Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków

Uchwała

Projekt

 

z dnia  17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40) oraz uchwały nr LVI/718/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskiech z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określania zasad nadawania nazw ulicom, placom, rondom oraz drogom wewnętrznym na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Sadków w granicach dz. nr 191/5 i 188/11 nazwę ulica Leśna.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1231).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40), podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz  wznoszenia  pomników przyrody, należy do  wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, nieruchomości przeznaczonych pod  zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2021 r., poz. 1368).

Działki, którym proponuje się nadać nazwę, są działkami gminnymi.

Wniosek wraz z propozycją nadania nazwy ul. Leśna został złożony przez inwestora.

Proponowana nazwa: ulica Leśna uzyskała pozytywną opinię zebrania wiejskiego wsi Sadków.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie  nazwy ulicy  służy  bezpieczeństwu mieszkańców oraz   określa lokalizację nieruchomości m.in. służbom ratowniczym.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Sadków Leśna (PDF, 569.42Kb) 2023-03-17 08:28:00 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 08:28

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 08:28