Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej

Uchwała

Projekt

 

z dnia  21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec,
w rejonie ulic Głównej i Polnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), w związku z uchwałą Nr XXXII/429/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej, oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie przyjętej uchwałą nr XLVIII/624/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2022 r., Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Głównej i Polnej, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 3;

3) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - załącznik nr 4.

§ 2. 1. Plan obejmuje część obszaru wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej, na południe od linii kolejowej.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1: 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalenia i oznaczenia planu.

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica strefy ochronnej terenu zamkniętego (terenu kolejowego).

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmuje więcej niż 70 % powierzchni działki lub obszaru objętego inwestycją;

2) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które stanowią uzupełnienie lub wzbogacają funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym;

3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany budynku do wskazanej linii rozgraniczającej terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, balkony, galerie, werandy, zadaszenia wejściowe, rampy, podesty, schody zewnętrzne, tarasy bez podpiwniczenia i okapy, które mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5m;

4) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy budynków do powierzchni działki lub terenu; powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu mierzony po zewnętrznym obrysie budynku w stanie wykończonym. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy;

5) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy zagrodowej – oznaczone symbolem RM;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – oznaczone symbolem MN/U;

4) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony symbolem U/MN;

5) teren zabudowy produkcyjno-usługowej – oznaczony symbolem P/U;

6) elektroenergetyka - oznaczony symbolem E;

7) teren lasów i zadrzewień – oznaczony symbolem ZL;

8) droga publiczna klasy zbiorczej – oznaczona symbolem KDZ;

9) droga publiczna klasy lokalnej – oznaczona symbolem KDL;

10) drogi publiczne klasy dojazdowej - oznaczone symbolem KDD;

11) publiczne ciągi pieszo-jezdne – oznaczone symbolem KDX;

12) drogi wewnętrzne - oznaczone symbolem KDW.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego dopuszcza się realizację obiektów technicznego wyposażenia, dojazdów i dojść, parkingów i garaży, budynków gospodarczych, wiat i zadaszeń oraz innych urządzeń pełniących służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wśród istniejącej zabudowy dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2) adaptację na cele mieszkaniowe lub usługowe budynków gospodarczych pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszego planu miejscowego oraz przepisami odrębnymi.

3. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy wyznaczonymi w planie miejscowym.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu.

1. W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności zaliczonej zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

2. W granicach terenów MN ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności zaliczonej zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizacji usług w zakresie: handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, myjni samochodowych, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa, usług wulkanizacyjnych), lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna (warsztatów stolarskich, tartaków), kamienia i tworzyw sztucznych oraz usług zamieszkania zbiorowego (hoteli).

3. W granicach terenów MN/U ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności zaliczonej zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizacji usług w zakresie: handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, myjni samochodowych, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa, usług wulkanizacyjnych) liczących więcej niż 2 stanowiska naprawcze oraz obsługujących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna (warsztatów stolarskich, tartaków), kamienia i tworzyw sztucznych oraz usług zamieszkania zbiorowego (hoteli).

4. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych odpowiednio:

1) na terenie RM – jak dla zabudowy zagrodowej;

2) na terenach MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) na terenach MN/U i U/MN - jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej i krajobrazy kulturowe.

2. W granicach obszaru objętego planem znajduje się stanowisko archeologiczne nr 3/10/80-27 AZP (osada kultury łużyckiej – chronologia: epoka brązu, okres halsztacki):

1) w obrębie ww. stanowiska archeologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się zakaz zalesiania ww. stanowiska archeologicznego.

3. Ochrona zabytków archeologicznych: inwestycje związane z pracami ziemnymi należy wykonywać zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów dróg publicznych klas: droga zbiorcza KDZ, droga lokalna KDL, drogi dojazdowe KDD i publiczne ciągi pieszo-jezdne KDX obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

4) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

2. W obszar objęty planem znajduje się w granicach trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych GZWP 319 „Subzbiornik Prochowice–Środa Śląska”.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. Ustala się następujące minimalne powierzchnie działek:

1) w granicach terenów MN i MN/U:

a) tereny: 1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN oraz 1MN/U i 3MN/U dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej = 1000 m2,

b) tereny: 2MN i 3MN oraz 2MN/U i 4MN/U dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej = 800 m2,

c) dla zabudowy usługowej = 500 m2;

2) w granicach terenu U/MN = 700 m2;

3) w granicach pozostałych terenów przeznaczonych na cele nierolnicze oraz dla działek pod wydzielone urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzoną i parkingi = 4 m2.

2. Ustala się następujące minimalne szerokości frontów działek:

1) w granicach terenów MN i MN/U:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego = 20 m;

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego = 16 m;

c) dla zabudowy usługowej = 20 m;

2) w granicach terenu U/MN:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego = 20 m;

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego = 16 m;

c) dla zabudowy usługowej = 20 m;

3) w granicach pozostałych terenów przeznaczonych na cele nierolnicze oraz dla działek pod wydzielone urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzoną i parkingi = 2 m.

3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800 do 1100.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne: w granicach pasa technologicznego od istniejących dystrybucyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV, w odległości 7 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej licząc w każdą stronę, obowiązuje:

1) zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów o wysokości większej niż 3 m;

3) obowiązek zapewnienia operatorowi sieci dostępu i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem, do linii i słupów.

2. W granicach strefy ochronnej terenu zamkniętego od przebiegającej na północ od granic obszaru objętego planem linii kolejowej Wrocław - Zgorzelec nr 274 o znaczeniu państwowym, stanowiącej teren zamknięty zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf. z 2020, poz. 38, z późn. zm.), obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów w zakresie sytuowania budowli, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie transportu kolejowego.

3. Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej (stacji radiolokacyjnej – kompleks wojskowy nr 4576 Pietrzykowice) ustalonej decyzją lokalizacyjną nr 02/78 Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10.01.1978 r. – obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu określone w przepisach odrębnych.

4. Ze względu na położenie terenów objętych planem w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej (stacji radiolokacyjnej – kompleks wojskowy nr 4576 Pietrzykowice) ustala się jako nieprzekraczalną wysokość obiektów budowlanych rzędną 144,4 m n.p.m.

5. Na obszarze objętym planem obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną lotniska Wrocław Strachowice, a także ochrona lotniczych urządzeń naziemnych. Wysokość obiektów budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego zakresu łączności publicznej) oraz naturalnych nie może przekraczać rzędnej 165 m n.p.m.

6. Ustala się zakaz zabudowy na terenie lasów i zadrzewień oznaczonym symbolem 1ZL.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Komunikacja:

1) obszar objęty planem jest powiązany z zewnętrznym układem komunikacyjnym drogami publicznymi klasy zbiorczej KDZ, lokalnej KDL i drogami publicznymi klasy dojazdowej KDD;

2) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych dróg lub rozbudowy dróg istniejących w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz ich parametrów;

3) każda nowo wydzielona działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej, a w przypadku działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową do drogi publicznej lub wewnętrznej, lub ciągu pieszo- jezdnego albo drogi transportu rolnego;

4) ustala się minimalne parametry dla dojazdów wewnętrznych, nie wyznaczonych w planie, służących do obsługi komunikacyjnej terenów:

a) szerokość w liniach podziału geodezyjnego nie mniej niż 10 m,

b) szerokości jezdni nie mniej niż 5 m,

c) obowiązek wyznaczenia trójkątów widoczności w miejscach połączenia z drogami publicznymi i wewnętrznymi o wymiarach 5m x 5m,

d) w przypadku wydzielania dojazdów nieprzelotowych obowiązuje realizacja placów do zawracania o wymiarach minimum 12,5m x 12,5m;

5) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w liczbie nie mniejszej niż:

a) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej,

b) 1 miejsce parkingowe na każde 40 m2 powierzchni użytkowej usług związanych z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym,

c) 1 miejsce parkingowe na każdych 10 zatrudnionych w ramach funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej;

6) do wymaganej liczby miejsc parkingowych zalicza się również miejsca w garażach lub wiatach garażowych;

7) miejsca do parkowania należy realizować jako utwardzone w całości, w części lub o nawierzchni gruntowej stabilizowanej;

8) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Infrastruktura techniczna:

1) ustala się realizację dystrybucyjnej sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) w sytuacji braku możliwości spełnienia ustaleń pkt 1, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie podziemnej dystrybucyjnej infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i wewnętrznych;

3) dopuszcza się realizację wyłącznie podziemnej infrastruktury technicznej.

3. Zaopatrzenie w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

2) parametry sieci wodociągowej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych;

4. Kanalizacja sanitarna:

1) odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) parametry sieci kanalizacji sanitarnej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych.

5. Kanalizacja deszczowa:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych: do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) parametry sieci kanalizacji deszczowej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych.

6. Elektroenergetyka:

1) zasilanie odbiorców z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł indywidualnych, w tym odnawialnych źródeł energii o mocy do 500 kW, z wyłączeniem możliwości lokalizacji turbin wiatrowych;

2) parametry sieci elektroenergetycznej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach inwestorów.

7. Zaopatrzenie w gaz:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłączanie obiektów zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.;

2) parametry sieci gazowej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

8. Zaopatrzenie w ciepło: zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło oraz ze źródeł odnawialnych o mocy do 500 kW, z wyłączeniem możliwości lokalizacji turbin wiatrowych.

9. Telekomunikacja: dostęp do usług telekomunikacyjnych podziemną lub radiową siecią telekomunikacyjną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Gospodarka odpadami:

1) odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.

§ 14. Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie sposobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania terenów.

§ 15. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące;

2) zieleń urządzona;

3) infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne typu wolnostojącego;

2) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,01,

b) maksymalny = 0,40;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,30;

4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

5) na 1 lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniej niż 3000 m2;

6) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch;

7) geometria dachów:

a) budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 35° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c,

b) budynki gospodarcze lub garaże: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się w budynkach dachy płaskie wyłącznie jako pokryte zielenią w co najmniej 50%;

8) w wiatach dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych, o spadkach nie mniejszych niż 20°;

9) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:

a) 8m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,

b) 6m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych;

10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

5. Sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości: zabudowę należy sytuować prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej terenu od strony dróg publicznych lub do granic przyległych nieruchomości.

6. Ustala się stosowanie pokryć dachowych z dachówki lub z materiału imitującego pokrycie dachówką, w matowym kolorze ceglastym, brązowym lub grafitowym.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 7MN.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) usługi wbudowane w budynki mieszkalne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustaleń § 7;

2) obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) zieleń urządzona;

4) infrastruktura techniczna.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) w granicach terenów: 1MN, 2MN, 3MN i 5MN budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojącego;

2) w granicach terenów: 4MN, 6MN i 7MN budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojącego lub bliźniaczego;

3) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,01,

b) maksymalny:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego = 0,40,

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego = 0,50;

4) wskaźnik powierzchni zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego: nie więcej niż 0,30,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego: nie więcej niż 0,35;

5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50 %;

6) ustala się wskaźniki:

a) w granicach terenów 1MN, 5MN:

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2;

dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej dla działek o powierzchni mniejszej niż 1000 m2 wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,

b) w granicach terenów 2MN i 3MN:

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2;

dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej dla działek o powierzchni mniejszej niż 800 m2 wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,

c) w granicach terenów 4MN, 6MN i 7MN:

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2,

dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej dla działek o powierzchni mniejszej niż 1000 m2 wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie bliźniaczej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2,

dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej dla działek o powierzchni mniejszej niż 700 m2 wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu;

7) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość zabudowy: nie większa niż 10 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch;

8) geometria dachów:

a) budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 35° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c.

b) budynki gospodarcze lub garaże: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się w budynkach dachy płaskie wyłącznie jako pokryte zielenią w co najmniej 50%;

9) nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy jednospadowe lub dwuspadowe, o spadkach nie mniejszych niż 30°;

10) w wiatach dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych, o spadkach nie mniejszych niż 20°;

11) w istniejącej zabudowie o innych parametrach niż określone w pkt 3- 8 dopuszcza się przebudowy i remonty zachowujące dotychczasowe wskaźniki, gabaryty i wysokość oraz parametry geometrii dachów;

12) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:

a) 8m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,

b) 6m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych;

13) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

5. Sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości: zabudowę należy sytuować prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej terenu od strony dróg publicznych lub do granic przyległych nieruchomości.

6. Ustala się:

1) stosowanie pokryć dachowych dachów stromych z dachówki lub z materiału imitującego pokrycie dachówką, w matowym kolorze ceglastym, brązowym lub grafitowym;

2) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich pokrytych zielenią w co najmniej 50%.

7. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) w granicach terenów 1MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN: 1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną typu wolnostojącego;

2) w granicach terenów 2MN i 3MN: 800 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną typu wolnostojącego;

3) w granicach terenów 4MN, 6MN i 7MN: 700 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną typu bliźniaczego;

4) 4 m2 pod infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 4MN/U.

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;

3) zabudowa usługowa.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące;

2) infrastruktura techniczna;

3) parkingi;

4) zieleń urządzona.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojącego;

2) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się wyłącznie budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące;

3) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,

b) maksymalny:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego = 0,45,

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego = 0,50,

dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej = 0,55;

4) wskaźnik powierzchni zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego: nie więcej niż 0,30,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego: nie więcej niż 0,35,

c) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej: nie więcej niż 0,40;

5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej:

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniej niż 50 %,

b) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej i  usługowej: nie mniej niż 30 %;

6) ustala się wskaźniki:

a) w granicach terenów 1MN/U i 3MN/U:

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2,

dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej dla działek o powierzchni mniejszej niż 1000 m2 wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,

b) w granicach terenów 2MN/U i 4MN/U:

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2,

dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej dla działek o powierzchni mniejszej niż 800 m2 wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu;

7) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch;

8) geometria dachów:

a) budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 35° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c,

b) budynki usługowe, gospodarcze lub garaże: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 20° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się w budynkach dachy płaskie wyłącznie jako pokryte zielenią w co najmniej 50%;

9) w wiatach dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych, o spadkach nie mniejszych niż 20°;

10) w istniejącej zabudowie o innych parametrach niż określone w pkt 3 - 9 dopuszcza się przebudowy i remonty zachowujące dotychczasowe wskaźniki, gabaryty i wysokość oraz parametry geometrii dachów;

11) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:

a) 8m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,

b) 6m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych;

12) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. Sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości: zabudowę należy sytuować prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej terenu od strony dróg publicznych lub do granic przyległych nieruchomości.

5. Ustala się:

1) stosowanie pokryć dachowych dachów stromych z dachówki lub z materiału imitującego pokrycie dachówką, w matowym kolorze ceglastym, brązowym lub grafitowym;

2) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich pokrytych zielenią w co najmniej 50%.

6. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) w granicach terenów 1MN/U i 3MN/U: 1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) w granicach terenów 2MN/U i 4MN: 800 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

3) 1000 m2 pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

4) 500 m2 pod zabudowę usługową;

5) 4 m2 pod infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną.

§ 19. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/MN.

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa usługowa;

2) rzemiosło, nieuciążliwa produkcja, handel hurtowy i detaliczny, składy i magazyny;

3) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;

4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące;

2) infrastruktura techniczna;

3) parkingi;

4) zieleń urządzona.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojącego lub bliźniaczego;

2) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się wyłącznie budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub bliźniacze;

3) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,

b) maksymalny = 0,55;

4) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 0,40;

5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 20 %;

6) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja użytkowa w poddaszu;

7) geometria dachów:

a) dachy strome symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się w budynkach innych niż mieszkalne dachy płaskie,

c) w wiatach dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych, o spadkach nie mniejszych niż 20°;

8) w istniejącej zabudowie o innych parametrach niż określone w pkt 3 - 7 dopuszcza się przebudowy i remonty zachowujące dotychczasowe wskaźniki, gabaryty i wysokość oraz parametry geometrii dachów;

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

5. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) 700 m2 pod zabudowę usługową, rzemiosło, nieuciążliwą produkcję, handel hurtowy i detaliczny, składy i magazyny, zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) 4 m2 pod infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną.

§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U.

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) produkcja;

2) bazy, składy, magazyny;

3) usługi, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2;

4) rzemiosło.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące;

2) infrastruktura techniczna;

3) parkingi;

4) zieleń urządzona.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,

b) maksymalny: 1,2;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 0,80;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie mniejsza niż: 10%;

4) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

5) geometria dachów: dachy o dowolnej geometrii;

6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

§ 21. 1. Wyznacza się teren elektroenergetyki oznaczony na rysunku planu symbolem 1E.

2. Przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące;

2) infrastruktura techniczna;

3) zieleń urządzona.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,

b) maksymalny = 1,0;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 1,0;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 10 %;

4) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch;

5) ustala się stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci w zakresie od 35° do 45°;

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od linii rozgraniczających terenu.

5. Ustala się stosowanie pokrycia dachowego z dachówki lub z materiału imitującego pokrycie dachówką, w kolorze: ceglastym.

§ 22. 1. Wyznacza się teren lasów i zadrzewień oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZL.

2. Przeznaczenie podstawowe: lasy i zadrzewienia.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.

§ 23. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ.

2. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) infrastruktura techniczna;

2) zieleń urządzona.

4. Linie rozgraniczające terenu stanowią granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 24. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL.

2. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) infrastruktura techniczna;

2) zieleń urządzona.

4. Linie rozgraniczające terenu stanowią granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD do 5KDD.

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) infrastruktura techniczna;

2) zieleń urządzona.

4. Linie rozgraniczające terenu stanowią granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 26. 1. Wyznacza się tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDX i 2KDX.

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.

3. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 7KDW.

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne.

3. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2024 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia....................2024 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg dojazdowych.

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia....................2024 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej
podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.) rozstrzyga sie w następujący sposób uwagi wniesione do projektu planu, rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jako nieuwzględnione:

I wyłożenie: projekt planu miejscowego wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 października do 22 października 2021r., termin składania uwag do dnia 5 listopada 2021 r.

 

L.p.

 

Data

wpływu uwagi

 

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki

organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

 

Treść uwagi

 

Oznaczenie nieruchomości

której dotyczy uwaga

 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości,

której uwaga dotyczy

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej

w Kątach Wrocławskich

 

 

 

 

 

uwaga

uwzględniona

uwaga

nieuwzględniona

1,

2

3

4

5

6

7

8

1.

6.10.2021

osoba fizyczna

Dopuścić stosowanie koloru białego do pokryć dachowych z dachówki lub materiału imitującego dachówkę.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Wprowadzenie dachów białych spowoduje dysonans w odn. Do zabudowy historycznej wsi Smolec. Można rozważać taki kolor na terenach oddalonych od centrów historycznych wsi, np. na oddalonych osiedlach gdzie taki kolor można ustalic dla wszystkich budynków.

2.

18.10.2021

osoba fizyczna

1.Zmienić wskaźnik pow. działki na 1 lokal mieszkalny na 250m2,

2.Zmienić minimalną liczbę miejsc parkingowych na 1 miejsce na mieszkanie dla budynków jednorodzinnych.

Dz. 582/6

Obręb Smolec

2MN/U – teren zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Wskaźnik powierzchni  działki na 1 lokal mieszkalny dotyczy wszystkich terenów zabudowy jednorodzinnej i powinien być jednolity, ma służyć ochronie terenów przed nadmierną intensywnością zabudowy.

Wskaźnik miejsc parkingowych dotyczy wszystkich terenów zabudowy jednorodzinnej i powinien być jednolity.

3.

20.10.2021

osoba fizyczna

§ 13 pkt 3 a, b: zmniejszyć minimalną szerokość dojazdów wewnętrznych do 6-7-8m

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Minimalna szerokość dojazdów wewnętrznych została wyznaczona w zależnosci od konkretnej sytuacjio terenowej, powinna zapewniać bezpieczeńsdtwo ruchu oraz możliwości realizacji infrastruktury technicznej.

4.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

5.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

6.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

7.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

8.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

9.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

10.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

11.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

12.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

13.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

14.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

15.

21.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

16.

21.10.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

W § 18 ust 1 pkt 3 przeznaczenie  „zabudowa usługowa” jest odpowiednie dla oznaczenia tego terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 242 i 243.

17.

21.10.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia projektu planu,

 dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

W § 18 ust 1 pkt 3 przeznaczenie  „zabudowa usługowa” jest odpowiednie dla oznaczenia tego terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 242 i 243.

18.

21.10.2021

osoba fizyczna

3.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

4.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia projektu planu,

 dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

W § 18 ust 1 pkt 3 przeznaczenie  „zabudowa usługowa” jest odpowiednie dla oznaczenia tego terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 242 i 243.

19.

22.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

20.

22.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

21.

22.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

22.

22.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

23.

22.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

24.

25.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

25.

25.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, budowa bloków typu „willa miejska” spowoduje spadek wartości okolicznych gruntów, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

26.

25.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

27.

25.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska”, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

28.

26.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

29.

26.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

30.

26.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

31.

26.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

32.

27.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

33.

27.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

34.

27.10.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

35.

29.10.2021

2.11.2021

2.11.2021 (mail)

osoba fizyczna

1.Ponownie przygotować prognozę oddziaływania na środowisko – pominięto istotne transgraniczne oddziaływanie ruchu drogowego dla wsi Smolec, Pietrzykowice, Jaszkotle i Cesarzowice oraz wskutek zwiększonych przepływów w istniejących rowach i ciekach oraz możliwościach podtopień w czasie deszczy nawalnych. Pominięto wskazanie rezerwy terenowej koniecznej oraz wymaganej retencji wód odprowadzanych z ulic gminnych i dróg wojewódzkich czy wewnętrznych.

2.Ponownie przygotować prognozę oddziaływania na środowisko – pominięto istotny dla wsi Smole brak terenów wspólnych rekreacyjnych, placów zabaw, obszarów zielonych ogólnie dostępnych dla mieszkańców rejonu ulic Polna i Główna.

3.Ponownie przygotować prognozę oddziaływania na środowisko z powodu koniecznego uzupełnienia a pominiętej i istotnej analizy proponowanego zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej.

4.Ujednolicić strefy MN i M przez zmianę oznaczenia obszaru 7M na 7MN oraz terenu 4MN na 4RM.

5.Wprowadzić w mpzp zakaz stosowania opału stałego dla celów grzewczych.

6.Usunąć zapis dopuszczający lokalizacje stacji transformatorowych na terenie inwestorów.

7.Wprowadzenie wymogu zapewnienia min. 1 miejsca ładowania pojazdów elektrycznych na każde rozpoczęte 300m2 powierzchni zabudowy usługowej.

8.Wprowadzić zapis dotyczący minimalnej wysokości ogrodzeń  nieprzeziernych do 1,20m.

9.Wydzielić jednoznacznie w mpzp tereny przeznaczone na: potrzeby wspólne mieszkańców (sport, rekreacja),  zbiorniki wodne retencji deszczowej i małej retencji otwartej dla wód opadowych stacje transformatorowe, pompownie ścieków, infrastrukturę komunikacyjną.

10.Ustalić w drodze konsultacji społecznych zakres usług oczekiwanych na terenie sołectwa

11.Skorygować zapis dot. pokryć dachowych, powinien jednoznacznie określać zastosowanie pokryć dachowych wyłącznie dachówką ceramiczną.

12.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

13.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

14.Wpisać wymóg stosowania dróg rowerowych i chodników wzajemnie oddzielonych.

Ustalenia projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245

242 i 243

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, którego badanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest badane na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247) odnosi się do oddziaływań inwestycji między terenami odrębnych państw.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu mpzp ocenia rozwiązania projektowe planu miejscowego, nie jest więc oderwanym, odrębnym opracowaniem. W przypadku zmiany ustaleń projektu planu dokonuje się korekty prognozy.

Zmiana funkcji terenu 4MN (zab. mieszkaniowa jednorodzinna) na 4RM (zab. zagrodowa) nie ma uzasadnienia – teren 4MN uzyskał zgodę rolną, a przeznaczenie na cele MN było wnioskowane przez właścicieli działek na tym terenie.

Dopuszczalne rodzaje paliw do stosowania w instalacjach grzewczych określa Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r.

Usunięcie zapisu dopuszczającego lokalizacje stacji transformatorowych na terenie inwestorów utrudni realizację infrastruktury zaopatrzenia w energię elektryczną,

Ustalanie wskaźników dla realizacji stacji miejsc ładowania pojazdów elektrycznych nie jest kompetencją samorządu.

Ustalanie minimalnej wysokości ogrodzeń  następuje w na mocy tzw. ustawy krajobrazowej, a nie w mpzp.

Na obszarze objętym planem Gmina nie posiada własnych terenów pod funkcje publiczne, tereny takie  znajdują się w niedalekiej odległości na północ od linii kolejowej. Plan dopuszcza na poszczególnych terenach lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym związanej z odprowadzaniem wód opadowych.

Zapis jednoznacznie określający zastosowanie pokryć dachowych wyłącznie dachówką ceramiczną jest zbyt rygorystyczny wobec stanu obecnego – są tu zarówno dachy kryte blacho dachówką jak i papą (płaskie)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

Projektowanie dróg w tym chodników i ścieżek rowerowych opiera się na przepisach branżowych uwzględniających lokalne uwarunkowania, projekt mpzp nie uniemożliwia realizacji tego typu ciągów pieszych i rowerowych.

36.

2.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245

242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

37.

4.11.2021

osoba fizyczna

Dla całego obszaru na którym leżą plany zagospodarowania terenu Osiedla Leśnego wnoszę o uwzględnienie ogólnodostępnych terenów zielonych, rekreacji, wypoczynku i sportowych

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Na obszarze objętym planem Gmina nie posiada własnych terenów pod funkcje publiczne np. zieleni, rekreacji, wypoczynku i sportu. Tereny takie  znajdują się w niedalekiej odległości na północ od linii kolejowej.

38.

4.11.2021

osoba fizyczna

Projekt mpzp narusza prawa nabyte przez zmianę przeznaczenia części gruntów dz. 6 z zabudowy pod budownictwo jednorodzinne na zabudowę zagrodową.

Dz. 6

Obręb Smolec

RM – zabudowa zagrodowa

 

Nieuwzględniona

Dz. 6 nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze

39.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

40.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

41.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

42.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

43.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

44.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

45.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

46.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

47.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

48.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie ulice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym, 

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

49.

5.11.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,. Budowa osiedli wielorodzinnych w okolicach Starowiejskiej i Ogrodowej zrujnuje urbanistykę starego Smolca obecnie SA tam głównie domki jednorodzinne. „wszczepienie” tam zabudowy wielorodzinnej doprowadzi do zjawiska „patodeweloperki”.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

50.

5.11.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,. Budowa osiedli wielorodzinnych w okolicach Starowiejskiej i Ogrodowej zrujnuje urbanistykę starego Smolca obecnie SA tam głównie domki jednorodzinne. „wszczepienie” tam zabudowy wielorodzinnej doprowadzi do zjawiska „patodeweloperki”.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

51.

5.11.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,. Budowa osiedli wielorodzinnych w okolicach Starowiejskiej i Ogrodowej zrujnuje urbanistykę starego Smolca obecnie SA tam głównie domki jednorodzinne. „wszczepienie” tam zabudowy wielorodzinnej doprowadzi do zjawiska „patodeweloperki”.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

52.

5.11.2021

osoba fizyczna

Uchwalenie planu spowoduje gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, drastyczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych, zwiększenie liczby pojazdów dla których projekt planu nie przewiduje stosownej  liczby miejsc parkingowych, wąskie uice nie są przystosowane do zwiększonego ruchu drogowego, Smolec jest wsią i powinien zachować historyczny charakter zabudowy, nie zgadzam się na budowę bloków pod nazwą „willa miejska, napływ kilku tysięcy nowych mieszkańców zwiększy istniejące problemy w dostępie do publicznej opieki żłobkowej oraz edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabudowa nowych terenów pogorszy i tak już ekstremalne trudne stosunki wodne, skandalicznie niski udział terenów biologicznie czynnych spowoduje problemy z lokalnymi podtopieniami, i odprowadzaniem wód opadowych, budowa kolejnych budynków bez dostępu do ekologicznego źródła ogrzewania jakim jest gaz spowoduje dalsze pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym,. Budowa osiedli wielorodzinnych w okolicach Starowiejskiej i Ogrodowej zrujnuje urbanistykę starego Smolca obecnie SA tam głównie domki jednorodzinne. „wszczepienie” tam zabudowy wielorodzinnej doprowadzi do zjawiska „patodeweloperki”.

-

Ustalenia projektu planu

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

53.

5.11.2021

osoba fizyczna

Odrzucenie planu w całości. Plany przewidują wystąpienie zmian w środowisku w zakresie zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej i niekorzystne przekształcenie krajobrazu.

-

Ustalenia projektu mpzp

 

Nieuwzględniona

Uchwalenie planu miejscowego po przeprowadzeniu niezbędnej procedury zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, ma na celu poprawę warunków zagospodarowania i użytkowania terenów; pozostawienie obecnych ustaleń planów miejscowych nie przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

54.

5.11.2021

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

Nie zostały określone nieprzekraczalne linie zabudowy od granic terenów leśnych - powinny być ustalone co najmniej na 30 m od linii rozgraniczającej tereny leśne,

-

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Nieuwzględniona

Odległości zabudowy od terenów leśnych określają przepisy odrębne, nie ma potrzeby ingerencji w Prawo budowlane.

55.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

56.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

57.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

58.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

59.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.Zakaz możliwości lokalizacji zabudowy usługowej na 1MN/U-5MN/U lub dodać wskaźniki zabudowy dla niej.

2.Przeznaczyć działki przy ul Krótkiej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w projekcie jest mieszkaniowo-usługowa).

-

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. przy ul. Krótkiej

60.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

61.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

62.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

63.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

64.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

65.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

66.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.Zmniejszyć minimalną szerokość frontów działek z 16 m na 12 m. dla zabudowy bliźniaczej

2.Dopuścić dachy płaskie, o kącie nachylenia do 10º

3.Ustalić wskaźnik nie mniejszy niż 225 m2 powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w zabudowie bliźniaczej.

Dz. 29/3, 28/2

Obręb Smolec

1MN/U, 3MN

 

Nieuwzględniona

Z  terenów MN zostanie usunięta  zabudowa bliźniaczą

W planie dopuszczone zostaną tylko płaskie dachy zielone.

67.

5.11.2021

osoba fizyczna

1.Ustalić wskaźnik nie mniejszy niż 225 m2 powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w zabudowie bliźniaczej.

2.Zmniejszyć minimalną szerokość frontów działek z 16 m na 12 m. dla zabudowy bliźniaczej

3.Dopuścić dachy o kącie nachylenia do 10º

Dz. 31/3, 31/4, 31/6, 31/7

Obręb Smolec

1MN/U, 3MN

 

Nieuwzględniona

Z  terenów MN zostanie usunięta  zabudowa bliźniaczą

W planie dopuszczone zostaną tylko płaskie dachy zielone.

68.

6.11.2021

osoba fizyczna

1.W § 18 ust 1 pkt 3 skreślić wyrazy „zabudowa usługowa” (w przeznaczeniu podstawowym).

2.Przeznaczyć dz. 240/4, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12 na zabudowę produkcyjną składów i magazynów.

3.Przeznaczyć dz. 242 i 243 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245,

dz. 242 i 243

MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Funkcja usługowa jest przeznaczeniem podstawowym terenów MN/U.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczona na dz. 241/1, 241/3, 243/5, 244, 245 dz. 242 i 243 .

II wyłożenie: projekt planu miejscowego wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r., termin składania uwag do dnia 9 maja 2022 r.

 

L.p.

 

Data

wpływu uwagi

 

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki

organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

 

Treść uwagi

(skrót)

 

Oznaczenie nieruchomości

której dotyczy uwaga

 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości,

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej

w Kątach Wrocławskich

 

 

 

 

której uwaga dotyczy

uwaga

uwzględniona

uwaga

nieuwzględniona

1,

2

3

4

5

6

7

8

1.

27.04.2022

osoba fizyczna

Wprowadzić dla terenu 2MN/U zapisy analogiczne do terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 3MN tj:

1.dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej

2.zmiana minimalnej powierzchni działki przypadającej na lokal z 1000 na 400m2,

3.przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy na 0,5

4.przyjąć wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,35

Dz 582/6 i 554/3

2MN/U

MN/U – zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Nieuwzględnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenie 2MN/U ma na celu ograniczenie intensywności zabudowy.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Wskaźniki intensywności zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wynosi on 0,50 i 0,55,

Wskaźniki powierzchni zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej wynosi on 0,35 i 0,40,

2.

05.05.2022

osoba fizyczna

Zapisy planu naruszają nasze prawo własności, pozbawiają nas praw nabytych. Żądamy wprowadzenia zmian w taki sposób aby nie ograniczało to naszej własności oraz praw nabytych.

Obszar objęty projektem mpzp

Ustalenia projektu mpzp

 

Nieuwzględniona

Uwaga nie wskazuje konkretnego ustalenia planu mogącego naruszyć prawa nabyte oraz prawo własności.

3.

29.04.2022

osoba fizyczna

§ 13 pkt 3a zmienić minimalną szerokość dojazdów z 10m na 5m

§ 11 1a zmiana minimalnej powierzchni z 1000 na 800m dla terenu 2MN

§ 17 pkt3 na terenie 2MN dopuścić zabudowę bliźniaczą

Dopuszczenie dachów płaskich nie pokrytych zielenią,

Zmniejszenie nieprzekraczalnych linii  zabudowy od KDW z 4-6 na 2-6

Dz 26, 25/1

Obszar objęty projektem mpzp

Ustalenia projektu mpzp

 

Nieuwzględniona

Szerokość 10 m dla dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu jest właściwa – w przypadku wydzielenia wielu działek szerokość 5m jest zbyt mała dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i realizacji infrastruktury technicznej.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Zdecydowana większość zabudowy ma dachy strome, a dachy płaskie mogą być dopuszczone tylko jako zielone.

Linie i zabudowy od KDW - odległości mniejsze niż 6 m występują tylko w przypadku istniejących od dawna budynków, a nie nowej zabudowy,

4.

29.04.2022

osoba fizyczna

§ 13 pkt 3a zmienić minimalną szerokość dojazdów z 10m na 5m

§ 11 1a zmiana minimalnej powierzchni z 1000 na 800m dla terenu 2MN

§ 17 pkt3 na terenie 2MN dopuścić zabudowę bliźniaczą

Dopuszczenie dachów płaskich nie pokrytych zielenią,

Zmniejszenie nieprzekraczalnych linii  zabudowy od KDW z 4-6 na 2-6

Dz 26, 25/1

Obszar objęty projektem mpzp

Ustalenia projektu mpzp

 

Nieuwzględniona

Szerokość 10 m dla dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu jest właściwa – w przypadku wydzielenia wielu działek szerokość 5m jest zbyt mała dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i realizacji infrastruktury technicznej.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Zdecydowana większość zabudowy ma dachy strome, a dachy płaskie mogą być dopuszczone tylko jako zielone.

Linie i zabudowy od KDW - odległości mniejsze niż 6 m występują tylko w przypadku istniejących od dawna budynków, a nie nowej zabudowy,

5.

27.04.2022

osoba fizyczna

Wprowadzić dla terenu 2MN/U zapisy analogiczne do terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 3MN tj:

1.dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej

2.zmiana minimalnej powierzchni działki przypadającej na lokal z 1000 na 400m2,

3.przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy dla zab bliźniaczej na 0,5

4.przyjąć wskaźnik powierzchni zabudowy dla zab. bliźniaczej na 0,35

Dz 582/6 i 554/4

2MN/U

MN/U – zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Nieuwzględnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenie 2MN/U ma na celu ograniczenie intensywności zabudowy.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Wskaźniki intensywności zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wynosi on 0,50 i 0,55,

Wskaźniki powierzchni zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej wynosi on 0,35 i 0,40,

6.

27.04.2022

osoba fizyczna

Wprowadzić dla terenu 2MN/U zapisy analogiczne do terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 3MN tj:

1.dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej

2.zmiana minimalnej powierzchni działki przypadającej na lokal z 1000 na 400m2,

3.przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy dla zab bliźniaczej na 0,5

4.przyjąć wskaźnik powierzchni zabudowy dla zab. bliźniaczej na 0,35

Dz 582/6 i 554/3

2MN/U

MN/U – zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Nieuwzględnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenie 2MN/U ma na celu ograniczenie intensywności zabudowy.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Wskaźniki intensywności zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wynosi on 0,50 i 0,55,

Wskaźniki powierzchni zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej wynosi on 0,35 i 0,40,

7.

27.04.2022

osoba fizyczna

Wprowadzić dla terenu 2MN/U zapisy analogiczne do terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 3MN tj:

1.dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej

2.zmiana minimalnej powierzchni działki przypadającej na lokal z 1000 na 400m2,

3.przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy dla zab bliźniaczej na 0,5

4.przyjąć wskaźnik powierzchni zabudowy dla zab. bliźniaczej na 0,35

Dz 582/6 i 554/3

2MN/U

MN/U – zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Nieuwzględnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenie 2MN/U ma na celu ograniczenie intensywności zabudowy.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Wskaźniki intensywności zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wynosi on 0,50 i 0,55,

Wskaźniki powierzchni zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej wynosi on 0,35 i 0,40,

8.

27.04.2022

osoba fizyczna

Wprowadzić dla terenu 2MN/U zapisy analogiczne do terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 3MN tj:

1.dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej

2.zmiana minimalnej powierzchni działki przypadającej na lokal z 1000 na 400m2,

3.przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy dla zab bliźniaczej na 0,5

4.przyjąć wskaźnik powierzchni zabudowy dla zab. bliźniaczej na 0,35

Dz 582/6 i 554/3

2MN/U

MN/U – zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Nieuwzględnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenie 2MN/U ma na celu ograniczenie intensywności zabudowy.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Wskaźniki intensywności zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wynosi on 0,50 i 0,55,

Wskaźniki powierzchni zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej wynosi on 0,35 i 0,40,

9.

27.04.2022

osoba fizyczna

Wprowadzić dla terenu 2MN/U zapisy analogiczne do terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 3MN tj:

1.dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w formie bliźniaczej

2.zmiana minimalnej powierzchni działki przypadającej na lokal z 1000 na 400m2,

3.przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy dla zab bliźniaczej na 0,5

4.przyjąć wskaźnik powierzchni zabudowy dla zab. bliźniaczej na 0,35

Dz 582/6 i 554/3

2MN/U

MN/U – zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa

 

Nieuwzględniona

Nieuwzględnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenie 2MN/U ma na celu ograniczenie intensywności zabudowy.

Wskaźnik 1000 m2 na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej ma na celu ograniczenie zwiększania intensywności zabudowy, która powoduje problemy komunikacyjne i społeczne.

Wskaźniki intensywności zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wynosi on 0,50 i 0,55,

Wskaźniki powierzchni zabudowy są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, przy czym dla zabudowy bliźniaczej, mieszkaniowo-usługowej wynosi on 0,35 i 0,40,

10.