Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr XL/531/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XL/531/21 z dnia 29 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 289 284,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 179 906 219,98 zł i dochody majątkowe 6 383 064,67 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 213 834 335,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 163 289 596,87 zł i wydatki majątkowe 50 544 738,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 50 544 738,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

27 545 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 21 455 688,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 966 500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 709 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  29 500 000,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych      w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł;

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 966 500,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik4.pdf

przychody i rozchody

 

 

uzasadnienie

  1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia
    8 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1 106 066,00 zł.
  2. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2021 kwota 71 720,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów gminy w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 71 720,00 zł. Jednocześnie na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich w rozdziale 80101 § 4240 o ww. kwotę.
  3. W związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 20 949,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 60053 zadanie inwestycyjne, którego realizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku pn.: „ Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie” w łącznej kwocie 20 949,00 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania dotyczącego zaprojektowania, dostawy, konfiguracji i montażu 11 Hotspotów w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE nr POPC.01.01.00-02-0075/19.

  1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a)      w związku z możliwością zgłoszenia zadań do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład” zachodzi konieczność wprowadzenia zadań do budżetu i zabezpieczenie środków w wysokości 75 000,00 zł z projektów dział 700 rozdział 70005 § 650 w roku bieżącym na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadań:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” w wysokości 5 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6050  pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią w Sadkowie” w wysokości 70,000zł,

- kwotę 18 450,00 zł z zadania dział 900 rozdział 90001 § 6050 „Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska” przenosi się do zadania w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”,

b)      w związku z otwarciem ofert  na wyłonienie wykonawców robót na zadaniach  dział 926 rozdział 92601 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach” i zadanie dział 754 rozdział 75412 § 6050 pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu”  konieczne jest przeniesienie środków finansowych w kwocie 265 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki, i Norwida w Kątach Wrocławskich” dział 600 rozdz.60016 § 6050 (250 000,00 zł) i z zadania pn.: „Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice–Górzyce” (15 000,00 zł) dział 600 rozdział 60016 § 4270  w celu wyboru ofert.

 

Pozostałą kwotę w wysokości 200 000,00 zł na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się do rozdziału 90005 § 6230 i przeznacza się na finansowanie wymiany pieców C.O. w gminie Kąty Wrocławskie.

 

W załączniku nr 3 łączy się zadania w rozdziale 90001: "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny z zadaniem "Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska".

  

  1. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:

a)      ustala się w rozdziale 85516 plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł i plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł dla nowo utworzonego Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36,

b)      ustala się plan dochodów w rozdziałach 80104, 80148 w łącznej kwocie 130 000,00 zł i plan wydatków rozdziałach 80104, 80146, 80148 w łącznej kwocie 1 200 00,00 zł dla nowo utworzonego przedszkola Publicznego Nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 38.

Źródłem finansowania ww. zmian będą środki pochodzące z rezerwy celowej w rozdziale 75818 przeznaczonej na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków w wysokości 1 600 000,00 zł.

  1. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem środków na dopłaty do czynszów najemców z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 253,42 zł.
  2. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:

 

a)      w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższych zestawień:

Lp.

Pozycja klasyfikacji budżetowej

Sposób finansowania*

Kwota zmiany

Dział

Rozdział

§

Zadanie wydatkowe

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

700

70095

4210

Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy

bieżące FS

       680,00 zł

 

750

75095

4360

Nowa Wieś Wrocławska - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

bieżące FS

 

       680,00 zł

2

700

70095

4210

Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy

bieżące FS

       200,00 zł

 

750

75095

4210

Nowa Wieś Wrocławska - zakup routera

bieżące FS

 

       200,00 zł

3

700

70095

4210

Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy

bieżące FS

       120,00 zł

 

750

75095

4210

Nowa Wieś Wrocławska - artykuły biurowe

bieżące FS

 

       120,00 zł

4

921

92109

4210

Bogdaszowice - zakup garnków i art. wyposażenia kuchni

bieżące FS

     1 000,00 zł

 

900

90003

4300

Bogdaszowice - wywóz odpadów

bieżące FS

 

     1 000,00 zł

5

900

90003

4210

Szymanów - zakup koszy

bieżące FS

       600,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

       600,00 zł

6

900

90004

4300

Szymnów - łąki kwietne

bieżące FS

     1 600,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

     1 600,00 zł

7

921

92109

4210

Szymanów - zakup zmywarki i lodówki

bieżące FS

     2 000,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

     2 000,00 zł

8

921

92109

4300

Szymanów - montaż zmywarki

bieżące FS

     1 000,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

    1 000,00 zł

9

921

92109

4210

Szymanów - zakup mebli

bieżące FS

    1 500,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

     1 500,00 zł

10

921

92109

4300

Szymanów - dostawa mebli

bieżące FS

       300,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

       300,00 zł

11

921

92109

4300

Szymanów - montaż mebli

bieżące FS

       200,00 zł

 

900

90003

4300

Szymanów - wywóz śmieci

bieżące FS

 

       200,00 zł

12

921

92195

4300

Szymanów - organizacja warsztatów

bieżące FS

    4 000,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

    4 000,00 zł

13

921

92195

4220

Szymanów - zakup żywności na warsztaty

bieżące FS

       500,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

       500,00 zł

14

921

92195

4210

Szymanów - zakup art. pozostałych na warsztaty

bieżące FS

       500,00 zł

 

700

70005

6050

Szymanów - projekt budowlany - kontenery

bieżące FS

 

       500,00 zł

15

921

92195

4220

OS2 - zakup art. żywnościowych

bieżące FS

       479,00 zł

 

900

90095

4210

OS2 - zakup skrzynki na narzędzia

bieżące FS

 

       479,00 zł

PODSUMOWANIE

  14 679,00 zł

  14 679,00 zł

Poz. 1

Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup tablicy należy przeznaczyć na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Poz. 2

Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup tablicy należy przeznaczyć na zakup routera.

Poz. 3

Nowa Wieś Wrocławska - część środków na zakup tablicy należy przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.

Poz. 4

Bogdaszowice - część kwoty zaplanowanej na zakup garnków i artykułów wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej należy przenieść na wywóz odpadów ze świetlicy.

Poz. 5

Szymanów - środki zaplanowane na zakup koszy należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 6

Szymanów - środki zaplanowane na wykonanie łąki kwietnej należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

 

Poz. 7

Szymanów - środki zaplanowane na zakup zmywarki i lodówki należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 8

Szymanów - środki zaplanowane na montaż zmywarki należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 9

Szymanów - środki zaplanowane na zakup mebli należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 10

Szymanów - środki zaplanowane na dostawę mebli należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 11

Szymanów - środki zaplanowane na montaż mebli należy przeznaczyć na wywóz śmieci.

Poz. 12

Szymanów - środki zaplanowane na organizację warsztatów należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 13

Szymanów - środki na zakup żywności na warsztaty należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 14

Szymanów - środki na zakup art. pozostałych na warsztaty należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 15

Osiedle nr 2 - środki zaplanowane na zakup żywności należy przeznaczyć na zakup skrzynki narzędziowej.

 

b)      w planie wydatków w związku ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz dzieci i młodzieży należy zmienić klasyfikację budżetową wg poniższego zestawienia:

Lp.

Pozycja klasyfikacji budżetowej

Sposób finansowania*

Kwota zmiany

Dział

Rozdział

§

Zadanie wydatkowe

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

921

92195

2360

Dotacje z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- pozostała działalność

bieżące

    3 000,00 zł

 

854

85404

2360

Dotacje z działu edukacyjna opieka wychowawcza - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

bieżące

 

     3 000,00 zł

PODSUMOWANIE

    3 000,00 zł

     3 000,00 zł

 

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 230 000,00 zł i wynosi 27 545 050,45 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyniki glosowania 531 .pdf (PDF, 18.36Kb) 2021-08-05 11:53:26 18
XL-531-21.pdf (PDF, 956.08Kb) 2021-08-05 11:53:26 31
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Alicja Sawoniewicz

Data wytworzenia:
05 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data publikacji:
05 sie 2021, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 15:19