Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie

 

Kąty Wrocławskie: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 78826 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.50.00-7, 37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej minimum 2 (dwie) dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł. brutto każda i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć kserokopie aktualnych dokumentów: - kart technicznych urządzeń zabawowych, - certyfikatów - atestów potwierdzonych za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac obejmuje dostawę oraz montaż następujących urządzeń zabawowych, o konstrukcji stalowej na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscach wskazanych przez Gminę: a) zestaw gimnastyczny 6-cio polowy - 3 szt. b) huśtawki wahadłowej podwójnej z siedzeniami mieszanymi - 3 szt. c) wieża na stopce ze zjeżdżalnią i daszkiem - 2 szt. d) zestaw linowy sprawnościowy 6-cio polowy - 1 szt. e) zestaw twister-wahadło - 1 szt. f) huśtawka wagowa pojedyncza - 1 szt. g) karuzela trzyramienna - 1 szt. h) karuzela ażurowa - 1 szt. i) karuzela krzyżowa - 1 szt. j) drążek potrójny - 1 szt. k) przeplotnia w kształcie kuli - 1 szt. l) wieża ze zjeżdżalnią dla małych dzieci - 1 szt. m) wieża wspinaczkowa - 3 szt. 2. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, atestowane, o konstrukcji metalowej ocynkowane, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zagospodarowanie placu zabaw w Starym Dworze gm. Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu zabaw w Starym Dworze gm. Kąty Wrocławskie, zgodnie z kosztorysem i ogólną charakterystyką obiektu: a) Zestaw zabawowy b) Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicą o średnicy min. 150 cm c) Bujak na sprężynie o wymiarach 30x48cm d) Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.50.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich zgodnie z projektem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich zgodnie z projektem: a) Zestaw zabawowy 5- wieżowy b) Huśtawka wahadłowa z siedziskiem bocianie gniazdo c) Huśtawka wagowa d) Piramida linowa Szczegółowy opis wykonania i odbioru zawiera Opis Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.03.2014.12.40.05 78826-2014.html (HTML, 13.46Kb) 2014-03-10 12:40:05 411

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.03.2014.12.40.05 SIWZ.pdf (PDF, 600.79Kb) 2014-03-10 12:40:05 199
10.03.2014.12.40.18 Katy Wr. Brzozowa.zip (ZIP, 2.19Mb) 2014-03-10 12:40:19 204
10.03.2014.12.40.33 Stary DwA r.zip (ZIP, 88.10Kb) 2014-03-10 12:40:33 197

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.04.2014.13.16.00 inf o wynikach.pdf (PDF, 116.69Kb) 2014-04-24 13:16:00 456
30.04.2014.15.07.41 udzielenie zamowienia.html (HTML, 5.61Kb) 2014-04-30 15:07:41 404

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
10 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
10 mar 2014, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
10 mar 2014, godz. 12:40