Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr LVIII/753/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2023

Uchwała Nr LVIII/753/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/753/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 ze zm.) oraz art. 8, 10 ust. 1  i 2  i art. 12  ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz. U. 2022.1452 ze zm.)  w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P.2022.731) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P.2022.1001) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.000,00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.200,00

2. od  samochodów  ciężarowych  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.100,00

b

O liczbie osi – trzy

1.200,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.300,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.200,00

b

O liczbie osi – trzy

1.450,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.650,00

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.300,00

b

O liczbie osi – trzy

1.550,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.950,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.600,00

b

O liczbie osi – trzy

1.700,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.650,00

b

O liczbie osi – trzy

1.750,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.850,00

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.700,00

b

O liczbie osi – trzy

1.800,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

1.900,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.750,00

b

O liczbie osi – trzy

1.850,00

c

O liczbie osi – cztery i więcej

2.550,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a

Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

1.450,00

b

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.450.00

c

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.450,00

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.000,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

1.290,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.100,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

1.300,00

c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.460,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

1.500,00

d) równej lub wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.500,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

1.800,00

6. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – dwie

1.200,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

1.780,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton

a

O liczbie osi – dwie

1.300,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

1.800,00

c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.000,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

2.100,00

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

a

O liczbie osi – dwie

2.100,00

b

O liczbie osi – trzy i więcej

2.650,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton :

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1 250,00

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi – jedna

700,00

b

O liczbie osi – dwie

800,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

900,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton:

a

O liczbie osi - jedna

800,00

b

O liczbie osi - dwie

900,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.000,00

c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

900,00

b

O liczbie osi - dwie

1.000,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.100,00

d) równej lub wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.000,00

b

O liczbie osi - dwie

1.190,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.200,00

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a

O liczbie osi - jedna

800,00

b

O liczbie osi - dwie

900,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton:

a

O liczbie osi - jedna

900,00

b

O liczbie osi - dwie

1.100,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.350,00

c) równej lub wyższej niż 28 ton, a nie wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.150,00

b

O liczbie osi – dwie

1.350,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.400,00

d) wyższej niż 36 ton:

a

O liczbie osi - jedna

1.500,00

b

O liczbie osi – dwie

1.800,00

c

O liczbie osi – trzy i więcej

1.900,00

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a

Mniej niż 22 miejsca

500,00

b

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

700,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1-3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek podatku od środków transportowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 Stawki maksymalne na rok 2023 zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 1 sierpnia 2022 r. poz. 731).

 Zgodnie z art. 12 b ust. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy (tzw. stawki minimalne). Jeżeli procentowy wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy jest równy lub wyższy niż 5%, stawki określone w załącznikach ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 W związku z tym, że wskaźnik ten przekroczył wskazany próg, minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2023 roku ulegają zmianie. Przedmiotowe stawki zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001).

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LVIII-753-22 (PDF, 397.47Kb) 2022-12-06 09:27:05 32
wyniki glosowania 753 (PDF, 17.68Kb) 2022-12-06 09:27:05 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
06 gru 2022, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
06 gru 2022, godz. 09:27