Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr XLVI/600/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XLVI/600/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/600/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 196 271 785,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 188 072 797,95 zł i dochody majątkowe 8 198 987,87 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 737 163,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 166 774 202,81 zł i wydatki majątkowe 41 962 961,08 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 41 962 961,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

12 465 378,07 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 835 688,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 506 827,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 629 690,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  15 000 000,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych      w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 506 827,62 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 164 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(240).pdf

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(151).pdf

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(54).pdf

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów sygn.: ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie została przyznana kwota 4 200 526,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Przyznane środki ujmuje się w planie dochodów w rozdziale 75802 § 2750 i zgodnie z ww. pismem zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy do 28 grudnia 2021 r. jednocześnie środki przeznacza się na zadanie "Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska", rozdział 90001 § 6050.

2. Na podstawie informacji Ministra Finansów sygn.: ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. na podstawie art. 36 ust 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zostały przyznane w rozdziale 75802 § 2750 środki z rezerwy ogólnej w kwocie 126 187,00 zł.

3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się z rozdziału 70001 § 4270 do rozdziału 90002 § 4210 i § 4300 łącznie kwotę 12 000,00 zł w związku z zakupem i transportem kontenera biurowego do PSZOK w Gniechowicach.

4. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 60016 § 4270 do rozdziału 60014 § 6300 kwotę 64 845,28 zł. W związku z ustaleniami z Zarządem Powiatu Wrocławskiego Gmina Kąty Wrocławskie zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu dla zadania pn.: „ Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości  Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku  od m. Małkowice do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie” w kwocie 64 845,28zł w okresie do 31 grudnia 2021r. 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyniki glosowania 600 pdf (PDF, 18.02Kb) 2022-01-10 16:40:06 1
XLVI-600-21 (PDF, 1.55Mb) 2022-01-10 15:47:55 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Alicja Sawoniewicz

Data wytworzenia:
10 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data publikacji:
10 sty 2022, godz. 15:47

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data aktualizacji:
10 sty 2022, godz. 16:40