Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach

Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach
Numer ogłoszenia: 417826 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach. Zakres prac obejmuje: -Etap 1: budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych w Bogdaszowicach w ul. Ziołowej wraz z odcinkami sieci do działek nr 205/26, 205/27, 205/28 oraz w ul. Malinowej wraz z odcinkiem sieci do działki nr 204/21. Kanały w ulicy Ziołowej i Malinowej wykonane o średnicy DN200 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o wytrzymałości SN8 o łącznej długości L = 117,20 m wraz z uzbrojeniem, Odcinki do działek nr 205/26, 205/27, 205/28, 204/21 o średnicy DN150 o łącznej długości L = 27,7 m wraz z uzbrojeniem. -Etap 2: budowę odcinków kanałów sanitarnych grawitacyjnych do działek: w Bogdaszowicach nr: 145/3, 145/5, 144/2, 237/2, 205/29, 205/17,205/19, 313/8, 237/9, 168, 167, 223/2, 55/2, w Smolcu do działki nr 25/7.Odcinki sieci o średnicy DN150 o łącznej długości ok. L = 94,2 m wraz z uzbrojeniem. -Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej; -Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności) ; -Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, -Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; -Właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanego odcinka kanalizacji; -Wykonanie robót w obrębie pasa drogowego, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ponosi Zamawiający; -Naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem; -Wykonanie niezbędnych badań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; UWAGA: Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 2.Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali (zakończył) dwa zadania polegające na budowie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem. i przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia, tj.: Kierownikiem budowy, który posiada: -uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) -aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, -doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwiema budowami zewnętrznej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem - jako kierownik budowy lub kierownik robót

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 do Umowy -Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik nr 2 do umowy - Czynniki cenotwórcze Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz prac realizowanych z udziałem podwykonawców

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2.Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3.Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 4.Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5.Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 6.Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1 wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b)wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.2konieczności wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 1.3konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 1.4skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 7.2.Zmiany osób, o których mowa w § 10 umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 7.3Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 7.3.1 w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; w przypadku siły wyższej; w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej; 7.3.7 zmiany postanowień umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 7.3.8 zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
417826-2012.html (HTML, 14.95Kb) 2012-10-25 13:34:20 401

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
bogdaszowice.zip (ZIP, 24.85Mb) 2012-10-25 13:39:37 207
SIWZ.pdf (PDF, 643.94Kb) 2012-10-25 13:42:09 245
Smolec.zip (ZIP, 4.05Mb) 2012-10-25 13:39:27 224

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikachBIP.pdf (PDF, 153.59Kb) 2012-11-23 10:35:55 471

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia.html (HTML, 5.62Kb) 2012-11-30 13:27:15 420

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kienc-Brachmańska

Data wytworzenia:
25 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
25 paź 2012, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
25 paź 2012, godz. 13:34