Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75

Ogłoszenie nr 500120996-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Kąty Wrocławskie:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta i Gminy; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
 

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75. Numer referencyjny: ZP.271.27.2018


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
 

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez każdego uczestnika konkursu koncepcji architektonicznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w skład którego wchodzić ma część szkolna, część przedszkolna, sala sportowa z zapleczem, pełen węzeł żywieniowy, zagospodarowanie terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym, przy ul. Wiśniowej i projektowanym układzie nowych ulic wg rysunku planu MPZP. Szczegółowy zakres opracowania został opisany w załączniku nr 1 do regulaminu – założenia do projektu budowy zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie


II.3) Główny kod CPV 71220000-6
 

Dodatkowe kody CPV 71221000-3, 71222000-0 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Postanowienia dotyczące uczestnika konkursu mają odpowiednie zastosowanie do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie przedstawią umowę regulującą ich współpracę. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu o konkursie dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolności technicznej lub zawodowej 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej uczestnik konkursu obowiązany jest wykazać, że dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji i dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności architektonicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z poen zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ora urbanistów ( Dz. U. z 2001r Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 4. Uczestnicy konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie muszą spełniać wymagania określone w art. 23 p.z.p., tzn. ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym (oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 5. Osoby fizyczne powinny posiadać wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnościach występujących w pracy konkursowej. Osoby fizyczne winny być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego architektów oraz powinny legitymować się stosownym zaświadczeniem, aktualnym w dacie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, wydanym przez właściwą Izbę. Prace złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (zespoły autorskie) winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania przez ograniczeń w specjalnościach występujących w pracy konkursowej. 6. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ust. 2 uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia oraz informacjami na temat zakresu wykonywanych przez te osoby czynności;
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Nie
Należy podać dla jakiego zawodu: SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

a) atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i technologicznych w zakresie funkcji i uzyskanych efektów przestrzennych - 40 b) sprawność i realność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań - 20 c) najmniejsze wykorzystanie terenu z możliwie największą powierzchnia biologicznie czynną - 20 d) ekonomika rozwiązań z uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
 

 

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
 

Data: 08/06/2018, godzina: 10:00 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
 

 

IV.3) NAGRODY
 

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród w postaci pieniężnej o łącznej wartości 30.000 zł brutto. Autor wybranej pracy konkursowej (za 1 miejsce) otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 PLN brutto. Zamawiający przewiduje ponadto nagrodę za drugie miejsce w wysokości 10 000 zł brutto oraz wyróżnienia w łącznej kwocie 5 000 zł brutto
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: Nie Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: Nie Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: Nie Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU.htm (HTM, 24.64Kb) 2018-09-21 08:05:42 299

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wynikach konkursu.pdf (PDF, 464.23Kb) 2018-09-07 08:35:48 293
protokół.pdf (PDF, 2.14Mb) 2018-09-20 14:36:56 208

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
30 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
30 maj 2018, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
30 maj 2018, godz. 10:01