Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku.

ZARZĄDZENIE NR 1000/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tj.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 
z zakresu:  
1. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 1000/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2022 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2020 roku.
I.     Rodzaje zadań
Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu: 
1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w którym przyjęto następujące zadania: wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw,
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym przyjęto następujące zadania:
a) organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
b) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz popularyzowanie tradycji kulturowych gminy w kraju i za granicą,
c) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem innych niż druk technik zapisu, katalogów, albumów, druków ulotnych,  nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających znaczenie dla promocji kulturalnej gminy,
d) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego;
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w którym przyjęto następujące zadania: promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób w życiu społeczny;
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym przyjęto następujące zadania: aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnym;
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w którym przyjęto następujące zadania: organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.


II.      Wsparcie finansowe 
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ww. realizację zadań: 170.000,00 zł
2. Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
3. W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki niefinansowe oraz środki finansowe z innych źródeł.
4. Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) są wliczane do własnego udziału niefinansowego.
5. Z dotacji mogą być pokryte jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.
6. Dotacja nie będzie udzielana na:
1) podejmowanie działalności gospodarczej;
2) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji;
3) projekty, których jedynym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub remont budynków i lokali biurowych;
4) na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów;
5) organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów;
6) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie do 10% wysokości udzielonej dotacji na finansowanie jego realizacji.
8. Dopuszcza się możliwość zwiększenia danej pozycji  do 10 % jej wysokości. Zmniejszenie nie jest limitowane. 
9. Wydatki mogą być ponoszone wyłącznie w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.
10. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
12. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
III.     Zasady przyznawania dotacji
1. Udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.
2. Komisja konkursowa pracuje w oparciu o zasady sformułowane w uchwale nr XLIV/591/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaktualizować opis działań, harmonogram oraz kosztorys zadania.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
6. Do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.
IV.     Termin i warunki realizacji zadania 
1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
5. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
6. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

V.     Warunki i termin składania ofert
1. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2. Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, odrębnie na każde zadanie, w zamkniętej i opisanej kopercie.
3. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
4. Do oferty należy załączyć:
1) kopię aktualnego odpisu rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym) - nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
2) statut oferenta;
3) umowę zawartą między oferentami składającymi ofertę wspólną.
5. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
6. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
7. W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach wymienionych zadań możliwe jest dołączenie kompletu niezbędnych załączników określonych w pkt. 4 tylko do jednej z ofert. W pozostałych ofertach należy oświadczyć, że wymagana dokumentacja dołączona została do innej oferty na realizację zadania publicznego i wskazać jej nazwę.
8. Formularze ofert dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pod adresem: bip.katywroclawskie.pl - zakładka eBOI (jak załatwić sprawę) - wnioski elektroniczne i karty usług - Wydział Organizacyjny- WOP-04.
9. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem 
(na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
10. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w  terminie do dnia 16 marca 2022 roku (do godz. 17:00) w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Konkurs 2022” wraz z sferą zadania publicznego określoną w pkt. I (np. "KONKURS 2022, zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym") w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie przy 
ul. Rynek-Ratusz 1, lub przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
11. Oferty złożone na innych drukach lub po terminie oraz zawierające na kopercie adnotację niezgodną z pkt 10 podlegają odrzuceniu. Oferty zawierające błędy formalne, rachunkowe i merytoryczne nieuzupełnione w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w formie ogłoszenia na tablicy Urzędu i jego stronach internetowych.
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań;
2) zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów;
3) zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji;
4) wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł;
5) rzetelność i doświadczenie podmiotu– analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji;
6) liczba odbiorców projektu;
7) zgodność oferty z priorytetami i zadaniami Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz z zapisami statutowymi organizacji.
4. Komisja Konkursowa przedkłada wyniki oceny Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
5. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na stronie internetowej www.katywroclawski.pl, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.
VII.   Postanowienia końcowe
1. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela : 
Monika Romańska- Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tel. 71 390-51-72.
2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1000 (PDF, 1.94Mb) 2022-02-23 17:42:15 23
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
23 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Romańska

Data publikacji:
23 lut 2022, godz. 17:42

Osoba aktualizująca informacje

Monika Romańska

Data aktualizacji:
05 lip 2022, godz. 09:05