Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr LVII/735/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023

Uchwała Nr LVII/735/22 z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr LVII/735/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2022.559 ze zm.) i art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.2022.1452 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:  - 0,61 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

– 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a dla powierzchni budynków gospodarczych wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 4,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem zapisu litery b,

b) 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywanych wyłącznie na działalność  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ,

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieruchomości (budynki, budowle, grunty) zajęte na działalność w zakresie:

kultury, kultury fizycznej, sportu,

działalności bibliotecznej, świetlic,

ochrony przeciwpożarowej,

pomocy społecznej,

cmentarzy, pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działalności statutowej, do której zostali powołani. Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub ich części, budowli, gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.                z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od  nieruchomości. Stawki określane przez radę gminy nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez Ministra Finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 696) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 roku w stosunku do I półrocza 2021 roku wzrosły o 11,8 %. Minister Finansów przeliczył ww. wskaźnikiem górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2023 r. i ogłosił je w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  na 2023 rok (M. P. z 2022 r., poz. 731), po zaokrągleniu w górę do pełnych groszy.

  Przekładając Radzie Miejskiej Kąty Wrocławskie  projekt  w sprawie   określenia stawek podatku od  nieruchomości na 2023 r. proszę o uwzględnienie  wszystkich czynników gospodarczych   mających wpływ na wysokość   podatków lokalnych i dochodów gminy.

 W celu zapewnienia budżetowi gminy płynności finansowej wnosi się o przyjęcie stawek maksymalnych określonych w/w obwieszczeniu.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LVII-735-22 (PDF, 288.67Kb) 2022-11-07 08:42:57 171
wyniki glosowania 735 (PDF, 17.82Kb) 2022-11-07 08:42:57 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miejska

Data wytworzenia:
27 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
07 lis 2022, godz. 08:42

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
07 lis 2022, godz. 08:42