15921 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2022-2025 | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2022-2025

Uchwała z dnia 9 maja 2022 r.

Projekt

 

z dnia  12 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z  o. o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 559/ oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028/ na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. na lata 2022-2025, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/355/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich na lata 2021-2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 maja 2022 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1106).pdf

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .........Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia.....w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2022-2025.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028/ przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanemu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedłożyło plan Burmistrzowi, który sprawdził spełnienie powyższych warunków.

Przedłożony Plan uwzględnia nowe zadania do zrealizowania przez Spółkę, które wynikają z polityki inwestycyjnej  gminy wskazanej w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. na lata 2022-2025” został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą ZGK Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich uchwałą nr 02/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
plan rozwoju ZGK 2022-2025 (PDF, 2.61Mb) 2022-05-12 10:39:23 9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 10:39