Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa sieci wodociągowych w ul. Klonowej, Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie

 

Kąty Wrocławskie: Budowa sieci wodociągowych w ul. Klonowej, Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 415436 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowych w ul. Klonowej, Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa sieci wodociągowych w ul. Klonowej, Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie. 1.1. Przedmiot umowy obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie w ul. Akacjowej, Klonowej i Jodłowej obejmującą : rurociąg PEHD Ø 110 mm długości 1474 m (1133,65m + 340,35m), hydranty HN 80 - 8 kpl.; b) wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 370, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający; c) tyczenie i inwentaryzację powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej; d) wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym; e) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; f) odtworzenie istniejących dróg o nawierzchni tłuczniowej w miejscu prowadzenia robót ziemnych z warstwy niesortu kamiennego 0÷63 mm grubości 25 cm wraz z zagęszczeniem; g) naprawienie uszkodzeń nawierzchni drogi spowodowanych sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw drogi i zagęszczeniem; h) ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót; i) sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, j) wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; k) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. l) wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; UWAGA: 1.2 Długości podane w opisie są orientacyjne w granicach błędu systematycznego. 1.3 W obrębie zaprojektowanych sieci wodociągowych występuje sieć drenarska - roboty należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Spółek Wodnych ze Środy Śląskiej. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci drenarskiej należy ją odtworzyć pod nadzorem przedstawiciela Spółek Wodnych ze Środy Śląskiej. 1.4 Odtworzenie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nawierzchni drogi z niesortu 0÷ 63 mm o grubości 25 cm. 1.5 Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 1.6 Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 1.7 Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. Odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość około 15,0 km..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wneisienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 500 mb każda.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia, tzn. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz załączy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 4. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5. Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 7.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 7.1.1 wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 7.1.2 wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, 7.1.3 konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 7.1.4 skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 7.1.5 W przypadkach określonych w pkt. 1.1 - 1.3, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 7.2. Zmiany kierownika budowy/robót: 7.2.1 na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 7.2.2 na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/ robót, b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 7.3 Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 7.3.1 w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, 7.3.2 w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 7.3.3 w przypadku siły wyższej; 7.3.4 w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 7.3.5 zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej; 7.3.6 zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 7.3.7 zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 7.3.8 zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 7.3.9 zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
415436-2012.html (HTML, 18.02Kb) 2012-10-24 13:08:19 372

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
JodA owa dokumentacja.zip (ZIP, 4.81Mb) 2012-10-24 13:08:55 221
Klonowa Akacjowa dokumentacja.zip (ZIP, 3.03Mb) 2012-10-24 13:08:34 255
SIWZ.pdf (PDF, 631.26Kb) 2012-10-24 13:08:19 308

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf (PDF, 193.73Kb) 2012-10-26 14:21:19 379
Zalaczniki do SIWZ.docx (DOCX, 25.87Kb) 2012-11-05 13:32:56 375

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikachBIP.pdf (PDF, 173.68Kb) 2012-11-19 15:10:57 477

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
475126-2012.html (HTML, 6.67Kb) 2012-11-27 13:52:06 422

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
24 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
24 paź 2012, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
24 paź 2012, godz. 13:08