Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2013

Przejdź do załączników

Kąty Wrocławskie: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2013
Numer ogłoszenia: 41396 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych asfaltowych, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2013 2.Przez remont cząstkowy rozumie się: -obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, -wykucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, -usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, -dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu, -zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową, -odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą mineralno asfaltową (zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową), -zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, -uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu po robotach. 3.Łączna ilość powierzchni remontowanych dróg w ramach remontów cząstkowych w roku 2012 wyniosła 1450 m2, w tym: a)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości do 4 cm = 491 m2 b)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 5 cm = 204 m2 c)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 6 cm = 565 m2 d)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 7 cm = 90 m2 e)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 8 cm = 45 m2 f)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 10 cm = 25 m2 g)Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 12 cm = 30 m2 4.Szacuje się, że powierzchnia remontowa w roku 2013 będzie zbliżona do powyższej, lecz łączny koszt remontów cząstkowych dróg nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 2 umowy (100.000,00 zł. brutto)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na remoncie cząstkowym z masy asfaltowej na gorąco, na kwotę brutto min. 100.000,00 zł każda i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
41396-2013.html (HTML, 10.36Kb) 2013-01-30 13:53:27 396

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 579.11Kb) 2013-01-30 13:53:27 194

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wynikach.pdf (PDF, 179.96Kb) 2013-02-19 08:29:34 576

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.02.2013.11.58.01 79248-2013.html (HTML, 4.79Kb) 2013-02-26 11:58:01 416

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mieczysław Reps

Data wytworzenia:
30 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
30 sty 2013, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
30 sty 2013, godz. 13:53