Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2011/2012 (od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r. ).


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
ORAZ POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2011/2012
(od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r.)

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

90620000-9 Usługi odśnieżania

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.04.2011r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne (własnym sprzętem i materiałem MPS 4%) usuwanie śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 15 listopada 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2012 roku w zakresie: Mechaniczne usuwanie (nośnik
z pługiem śnieżny średnim - przystosowany samochód ciężarowy w ilości minimum 3 jednostek na Gminę wraz z piaskarką), warstwy śniegu z jezdni i posypywanie nawierzchni dróg MPS 4% (przyjęta ilość posypywania jednorazowego w 150g/m2).

3.2 Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia, kiedy wymagać tego będą warunki atmosferyczne, zgodnie ze standardami i ich opisem (dla dróg powiatowych) i na zgłoszenie telefoniczne (drogi gminne).

3.3. W ofercie należy podać stawkę brutto za posypywanie i usuwanie śniegu za 1 km bieżący jezdni

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2011r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za 1 km bieżący nawierzchni waga 100%

8) Wadium - 3.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia

  • dysponują (z przeznaczeniem na drogi gminne i powiatowe na terenie Gminy) sprzętem -
    (nośnik z pługiem śnieżnym średnim -przystosowany samochód ciężarowy w ilości minimum
    3 jednostek na Gminę wraz z piaskarką)

  • zapewnią całodobową dyspozycyjność i całodobowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym (wykonawca i operatorzy sprzętu).

12) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Dróg i Transportu Stanisław Chojecki tel. (071) 390 72 37 od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 (sprawy proceduralne)

13) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2011 r. pod nr 348782- 2011

Ogłoszenie wywiesza się na okres 10 dni, od dnia 24.10.2011 r. do dnia 03.11.2011 r.

Kąty Wrocławskie, 24.10.2011 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
24 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
24 paź 2011, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
24 paź 2011, godz. 13:33