Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie

Kąty Wrocławskie: PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 253940 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania: Zadanie 1 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce ul. Krótka - przewidywana długość linii oświetleniowej ok.140 m Zadanie 2 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Nowa - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 120 m Zadanie 3 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 190 m Zadanie 4 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 140 m Zadanie 5 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 40 m. 1.1.Zamówienie obejmuje: a)Wykonanie dla każdego z zadań osobno: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania budowy oświetlenia drogowego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługa geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą przewidzianą do realizacji w terminie do 31.05.2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.21.00-6, 45.31.61.10-9, 45.31.73.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Zadania 1 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego i jednej budowy oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 2 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego i jednej budowy oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 3 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego i jednej budowy oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 4 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego i jednej budowy oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 5 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego i jednej budowy oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 30 mb i przedstawią dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem: a)projektantem posiadającym: - aktualne uprawnienia odpowiednie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby; - doświadczenie przy projektowaniu (jako projektant) co najmniej dwóch zewnętrznych sieci oświetlenia drogowego o długości minimum 100 m dla zadań 1 - 4, o długości minimum 30 m dla zadania 5; b) kierownikiem budowy posiadającym: - aktualne uprawnienia odpowiednie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby. - doświadczenie przy kierowaniu (jako kierownik budowy lub kierownik robót) co najmniej dwoma budowami zewnętrznej sieci oświetlenia drogowego o długości minimum 100 m dla zadań 1 - 4, o długości minimum 30 m dla zadnia 5;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 4. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5. Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian: a) których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy potrzeba jej wprowadzenia będzie konsekwencją wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych, które skutkowały niemożnością prowadzenia prac projektowych lub robót budowlanych 9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w niniejszej Umowie zmian kadrowych jeżeli zmiana następować będzie poprzez zastąpienie osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia na osobę legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem. 10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w niniejszej Umowie zmian, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie i SIWZ. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT. 12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do niniejszej Umowy zmian będących następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 13. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce ul. Krótka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce ul. Krótka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Nowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Nowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
253940-2012.html (HTML, 20.15Kb) 2012-07-16 15:00:16 385

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Mapki pogladowe.zip (ZIP, 276.24Kb) 2012-07-16 15:00:45 126
Program funkcjonalno-uzytkowy.docx (DOCX, 216.21Kb) 2012-07-16 15:00:55 188
SIWZ.pdf (PDF, 573.92Kb) 2012-07-16 15:00:16 237
Warunki przylaczenia.zip (ZIP, 7.81Mb) 2012-07-16 15:00:34 123

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 187.82Kb) 2012-07-17 11:34:27 443

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy BUD - INVEST.pdf (PDF, 158.37Kb) 2012-08-27 14:58:48 395
udzielenie zamA wienia.html (HTML, 5.73Kb) 2012-09-03 14:56:09 386

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
16 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
16 lip 2012, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
16 lip 2012, godz. 15:00