Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY LEGIONÓW W MIEJSCOWOŚCI KĄTY WROCŁAWSKIE

Kąty Wrocławskie: PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY LEGIONÓW W MIEJSCOWOŚCI KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 164396 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY LEGIONÓW W MIEJSCOWOŚCI KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Legionów w miejscowości Kąty Wrocławskie 2. Zakres prac obejmuje: 2.1. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na którą składać się będą: a) projekt wykonawczy b) przedmiar robót c) kosztorys inwestorski d) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 2.3. Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową. 2.4. Dokonanie odbioru technicznego i dostarczenie protokołu Zakładu Energetycznego potwierdzającego gotowość wpięcia oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej; 2.5. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; UWAGA: Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia, tj. powinien dysponować: 1. Projektantem, który posiada uprawnienia nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 2. Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwa) projekty i budowy sieci oświetlenia drogowego o długości minimum 300 m, na kwotę nie niższą niż 10 000,00 zł brutto za wykonanie projektu i 50 000,00 brutto za budowę sieci oświetleniowej ( za jedno zadanie) oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Projektant, który posiada: - uprawnienia nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzeniem zaświadczeniem właściwej Izby - doświadczenie przy projektowaniu co najmniej dwóch zewnętrznych sieci oświetlenia drogowego o długości minimum 300 m, na kwotę nie niższą niż 10 000,00 brutto za jedno zadanie - jako projektant; Kierownik budowy, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzeniem zaświadczeniem właściwej Izby - doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami zewnętrznej sieci oświetlenia drogowego o długości minimum 300 m, na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł brutto (za jedno zadanie) - jako kierownik budowy lub kierownik robót;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: a) Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót w przypadku ich niewłaściwego wykonania, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz SST; b) Stwierdzenie występowania w obrębie realizowanych robót, nie naniesionych na mapie lub naniesionych niezgodnie ze stanem faktycznym sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, c) Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; d) Wystąpienie klęski żywiołowej; e) Siły wyższej; f) Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpienia możliwości skrócenia terminu zakończenia realizacji robót określonego w umowie, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzony opinią Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego. 3. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 4. Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipkatywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
164396-2012.html (HTML, 15.27Kb) 2012-05-21 13:22:29 419

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2.pdf (PDF, 147.52Kb) 2012-05-31 08:52:45 437
odp. oA wietlenie.pdf (PDF, 208.42Kb) 2012-05-25 14:27:34 436

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wynikach.pdf (PDF, 161.00Kb) 2012-06-15 11:45:28 404

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
213006-2012.html (HTML, 4.14Kb) 2012-06-21 09:36:21 389

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kurpiel Jadwiga

Data wytworzenia:
21 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
21 maj 2012, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
21 maj 2012, godz. 13:22