Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie

20/09/2018    S181    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Kąty Wrocławskie: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

2018/S 181-410129

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek-Ratusz 1
Kąty Wrocławskie
55-080
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Niedźwiedzka
Tel.: +48 713907150
E-mail: zp@katywroclawskie.pl
Faks: +48 713907219
Kod NUTS: PL518

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.katywroclawskie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Administracja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie

 

Numer referencyjny: ZP.271.53.2018

II.1.2)Główny kod CPV

71240000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie obejmujące następujące miejscowości:

Zadanie 1 – Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

Zadanie 2 – Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz

Podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej

Zadanie 3 – Sokolniki, Kozłów, Pełcznica,

Wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice

 

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71240000

71247000

71221000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie obejmujące następujące miejscowości:

— Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice; wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/10/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie - Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostr

 

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71240000

71247000

71221000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie obejmujące następujące miejscowości: Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/10/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie - Sokolniki, Kozłów, Pełcznica”

 

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71240000

71247000

71221000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie obejmujące następujące miejscowości:Sokolniki, Kozłów, Pełcznica, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/03/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Dla zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 1”

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 2”

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu:

a. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości nie mniej niż 10 km wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

b. Budowy/przebudowy/odbudowy dróg z masy bitumicznej i/lub kostki brukowej

1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponują osobą lub osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w szczególności:

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno-budowlanej - drogowej.

Dla zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 3”

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu:

c. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości nie mniej niż 4,0 km wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

d. Budowy/przebudowy/odbudowy dróg z masy bitumicznej i/lub kostki brukowej

2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponują osobą lub osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w szczególności:

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Konstrukcyjno-budowlanej - drogowej.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/10/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/12/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

 

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, sala nr 2, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania bazy danych, z której Zamawiający może ten odpis uzyskać.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: zadanie 1 - 22 000,00 PLN brutto, zadanie 2 - 20 000,00 PLN brutto; zadanie 3 - 7 000,00 PLN brutto w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/09/2018


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 140.09Kb) 2018-09-20 10:47:28 190

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
espd-request (1).xml (XML, 236.58Kb) 2018-09-20 11:11:12 51
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc (DOC, 181.50Kb) 2018-09-20 11:07:54 47
espd-request.pdf (PDF, 83.60Kb) 2018-09-20 11:08:11 53
koncepcja.pdf (PDF, 461.22Kb) 2018-09-20 10:51:07 85
SIWZ.pdf (PDF, 1.19Mb) 2018-09-20 10:50:39 84

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
koncepcja 1.2-compressed.pdf (PDF, 463.62Kb) 2018-10-18 11:05:45 161
odpowiedzi na zapytania 2.pdf (PDF, 689.74Kb) 2018-10-05 14:29:31 154
odpowiedzi na zapytania 3.pdf (PDF, 661.77Kb) 2018-10-15 14:57:59 147
odpowiedzi na zapytania 4.pdf (PDF, 256.74Kb) 2018-10-18 11:05:24 150
odpowiedzi na zapytania 5.pdf (PDF, 230.39Kb) 2018-10-22 13:48:15 145
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 552.43Kb) 2018-10-02 13:20:01 156
sprostowanie odpowiedzi.pdf (PDF, 238.26Kb) 2018-10-04 13:10:25 151

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 71.42Kb) 2018-10-18 11:06:33 148
zmiana terminu otwarcia.pdf (PDF, 217.95Kb) 2018-10-18 12:25:28 157

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacje z otwarcia ofert.pdf (PDF, 600.06Kb) 2018-10-26 12:17:44 235

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
unieważnienie.pdf (PDF, 401.43Kb) 2018-11-09 14:42:42 187

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
20 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
20 wrz 2018, godz. 10:47

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
18 paź 2018, godz. 11:26