Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym

Uchwała z dnia 29 lutego 2024 r.

Projekt

 

z dnia  12 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, ust. 3 pkt 1 oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest odpłatny.

§ 2. Pełna dobowa stawka opłaty za pobyt w mieszkaniu wspomaganym wynosi 19,00 zł.

§ 3. 1 Opłatę za pobyt w mieszkaniu wspomaganym ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą:

Dochody (w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego)

Wysokość odpłatności

(w odniesieniu do stawki z § 2)

powyżej 100% do 120%

do 20%

powyżej 120% do 150%

powyżej 20% do 50%

powyżej 150 %

powyżej 50% do 100%

§ 4. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu wspomaganym stanowi iloczyn liczby dni pobytu w mieszkaniu i stawki dziennej pomnożonej przez ustalony danej osobie procentowy poziom odpłatności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVIII/629/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w treści obowiązującej do dnia 31 października 2023 r.) zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym było prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Z dniem 1 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1693), która wprowadziła zmiany w zakresie nazewnictwa mieszkań określanych jako „chronione” oraz zmieniła ich formułę. Nazwa „mieszkanie chronione” zastąpiona została nazwą „mieszkanie treningowe i wspomagane”. Sformułowanie „mieszkanie chronione” było odbierane w sposób negatywny przez środowisko osób z niepełnosprawnościami oraz osoby związane z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tej grupy osób. Mieszkanie wspomagane zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jest formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nim przebywające, do prowadzenia niezależnego życia lub wspierające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Dodatkowo mając na uwadze wzrost kosztów użytkowania lokalu (gaz, energia, woda, wywóz odpadów) zmianie ulega kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym do kwoty 19 zł za dzień pobytu. Kwota została wyliczona w oparciu o faktyczne koszty użytkowania lokalu.

Zgodnie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu treningowym lub wspomaganym ustala w drodze uchwały rada gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpłatność mieszkanie wspomagane (PDF, 337.76Kb) 2024-02-12 08:39:12 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
12 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 lut 2024, godz. 08:39

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 lut 2024, godz. 08:39