Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19?

Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19
Numer ogłoszenia: 58122 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19 obejmujące: 1. Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z siecią gazową. 2. Wykonanie dodatkowego wpustu ulicznego. 3. Usunięcie kolizji chodnika i ścieżki rowerowej z drzewem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bickhardt Bau Polska Sp. z o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30983,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty te nie są objęte zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie jest niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówień dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Mając na uwadze powyższe nie budzi wątpliwości, iż w zaistniałym stanie faktycznym wystąpiły przesłanki udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2 pkt 1 umowy ZP 272.30.2015. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; Powyższy zakres robót Zamawiający zleci Wykonawcy odrębną umową, która będzie podstawą do dalszej kontynuacji prac.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
15 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
15 mar 2016, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
15 mar 2016, godz. 14:02