Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia dodatkowe do zadania pn.Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich

Zamówienia dodatkowe do zadania pn. Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 195588 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia dodatkowe do zadania pn. Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn. Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atras, ul. Kluczborska 26/31, 50-322 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10615,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12450,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12450,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty, o których mowa są niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego, a konieczność ich wykonania wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego. Zamawiający dołożył należytej staranności, zlecając sporządzenie dokumentacji projektowej profesjonaliście. Mimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności pojawiła się konieczność wykonania zamówień dodatkowych w zakresie nieobjętym zamówieniem podstawowym (zakres nieuwzględniony w dokumentacji projektowej), których potrzeba wykonania wynika z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć mimo dołożenia należytej staranności, a jednocześnie, których wykonanie jest konieczne dla wykonania zamówienia podstawowego i osiągnięcia celu społeczno-gospodarczego zawieranej umowy. Mając na uwadze powyższe zachodzą przesłanki do udzielenia zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). W okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego zachodzą przesłanki uzasadniające udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych wynika bowiem z okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, mimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności, a jednocześnie wykonanie w/w robót jest konieczne dla należytego wykonania zamówienia podstawowego


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia-roboty dodatkowe.html (HTML, 5.47Kb) 2015-07-31 14:15:19 392

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mieczysław Reps

Data wytworzenia:
31 lip 2015

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
31 lip 2015, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
31 lip 2015, godz. 14:15