Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji

W ramach wydziału funkcjonuje Zespół Zamówień Publicznych.

Do zadań Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji należy:

1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i modernizacji obiektu Urzędu.

2. Przygotowywanie i opracowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do zrealizowania inwestycji i remontów ogólnobudowlanych oraz sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja i wodociągi).

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami i remontami.

4. Współpraca z jednostkami organizacyjnym gminy oraz innymi instytucjami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w tym zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w celu realizacji inwestycji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, zapewnienia ich prawidłowej realizacji i rozliczenia.

5. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań współfinansowanych z funduszy pomocowych oraz z programów UE.

6. Modernizacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy - nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych na tych terenach.

7. Prowadzenie podnajmu świetlic wiejskich – zgodnie z uregulowaniami w tym zakresie.

Zadania Zespołu Zamówień Publicznych:

1. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania
i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej 50 tys. zł, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Regulaminie zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie.

2. Obowiązek udziału w dokonywaniu szeregu ściśle określonych przepisami Prawa Zamówień Publicznych czynności, a mianowicie:

1) sprawowanie kontroli nad prawidłowym oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych,

2) akceptacja wyboru trybu, weryfikacja przygotowanych materiałów do wybranego trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz kontrola realizacji zamówień publicznych prowadzonych przez Wydziały Urzędu zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,

3) opracowywanie projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia,

4) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców,

5) ocena ofert,

6) przedstawianie Burmistrzowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania,

7) informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

8) wnioskowanie do Wydziału Finansowego o zwrot wadium wykonawcom,

9) dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokołu postępowania wraz z załącznikami,

10) udział w pracach komisji przetargowej, w zakresie określonym w Regulaminie obowiązującym w Urzędzie,

11) prowadzenie ewidencji zamówień udzielanych przez Gminę,

12) opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań,

13) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,

14) przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o wszczętych i udzielonych zamówieniach publicznych.

Telefony:

Kierownik Wydziału Agnieszka Litwin - 71 390 72 36
I piętro - pok. 19, e-mail: agnieszka.litwin@katywroclawskie.pl

Zastępca Kierownika Barbara Kuriata-Puzio - 71 390 72 34
I piętro - pok. 20, e-mail:barbara.puzio@katywroclawskie.pl

Insp. ds. Inwestycji Piotr Neczaj - 71 390 71 49
I piętro, pok. 21, email: piotr.neczaj@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Inwestycji Natalia Bokła - 71 390 72 09
I piętro - pok. 18, e-mail: inwestycje@katywroclawskie.pl

Główny Specjalista ds. Infrastruktury Technicznej - Katarzyna Kak - 71 390 71 48
I piętro - pok. 22, e-mail: prii@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Budownictwa i inwestycji - Ewa Grzelakowska - 71 390 71 63
I piętro - pok. 21, ewa.grzelakowska@katywroclawskie.pl

Pomoc administracyjna Katarzyna Grzeszczak - 71 390 71 48 
I piętro - pok. 22, e-mail: prii@katywroclawskie.pl

Zespół Zamówień Publicznych

Głowny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Joanna Wojtkowiak 71 390 72 19
parter - pok. 9, e-mail: zp@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Zamówień Publicznych Anna Niedźwiedzka - 71 390 71 50
parter - pok. 9, e-mail: zp@katywroclawskie.p


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Danych Osobowych BIP

Data wytworzenia:
10 kwi 2019

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
12 sie 2009, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
16 sty 2023, godz. 11:30