15919 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/384/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/384/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała z dnia 11 maja 2022 r.

Projekt

 

z dnia  12 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 11 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVI/384/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/384/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się § 7 ust. 1 i otrzymuje on brzmienie:

„1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę̨ odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK właściciele nieruchomości mogą̨ zgłaszać:

1) pisemnie na adres siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich,

2) osobiście w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony na stronie internetowej bip.zgmkwr.pl.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Anna Skórczak

 

 

Uzasadnienie

W uchwale nr XXVI/384/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w treści tych punktów był podany adres siedziby ZGM: ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Po pierwsze – zmienił się adres siedziby ZGM w związku z czym uchwała w tym zakresie jest nieaktualna.

Po drugie – zapisywanie adresu siedziby jednostki w uchwale nie jest wymagane a przy każdej zmianie danych adresowych konieczna jest nowelizacja uchwały, formalne głosowanie Rady Miejskiej i publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Nadto w §7 ust. 1 pkt 3 usunięto słowo „faxem” gdyż ta forma transmisji i obioru danych nie jest w ZGM już dostępna.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
projekt uchwały odpady (PDF, 318.98Kb) 2022-05-12 10:25:56 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 10:25