Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu

 

Kąty Wrocławskie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu
Numer ogłoszenia: 225560 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: instalacji i sieci kanalizacyjnych, instalacji i sieci elektrycznych i drogowej. 2. Zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę robót obejmuje: a) wykonanie drogi wraz z chodnikami i zjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Jarzębinowej; b) wykonanie kanalizacji deszczowej fi 200mm÷630 mm odwadniającej ul. Jarzębinową; c) wykonanie oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej - 33 szt. lamp wraz z montażem szafki pomiarowej i oświetleniowej oraz kablową linią zasilającą oświetlenie; d) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.63.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi n/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane; tj. a) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci gazowych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej, osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej będzie pełniła funkcję koordynatora; c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; Wykonawca jest zobowiązany załączyć poświadczenia stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności: 1. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót; 2. Zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Wykonawcę, 3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 4. Zmiany osób reprezentujących strony, o których mowa w §5 ust.4 i 5 5. Zmiany osób prowadzących nadzór inwestorski o których mowa w §3 ust. 2 i §5 ust. 2 i 3, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w postępowaniu przetargowym Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.06.2013.12.29.26 225560-2013.html (HTML, 12.20Kb) 2013-06-12 12:29:26 420

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.07.2013.11.12.15 inf o wynikach.pdf (PDF, 167.51Kb) 2013-07-08 11:12:15 479

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.07.2013.12.53.53 284454-2013.html (HTML, 3.80Kb) 2013-07-19 12:53:53 416

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
12 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
12 cze 2013, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
12 cze 2013, godz. 12:29