Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: KUŹNIA TALENTÓW

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 

www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
 

 

Kąty Wrocławskie: WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: KUŹNIA TALENTÓW
Numer ogłoszenia: 323530 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: KUŹNIA TALENTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie koordynatora projektu pn. Kuźnia talentów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zadań koordynatora będzie należało: nadzorowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, zarządzanie merytoryczno - finansowe, rekrutacja uczestników projektu, zatrudnienie pozostałej kadry zarządzającej i prowadzącej zajęcia z dziećmi, monitoring realizacji zaplanowanych rezultatów, kontakt i korespondencja z Instytucją Pośredniczącą oraz inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa został określony w §2 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). Opis projektu: Beneficjentem projektu jest Gmina Kąty Wrocławskie. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Gniechowicach, ul. Szkolna 4, 55-050 Kąty Wrocławskie. Nr ewidencyjny projektu: POKL.09.01.02-02-117/11. Celem głównym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 36 uczniów oraz rozwinięcie zainteresowań i wsparcie uzdolnień 50 uczniów SP w Gniechowicach w okresie 22 miesięcy. Cele szczegółowe projektu: zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia pomocy psychologiczno -pedagogicznej i logopedycznej uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi , podniesienie kompetencji matematycznych oraz kompetencji informatycznych uczniów , podniesienie kompetencji kluczowych świadomość i ekspresja kulturalna uczniów, podniesienie kompetencji społecznych i sprawności fizycznej, podniesienie kompetencji kluczowych świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencji społecznych uczniów poprzez organizację zajęć pozaszkolnych w formie wycieczek Zadania w ramach projektu: Zajęcia wspierające rozwój dzieci ( z psychologiem, logopedą i pedagogiem ). Odkrywcy matematyki - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV -VI. Zabawa z matematyką - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I-III. Koło tańca nowoczesnego - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV-VI. Młodzi mistrzowie sportu - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów z klas IV-VI. Mali sportowcy - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I-III. Organizacja wycieczek krajoznawczych oraz do kina i teatru. Koło informatyczne - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV - VI. Całkowita wartość projektu - 342 137,00 zł Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy którzy dysponują bądź będą dysponować co najmniej jedną osobą : posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego, ukończony kurs, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie, ukończony kurs,studia podyplomowe z zakresu nadzoru pedagogicznego, posiada min. 15 letni staż pracy w placówkach oświatowych, w tym min. 5 lat pracy na stanowisku dyrektora, posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora projektu w co najmniej jednym projekcie współfinansowanym ze środków zewnętrznych (np. z funduszy UE lub środków pomocowych krajowych) ukończony jeden kurs, szkolenie, studia podyplomowe z zakresu realizacji i rozliczania projektów unijnych, oraz z zakresu zamówień publicznych;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
323530-2012.html (HTML, 13.03Kb) 2012-08-30 14:25:46 407
zmiana ogloszenia.html (HTML, 3.25Kb) 2012-09-05 15:01:24 374

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 410.73Kb) 2012-08-30 14:25:46 154

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 292.85Kb) 2012-09-05 15:01:25 391

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana terminu.pdf (PDF, 292.85Kb) 2012-09-05 15:01:25 386

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 224.79Kb) 2012-09-11 14:52:58 389

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia.html (HTML, 6.05Kb) 2012-09-12 16:02:19 406

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kienc-Brachmańska

Data wytworzenia:
30 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
30 sie 2012, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
30 sie 2012, godz. 14:25