Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS PRZY PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Przejdź do załączników

Kąty Wrocławskie: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS PRZY PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 75332 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS PRZY PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dostawa urządzeń zewnętrznych fitness wraz z ich montażem na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Urządzenia: - powinny być fabrycznie nowe, atestowane (atesty należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej) o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo lub lakierem akrylowym - elementy narażone z silne zużycie (stopki, siedziska) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne - odległość pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinna być większa niż 23 cm. - urządzenia powinny być zamontowane do fundamentów min. 30 cm pod ziemią; - powinny posiadać ograniczniki uniemożliwiające nadmierne wychylenie elementów wahających się - powinny posiadać amortyzatory niezbędne do zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających. 3. Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2009. upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz spełniać standardy Unii Europejskiej. Kserokopie certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy dołączyć do dokumentacji przetargowej. 4. Wszelkie prace związane z montażem urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, wszystkie urządzenia mają być zamontowane w miejscach wskazanych przez Gminę z zachowaniem stref bezpieczeństwa. W strefie bezpieczeństwa nie mogą znajdować się żadne przedmioty i inne urządzenia. Strefy bezpieczeństwa muszą być wydzielone wokół danego urządzenia oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi, do montowanych urządzeń zabawowych należy dołączyć instrukcje ich obsługi, przeglądów i konserwacji. 5. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia (liczone od dnia pełnego zrealizowania zamówienia potwierdzonego protokołem). Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć szkody (np. uszkodzenia terenu) powstałe podczas transportu i instalacji urządzeń. Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego. 6. Dostawa urządzeń obejmuje również prefabrykaty niezbędne do montażu oraz koszty ich transportu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.44.00.00-4, 37.44.19.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy udokumentują, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 (trzy) dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
75332-2012.html (HTML, 11.53Kb) 2012-03-12 13:19:34 371

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 497.45Kb) 2012-03-12 13:19:34 150

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wynikach.pdf (PDF, 167.33Kb) 2012-04-10 10:37:54 418

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.pdf (PDF, 150.61Kb) 2012-04-25 11:41:23 398

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
12 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
12 mar 2012, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
12 mar 2012, godz. 13:19