Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich

Przejdź do załączników

Ogłoszenie nr 533031-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.

Gmina Kąty Wrocławskie: „ Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w
budynku ratusza w Kątach Wrocławskich”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
„ Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach
Wrocławskich”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Ogłoszenie nr 533031-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000,
ul. ul. Rynek Ratusz 1 , 55080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219,
e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1,55-080 Kąty Wrocławskie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Remont północnej strony elewacji ratusza,
wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich”
Numer referencyjny: ZP.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku
ratusza w Kątach Wrocławskich, w tym: a) skucie uszkodzonego tynku, b) usunięcie łuszczącej się farby
elewacyjnej oraz resztek skutego materiału, c) wykonanie dezynfekcji wraz z odgrzybianiem miejsc, w
których skuto tynk, d) wykonanie uzupełnienie tynku przy pomocy odpowiednio skomponowanej
mieszanki, e) wykonanie gruntowania tynku przed jego pomalowaniem, f) ocenę faktycznego stanu
tynków elewacyjnych oraz dobranie materiałów wykończeniowych wraz z odpowiednimi rozwiązaniami
technologicznymi, g) uzupełnienie tynków, h) pomalowanie elewacji zgodnie z kolorystyką
zaakceptowaną przez Zamawiającego, i) wykonanie prac remontowych w toaletach zgodnie z
dokumentacją projektową: - rozbiórka okładzin ściennych (płytek ceramicznych), - zeskrobanie i zmycie
starej farby - skucie zmurszałych tynków, - impregnacja biobójcza ręczna, - wyrównanie podłoży
pionowych, - licowanie ścian płytkami glazurowymi, - dwukrotne malowanie starych tynków. 3. Roboty
określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją
techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.
Przy sporządzeniu wyceny w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę zapisy zawarte w umowie a
następnie dokumentację projektową. Informujemy iż, załączony przedmiar robót ma tylko charakter
poglądowy i nie podlega wycenie. 4. Zamawiający przewiduje w pierwszej kolejności wykonanie
remontu elewacji ratusza oraz wieży ratuszowej, a po zakończonych pracach remont toalet w budynku
ratusza. Prace remontowe obejmujące swym zakresem remont toalet w budynku ratusza muszą być
wykonywane po godzinach pracy urzędników tj. od 16:00 do 20:00. 5. Zamawiający zaleca Wykonawcy
przeprowadzenie wizji terenowej. Warunki zatrudnienia: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z
późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty
wykonywane na wysokości. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie,
o którym mowa w ust. 1. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykazać osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w ust.1. Kopia
umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, data zawarcia umowy i czas jej
obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy miejsce wykonywania pracy oraz
wymiar czasu pracy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku
braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych należy zanonimizować. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób
wykonujących czynności opisane w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności,
Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami
wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie
podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie.
II.5) Główny kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45422100-8
45443000-4
45453100-8
45410000-4
45330000-9
45332400-7
45430000-0
45442100-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego przez Wykonawcę
doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował z należytą starannością jako wykonawca co najmniej jedną robotę budowlaną na kwotę nie
mniejszą niż 25.000,00 zł. polegającą na remontowych pracach budowlanych przy obiekcie wpisanym
do ewidencji zabytków której zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia wynikającym z
załączonej dokumentacji technicznej i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2)Warunek udziału w
postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: kierownikiem
budowy, a) który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2017 poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy
prawa, Zamawiający dopuszcza też osoby, które posiadają uprawnienia wydane za granicą zgodnie z
przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. b) który pełnił funkcję kierownika budowy przy co
najmniej jednej robocie budowlanej przy obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków której zakres prac
jest zbliżony do przedmiotu zamówienia wynikającym z załączonej dokumentacji technicznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP lub wskazania bazy danych, z
której Zamawiający może ten odpis uzyskać.;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1) wystąpienia
prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia, jeżeli: -z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub -
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a
wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie
umownym, 2) wystąpienia robót uzupełniających lub zamiennych, 3) wstrzymania przez Zamawiającego
lub inne służby nadzoru wykonywania robót. 4) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w
związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie
prowadzonych robót; 5) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej
umowy nie miały wpływu, 6) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. We wszystkich przypadkach określonych powyżej
termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. 7)
wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu) – na
wniosek Wykonawcy 2. Zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, na wniosek
Wykonawcy, w przypadku: 1)choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,
2)nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 3)jeżeli zmiana
kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji). 3.Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on
swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy
kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 4.Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 1) w przypadku konieczności wprowadzenia przez
Zamawiającego zmian do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, 2) w
przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 3) w przypadku siły wyższej; 4 )w przypadku wystąpienia
kolizji z urządzeniami obcymi; 5) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność
wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 6) zmian postanowień niniejszej umowy będących
następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 7) zmiany technologii lub elementów przedmiotu
zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 8) zmian będących następstwem konieczności
usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w
następujących okolicznościach: 1) jeżeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwiązań technicznych
lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR, groziłaby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
takim wykonaniem, które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki,
2)jeżeli konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest spowodowana: -
zaprzestaniem produkcji, -brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 3)jeżeli występuje
konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w dokumentacji
projektowej, gdyż zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie
wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki,
4)jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego; Z tytułu wykonania robót zamiennych
Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku wprowadzenia robót
zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny
wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa. Koszt
wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku gdy roboty zamienne będą
realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek
Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. W przypadku
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy. 6. Zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia
podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany
wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na
powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot.
wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 7. Poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej umowie dopuszcza się możliwość zmian
postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie.pdf (PDF, 185.14Kb) 2018-03-19 12:20:28 198

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 03 2018 14 52 02 dokumentacja do SIWZ.zip (ZIP, 15.09Mb) 2018-03-19 14:52:02 43
SIWZ.pdf (PDF, 34.16Mb) 2018-03-19 12:20:28 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
19 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Grażyna Kulęgowska-Kubik

Data publikacji:
19 mar 2018, godz. 12:20

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Kulęgowska-Kubik

Data aktualizacji:
19 mar 2018, godz. 14:49