Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie


 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
 

Ogłoszenie nr 30958 - 2017 z dnia 2017-02-23 r. Kąty Wrocławskie: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (URL):
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie
http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy; Rynek-Ratusz1 ; 55-080 Kąty Wrocławskie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Numer referencyjny: ZP.271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:37535000-7, 37535240-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/05/2017
II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako wykonawca, dostaw wraz z montażem, minimum 2 urządzeń zabawowych na placach zabaw, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda oraz załączą dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: • wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)   SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60
TERMIN PŁATNOŚCI 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:   IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1    Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, atestowane, o konstrukcji metalowej ocynkowane, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym: a) wieża ze zjeżdżalnią środek w kształcie koła, zadaszona, wejście schodkowe, ześlizg naprzeciw wejścia, z boku rura strażacka – dł. min. 4,0m; średnica min.1,3m; wys. min. 3,0m; nóżka z rury stalowej o przekroju min. Ø 100mm, śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, daszek i wszelkie wypełnienia z tworzywa sztucznego lub sklejki wodoodpornej, schodki z rurek o przekroju min. Ø 30 mm, ześlizg z blachy nierdzewnej, podłoga podestu ze sklejki antypoślizgowej- wodoodpornej, wysokość podestu min. 1,2-1,5 m; b) huśtawka podwójna – dł. min. 2,9 m; szer. min. 2,0 m; wys. 2,3 m; łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, siedziska huśtawek dla małych dzieci – fotelik kubełkowy, gumowany z poręczą stałą, pozostałe – deseczka gumowana lub opona, c) huśtawka wagowa pojedyncza – dł. min. 2,46 m, szer. min. 1,26 m, wys. min. 0,7 m; belka z rury min Ø 60 mm, podpora z rury min Ø 48, ważka łożyskowana ślizgowo, uchwyty ze stali nierdzewnej, amortyzatory gumowe pod siedziskami, siedziska gumowane lub z tworzywa HDPE. d) huśtawka wagowa podwójna – dł. min. 2,46 m, szer. min. 1,26 m, wys. min. 0,7 m; belka z rury min Ø 60 mm, podpora z rury min Ø 48, ważka łożyskowana ślizgowo, uchwyty ze stali nierdzewnej, amortyzatory gumowe pod siedziskami, siedziska gumowane lub z tworzywa HDPE. e) piaskownica zamykana – wymiary zamkniętej piaskownicy min dł./szer. min. 2,40 m, wys. min. 0,43 m; drewniana zabezpieczona przed wilgocią lub ze sklejki wodoodpornej. f) karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym – ze stali nierdzewnej z platformą z blachy ryflowanej z siedziskami plastikowymi lub ze sklejki wodoodpornej, oparcia z rurek, średnica karuzeli 1,5 m; wys. 0,6-0,7 m; talerz napędowy ze stali nierdzewnej. g) huśtawka „Bocianie Gniazdo” szer. min 2,2 m, wys. min. 2,4 m, podpory i belka z profilu 70x70 mm cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, zawiesia atestowane z dużymi (900-1200 mm!) siedziskami typu „Bocianie gniazdo” zamocowane na łożyskach tocznych w bezpieczny sposób, ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE, h) bujak na sprężynie – dł. min 0,9m, szer. min 0,5m, wys. min 0,9m, sprężyna z pręta o przekroju min fi 20 mm, całość wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z płyty polietylenowej połączona z metalowym stelażem, uchwyty plastikowe, siedzisko gumowane, plastikowe lub ze sklejki wodoodpornej i) zestaw sprawnościowy na bazie sześciokąta o następujących parametrach: max wysokość upadku 2,2 m; dł./szer./wys. – 2,48x2,34x2,03 m; pow. zderzenia 6,3 x 5,7 m, składający się z następujących elementów: 1 ścianka kratownica linowa, 1 ścianka drabinka linowa, 1 ścianka zjazd strażacki, 1 ścianka 2 szt. drążki gimnastyczne, 1 ścianka obręcze gimnastyczne, 1 ścianka wspinaczkowa. Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. Płyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej. j) zestaw sportowy o następujących parametrach: max wysokość upadku 1,9 m; dł./szer./wys. – 5,11 x 4,92 x 2,18 m; pow. zderzenia 8,5 x 8,3 m, składający się z następujących elementów: 1 ścianka wspinaczkowa, 1 ścianka sprawnościowa, 1 komin linowy, 1 drabinka pozioma wysoka, 1 drabinka w kształcie litery A szczeblowa. Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. Płyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej. k) zjazd linowy wymiary (dł. x szer. x wys.) 25,09 x 2,27 x 3,24 m; max wysokość upadku 1,2m, podpory cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, podest i podejście ze sklejki antypoślizgowej- wodoodpornej, wypełnienia z tworzywa HDPE.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9, 37535000-7, 37535240-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2    Nazwa: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gniechowice ul. Czysta 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, atestowane, o konstrukcji metalowej ocynkowane, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym: a) huśtawka podwójna – dł. min. 2,9m; szer. min. 2,0m; wys. 2,3m; łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, siedziska huśtawek dla małych dzieci – fotelik kubełkowy, gumowany z poręczą stałą, pozostałe – deseczka gumowana; b) karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym – ze stali nierdzewnej z platformą z blachy ryflowanej z siedziskami plastikowymi lub ze sklejki wodoodpornej, oparcia z rurek, średnica karuzeli 1,5 m; wys. 0,6-0,7 m; talerz napędowy ze stali nierdzewnej; c) bujak na sprężynie – dł. min 0,9m, szer. min 0,5m, wys. min 0,9 m, sprężyna z pręta o przekroju min fi 20 mm, całość wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z płyty polietylenowej połączona z metalowym stelażem, uchwyty plastikowe, siedzisko gumowane, plastikowe lub ze sklejki wodoodpornej; d) zestaw zabawowy – wymiary min.dł./szer./wys. 6,99 x 5,74 x 2,10 m, w skład zestawu wchodzą; ? wieża czworokątna – 2 szt.; ? zjeżdżalnia; ? balkonik 2 szt.; ? bariera; ? pomost linowy; ? drabinka łukowo-linowa; ? łukowa ścianka wspinaczkowa fala; ? łukowa ścianka linowa pajęczyna; ? łukowa ścianka wspinaczkowa elipsa; ? drabinka pozioma.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9, 37535240-7, 37535240-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3    Nazwa: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Waniliowa 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, atestowane, o konstrukcji metalowej ocynkowane, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym: a) zestaw zabawowy – wymiary min.dł./szer./wys. 6,99 x 5,74 x 2,10 m, w skład zestawu wchodzą; ? wieża czworokątna – 2 szt.; ? zjeżdżalnia; ? balkonik 2 szt.; ? bariera; ? pomost linowy; ? drabinka łukowo-linowa; ? łukowa ścianka wspinaczkowa fala; ? łukowa ścianka linowa pajęczyna; ? łukowa ścianka wspinaczkowa elipsa; ? drabinka pozioma
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9, 37535000-7, 37535240-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30958 2017.html (HTML, 38.80Kb) 2017-02-23 13:38:10 275

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 794.82Kb) 2017-02-23 13:38:10 361
zestaw na waniliowa.pdf (PDF, 127.27Kb) 2017-02-23 13:38:30 154
zestawy zabawowe.pdf (PDF, 168.62Kb) 2017-02-23 13:38:51 150

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 203.08Kb) 2017-03-02 13:20:27 263

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zbiorcze zestawienie ofert.pdf (PDF, 568.15Kb) 2017-03-06 11:36:46 300

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odrzucenie i wybór.pdf (PDF, 785.14Kb) 2017-03-22 15:37:12 274

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
53700 2017.html (HTML, 14.10Kb) 2017-03-29 09:27:11 253
54742 2017.html (HTML, 10.67Kb) 2017-03-30 10:10:36 239

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
23 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
23 lut 2017, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
23 lut 2017, godz. 13:38