Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Oczyszczenie z odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

Oczyszczenie z odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 106946 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie z odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest oczyszczenie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz koszenie terenów zielonych w sołectwach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonawstwem koszenia poboczy , rowów i przeciwskarp przy drogach publicznych w rozmiarze minimum 4 mln m2 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem przynajmniej 4 kosiarkami bijakowymi w tym, co najmniej dwóch z wysięgnikiem i dwóch z koszem (do zbierania pokosu), koszenie główne za pomocą kosiarek bijakowych. Za pomocą kosiarek ręcznych tylko obkaszanie znaków, słupów i drzew. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Oczyszczenie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz koszenie terenów zielonych w sołectwach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie: a. uporządkowanie poboczy dróg i rowów przydrożnych z wszelkich zanieczyszczeń w tym w szczególności: i. worków ze śmieciami, folii, toreb z tworzyw sztucznych, butelek szklanych i plastikowych, pojemników i opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, ii. pojedynczych elementów budowlanych - cegieł, bloczków betonowych, styropianu, iii. odpadów z gumy - opon, przewodów gumowych, iv. elementów metalowych - prętów, blach, v. elementów drewnianych - desek, gałęzi, palet, foteli, vi. złomu RTV i AGD. b. dwukrotne koszenie poboczy i rowów (z przeciwskarpą) przy drogach gminnych i powiatowych, na łącznej powierzchni (przy jednokrotnym koszeniu) - 953 489, 00 m2 z terminami wykonania usług: - 1 koszenie - od 15 maja do 15 czerwca 2016 r. - 2 koszenie - od 1 do 30 września 2016 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Koszenie terenów zielonych w sołectwach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje trzykrotne koszenie terenów zielonych wraz z usunięciem pokosu przy użyciu sprzętu mechanicznego w sołectwach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wskazanych poniżej. Łączna powierzchnia terenów zielonych przewidzianych do koszenia wynosi 71 492 m2 (przy jednokrotnym koszeniu). Terminy wykonania usług: 1. koszenie - 30 maja 2016 r. 2. koszenie - 30 czerwca 2016 r. 3. koszenie - 30 sierpnia 2016 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin płatności - 10

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie - koszenie.url (URL, 239.00b) 2016-04-28 14:07:14 341

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 2.07Mb) 2016-04-28 14:07:14 225

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odp. na zapytania.pdf (PDF, 198.65Kb) 2016-05-04 14:56:37 449
zmiana ogłoszenia- koszenie.url (URL, 239.00b) 2016-04-29 08:41:30 343

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach - zadanie 2.pdf (PDF, 165.09Kb) 2016-05-17 15:26:28 380
inf o wynikach.pdf (PDF, 114.73Kb) 2016-05-11 12:05:15 346

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
28 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
28 kwi 2016, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
28 kwi 2016, godz. 14:07