Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II

 

Kąty Wrocławskie: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.500.000,00 ZŁ NA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE- ETAP II
Numer ogłoszenia: 482488 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.500.000,00 ZŁ NA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE- ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres kredytowania: od uruchomienia do 30.12.2017 roku. 3. Kredyt będzie udostępniony jednorazowo. 4. Spłata kredytu następować będzie od dnia 30 marca 2012 r. w ratach kwartalnych. 5. Odsetki płatne w ratach kwartalnych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności raty kredytu. 6. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 7. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR 3M dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalana wg notowania na 2 dni poprzedzające okres obrachunkowy. - stała dla całego okresu kredytowania marża banku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 8. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt 7, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 9. Dla celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 04 grudnia 2012 r. zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 10. Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu w dniu 31.12.2012 r. - wypłata jednorazowa. 11. Bank nie pobierze prowizji i opłat: - za przelew środków na rachunek Zamawiającego - od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części - od zmian umowy 12. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 13. Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. Zostanie ona potrącona z udzielonego kredytu. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia udzielonego kredytu. 14. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego wszelkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.katywroclawskie.pl w zakładce Gospodarka finansowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178, ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
482488-2012.html (HTML, 11.77Kb) 2012-11-30 12:13:06 377

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
powolanie i slubowanie burmistrza 2010.pdf (PDF, 126.46Kb) 2012-11-30 12:13:28 161
nip-zas.pdf (PDF, 260.72Kb) 2012-11-30 12:13:19 159
powolanie skarbnika.pdf (PDF, 270.84Kb) 2012-11-30 12:13:39 167
regon-gmina.pdf (PDF, 50.88Kb) 2012-11-30 12:13:47 162
SIWZ.pdf (PDF, 471.21Kb) 2012-11-30 12:13:06 189

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
482926-2012.html (HTML, 16.80Kb) 2012-11-30 13:17:54 596
491546-2012.html (HTML, 7.46Kb) 2012-12-05 12:39:37 372
Zmodyfikowana SIWZ.pdf (PDF, 469.54Kb) 2012-12-05 12:39:56 384

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wybA r oferty.pdf (PDF, 215.34Kb) 2012-12-13 09:07:40 424

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
521334-2012.html (HTML, 6.47Kb) 2012-12-20 10:58:10 406

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
30 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
30 lis 2012, godz. 12:13

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
30 lis 2012, godz. 12:13