Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie na stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. egzekucji podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

II. Stanowisko pracy:  ds. egzekucji podatków i opłat

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu  prawo, ekonomia, administracja publiczna;
 3. Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok  na podobnym stanowisku;
 4. Bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania ustaw:
   1. Ordynacja podatkowa,
   2. Kodeks Postepowania Administracyjnego,
   3. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
   4. o finansach publicznych,
   5. o podatku rolnym,
   6. o podatku leśnym,
   7. o podatkach i opłatach lokalnych,
   8. o finansach publicznych
   9. ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) oraz innych urządzeń biurowych;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

  1. Mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym w  jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego lub  w administracji rządowej.
  2. Predyspozycje osobowościowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. elastyczność w wykonywaniu zadań i otwartość na zmiany,
 4. dyspozycyjność, odpowiedzialność,
 5. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 6. bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 7. gotowość do doskonalenia zawodowego,
 8. dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

 1. bieżąca kontrola kont podatników w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, w użytkowaniu wieczystym i innych opłatach lokalnych, w tym należności cywilnoprawnych;
 2. prowadzenie i bieżące rejestrowanie czynności związanych z egzekucją miękką (kontakt telefoniczny, mailowy);
 3. prowadzenie egzekucji administracyjnej zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 4. wydawanie zaświadczeń  w sprawach spłaconych hipotek;
 5. analiza kont podatników, uzupełnianie brakujących danych;

VI. Warunki pracy:

 1. Wymiar etatu: pełny etat;
 2. Praca o charakterze administracyjno – biurowym na stanowisku urzędniczym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Praca wykonywana  w  Urzędzie Miasta i Gminy, na stałe w biurze usytuowanym na parterze,  ul. Kościuszki 16a Kąty Wrocławski, oświetlone – światłem naturalnym i sztucznym.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 2. Życiorys (CV);
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (dokument dostępny na BIP  w zakładce „praca” )
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.
 9. Formularz dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich (dokument dostępny na BIP  w zakładce „praca” )

 Wszystkie oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznie, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty kandydata, który został wybrany dołącza się do akt osobowych. 

Wymagane dokumenty należy:

 1. składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.06.2024 r.  do  godziny 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta pokój 10), lub
 2. przesłać pocztą do dnia 21.06.2024 r.  na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie, oferta musi wpłynąć do godziny 12:00 w tym dniu,  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: ds. egzekucji podatków i opłat.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po terminie, tj. po godzinie 12:00 w dniu 21.06.2024 r.  nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530.) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogł. ds. egzekicji (PDF, 689.74Kb) 2024-06-10 15:27:31 21
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Krawczyk-Herbut

Data wytworzenia:
10 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 15:27

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 15:27