

300,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

300,00

0,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

0,00

879,01

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

0,00

879,01

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

879,01

Zakup usług pozostałych

 

0,00

879,01

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

579,01

0,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

579,01

0,00

§ 4220

Zakup środków żywności

 

579,01

0,00

Zakup środków żywności

 

579,01

0,00

Sołectwo Pełcznica

Wydatki razem

 

1 700,00

1 700,00

Wydatki na zadania własne

 

1 700,00

1 700,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

200,00

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

200,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

200,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

200,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

1 700,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

0,00

1 700,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

1 700,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

1 700,00

Dział 926

Kultura fizyczna

 

1 500,00

0,00

Roz.92695

Pozostała działalność

 

1 500,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,00

0,00

Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska

Wydatki razem

 

2 190,00

2 190,00

Wydatki na zadania własne

 

2 190,00

2 190,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

440,00

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

440,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

440,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

440,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

2 190,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

0,00

2 190,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

1 750,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

1 750,00

§ 4220

Zakup środków żywności

 

0,00

440,00

Zakup środków żywności

 

0,00

440,00

Dział 926

Kultura fizyczna

 

1 750,00

0,00

Roz.92695

Pozostała działalność

 

1 750,00

0,00

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

1 750,00

0,00

Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką

 

1 750,00

0,00

Sołectwo Nowa Wieś Kącka

 

Wydatki razem

 

2 360,00

2 360,00

Wydatki na zadania własne

 

2 360,00

2 360,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1 060,00

1 300,00

Roz.90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

440,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

440,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

440,00

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

620,00

1 300,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

400,00

1 300,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

400,00

1 300,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

220,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

220,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 300,00

760,00

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1 300,00

760,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 300,00

760,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 300,00

760,00

Dział 926

Kultura fizyczna

 

0,00

300,00

Roz.92695

Pozostała działalność

 

0,00

300,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

300,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

300,00

Sołectwo Krzeptów

Wydatki razem

 

603,24

603,24

Wydatki na zadania własne

 

603,24

603,24

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3,24

0,00

Roz.75495

Pozostała działalność

 

3,24

0,00

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

3,24

0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

3,24

0,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

0,00

603,24

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

0,00

603,24

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

603,24

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

603,24

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

600,00

0,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

600,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

600,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

600,00

0,00

Sołectwo Gniechowice - Stary Dwór

Wydatki razem

 

3 000,00

3 000,00

Wydatki na zadania własne

 

3 000,00

3 000,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3 000,00

0,00

Roz.90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

3 000,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 000,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 000,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

3 000,00

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

0,00

3 000,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

3 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

3 000,00

Sołectwo Gądów - Jaszkotle

Wydatki razem

 

14 640,99

14 640,99

Wydatki na zadania własne

 

14 640,99

14 640,99

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

800,00

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

800,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

800,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

800,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 840,99

14 640,99

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

0,00

14 640,99

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

14 640,99

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

14 640,99

Roz.92195

Pozostała działalność

 

1 840,99

0,00

§ 4190

Nagrody konkursowe

 

840,99

0,00

Nagrody konkursowe

 

840,99

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

0,00

Dział 926

Kultura fizyczna

 

12 000,00

0,00

Roz.92695

Pozostała działalność

 

12 000,00

0,00

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

12 000,00

0,00

doposażenie placu zabaw w zjazd linowy Gądów Jaszkotle

 

12 000,00

0,00

Sołectwo Cesarzowice

Wydatki razem

 

6 912,47

6 912,47

Wydatki na zadania własne

 

6 912,47

6 912,47

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

6 912,47

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

6 912,47

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

6 912,47

0,00

Zakup usług pozostałych

 

6 912,47

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

6 912,47

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

0,00

5 600,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

5 600,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

5 600,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

0,00

1 312,47

§ 4220

Zakup środków żywności

 

0,00

1 312,47

Zakup środków żywności

 

0,00

1 312,47

Sołectwo Bogdaszowice

Wydatki razem

 

730,00

730,00

Wydatki na zadania własne

 

730,00

730,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

730,00

0,00

Roz.90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

730,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

730,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

730,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

730,00

Roz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

0,00

730,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

730,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

730,00

Sołectwo Baranowice-Bliż

Wydatki razem

 

3 000,00

3 000,00

Wydatki na zadania własne

 

3 000,00

3 000,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

0,00

3 000,00

Roz.90095

Pozostała działalność

 

0,00

3 000,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

3 000,00

Zakup usług pozostałych

 

0,00

3 000,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

3 000,00

0,00

Roz.92195

Pozostała działalność

 

3 000,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

3 000,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

3 000,00

0,00

             

Nowa Wieś Wrocławska

1)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr I Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o dbałość o tereny zielone, zadania koszenie terenów zielonych na przedsięwzięcie nr III Integracja mieszkańców i organizacja spotkań na zadanie Spotkanie opłatkowo-mikołajkowe wraz z przygotowaniem i degustacją potraw regionalnych – zakup art. spożywczych – 440,00 zł;

2)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr I Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o dbałość o tereny zielone, zadania zakup i montaż mat przerostowych pod huśtawki na placu zabaw na przedsięwzięcie nr IV Aktywizacja społeczności lokalnej i organizacja warsztatów „Dzielimy się doświadczeniem z młodym pokoleniem – tworzenie stroików jesiennych i Bożonarodzeniowych na zadanie: zakup art. pozostałych i art. do stroików – 1 750,00 zł.

Pełcznica

1)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica poprzez dbałość o tereny zielone z zadania zakup paliwa i oleju na przedsięwzięcie nr 3 Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji na zadanie zakup doposażenia do namiotu sołeckiego – 200,00 zł;

2)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 5 Utrzymanie i doposażenie placu zabaw jako miejsca spotkań i zabawy dzieci, zadania zakup teleskopu, piłkochwytów i siatek do bramek na przedsięwzięcie nr 3 Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji na zadanie zakup doposażenia do namiotu sołeckiego – 1 500,00 zł.

Nowa Wieś Kącka

1)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Nowa Wieś Kącka poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i świetlice, z zadania koszenie terenów zielonych, na przedsięwzięcie nr 3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, na zadanie zakup sprzętu AGD na świetlicę – 220,00 zł;

2)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Nowa Wieś Kącka poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i świetlice, z zadania zakup paliwa do kosiarki, na przedsięwzięcie nr 3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, na zadanie zakup sprzętu AGD na świetlicę – 400,00 zł;

3)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, z zadania zakup obudowy do maszyny cukrowej na przedsięwzięcie nr 4 Doposażenie placów zabaw i boiska sołectwa Nowa Wieś Kącka na zadanie zakup drzewek, krzewów, nawozów – 1 300,00 zł;

4)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 6 Media na utrzymanie świetlicy wiejskiej z zadania opłata za ścieki (wywóz szamba) na przedsięwzięcie nr 3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, na zadanie zakup sprzętu AGD na świetlicę – 140,00 zł;

5)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 6 Media na utrzymanie świetlicy wiejskiej z zadania opłata za ścieki (wywóz szamba) na przedsięwzięcie nr 4 Doposażenie placów zabaw i boiska sołectwa Nowa Wieś Kącka na zadanie zakup siatki do bramki – 300,00 zł.

Bogdaszowice

1)                  przenosi się środki w związku z oszczędnościami z przedsięwzięcia nr 5 opłaty za gaz, wodę, ścieki, zadania opłata za odprowadzanie ścieków na przedsięwzięcie nr 1 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdaszowice jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej na zadanie zakup środków czystości – 200,00 zł;

2)                  przenosi się środki w związku z oszczędnościami z przedsięwzięcia nr 5 opłaty za gaz, wodę, ścieki, zadania opłata za odprowadzanie ścieków na przedsięwzięcie nr 1 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdaszowice jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej na zadanie zakup wyposażenia do świetlicy (zastawy, miski, szklanki, obrusy itp.) – 530,00 zł.

Baranowice

1)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji – wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach obchodów Dnia Dziecka, Dożynek, itp. z zadania zakup usług – zamki dmuchane, animacje dla dzieci, toi toi na przedsięwzięcie nr 2 Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, zadanie wyrównanie terenu i wykonanie nasadzeń na terenie gminnym przy stawie w Bliżu, umowa z firmą – 3 000,00 zł.

Sadowice

1) przenosi się w całości środki z przedsięwzięcia nr 3 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych – przygotowanie potraw regionalnych, integracja mieszkańców przy wspólnie organizowanym pikniku rodzinnym z zadania:

- zakup art. spożywczych – 2 500,00 zł

- zakup art. pozostałych – 1 000,00zł

- usługi: zamki dmuchanych, oprawa muzyczna, animacje – 3 500,00 zł na nowoutworzone przedsięwzięcie nr 3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.

Krzeptów

1)                  przenosi się środki pozostałe z realizacji przedsięwzięcia nr V Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie z zadania opłacenie abonamentu do karty telemetrycznej służącej do obsługi monitoringu na przedsięwzięcie nr II Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, na zadanie nasadzenia – 3,24 zł;

2)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr VI Aktywizacja mieszkańców wsi z zadania zakup usług zamki dmuchane i organizacja imprez na przedsięwzięcie nr II Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, na zadanie nasadzenia – 600,00 zł.

Gniechowice

1)                  przenosi się środki z Przedsięwzięcia nr 1 Czysta i piękna wieś z zadania zakup koszy na odpady na Przedsięwzięcie nr III Doposażenie świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej społeczności sołectwa Gniechowice Stary Dwór na zadanie zakup oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze – 3 000,00 zł.

Cesarzowice

Ze względu na budowę kanalizacji w Cesarzowicach nie ma możliwości realizacji Przedsięwzięcia nr 5 pn. budowa skweru w Cesarzowicach i środki przeznaczone na ten cel przenosi się na:

1)                  przedsięwzięcie nr 2 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji-przygotowanie i degustacja potraw w ramach organizacyjnych spotkań okazjonalnych: Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, Zabawy Mikołajkowej na zadanie zakup art. żywnościowych – 1 312,47 zł;

2)                  przedsięwzięcie nr 1 Doposażenie świetlicy wiejskiej na zadania:

- zakup namiotów imprezowych 2 szt. – 3 800,00 zł

- zakup 3 stołów – 1 800,00 zł.

Pietrzykowice

1)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 3 z zadania zakup materiałów celem usprawnienia komunikacji społecznej między sołtysem, mieszkańcami i urzędem na przedsięwzięcie nr 1 utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pietrzykowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i boiska na zadanie wykonanie usługi nawożenia i odchwaszczania - 300,00 zł;

2)                  przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 3 z zadania zakup art. żywnościowych na przedsięwzięcie nr 1 utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pietrzykowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i boiska na zadanie wykonanie usługi nawożenia i odchwaszczania - 579,01 zł.

Gądów-Jaszkotle

1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 projekt estetyczna wieś z zadania zakup tyrolki na przedsięwzięcie nr 3 projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp.- 12 000,00 zł;

2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 projekt aktywizacja mieszkańców z zadania zakup medali, statuetek okolicznościowych na przedsięwzięcie nr 3 projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp. - 840,99 zł;

3) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 projekt aktywizacja mieszkańców z zadania zakup artykułów do wieńca na przedsięwzięcie nr 3 projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp. – 1 000,00 zł;

4) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 projekt estetyczna wieś z zakup paliwa, oleju, części, oprysków, nawozów itp., na przedsięwzięcie nr 3 projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp. - 800,00 zł.

Sokolniki

1)                  przenosi się kwotę 14 500,00 zł przeznaczoną na zakup podbitki i wyłożenie placyku kostką brukową - przedsięwzięcie nr 2 i tworzy się nowe zadanie - zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LXXI-880-23 (PDF, 1.82Mb) 2023-11-03 09:07:53 4
wyniki glosowania 880 (PDF, 18.33Kb) 2023-11-03 09:07:53 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miejska

Data wytworzenia:
26 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
03 lis 2023, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
03 lis 2023, godz. 09:07