Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Regulamin pracy komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 1024/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie: określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2022.


Na podstawie art 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z dnia 2021.11.1), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2005 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z dnia 2020.07.23) oraz zarządzeniem nr 1023/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 r.

zarządzam co następuje:


§ 1. 1)  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza się postępowanie konkursowe na zlecenie wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego powołuje się komisję konkursową.                 
2)  W skład komisji konkursowej wchodzą cztery osoby wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
3)  Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
4)  Każdy z członków komisji informowany jest o terminie spotkania, co najmniej 2 dni przed planowanym zebraniem.
5)  Przed rozpoczęciem prac na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
6)  Członek komisji, który nie spełnia warunków określonych w oświadczeniu o bezstronności, zostaje wykluczony ze składu komisji przez Burmistrza.

§ 2. 1)  Komisja dokonuje oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu. 
2)  Prace komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętym. Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą co najmniej 3 osoby, w tym przewodniczący.

§ 3.  Przedmiotem pracy komisji jest:
1)  ocena ofert pod względem formalno - prawnym;
2)  ocena ofert pod względem merytorycznym i finansowym;
3)  sporządzenie wykazu ofert wraz z ich oceną (przyznanymi punktami) oraz proponowanymi kwotami dotacji.

§ 4. 1)  Ocena formalna dokonywana jest na karcie oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
1)  W skład oceny formalnej wchodzi sprawdzenie zgodności oferty z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz weryfikacja kompletności wniosku (analizowanie czy wszystkie punkty wniosku zostały uzupełnione oraz czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, zgodnie z właściwym rejestrem 
i statutem podmiotu).
2)  W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym, komisja wzywa telefonicznie oferentów do ich uzupełnienia w terminie 2 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

§ 5. 1)  Ocena merytoryczna dokonywana jest przy pomocy indywidualnych kart oceny, w której umieszcza się ocenę ofert wraz z jej uzasadnieniem (załącznik nr 3 do zarządzenia). 
Wszystkie oferty są weryfikowane merytorycznie, natomiast ich ocena może nastąpić dopiero po spełnieniu wymogów formalnych;
2)  Przy ocenie merytorycznej ofert komisja bierze pod uwagę kryteria określone w szczegółowym ogłoszeniu konkursowym;
3)  Komisja dokonuje oceny punktowej ofert zgodnie z kryteriami i przypisaną im skalą;
4)  Ostatecznej oceny ofert komisja dokonuje na podstawie wyliczenia sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

§ 6. 1)  Z prac komisji konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji dokonujący oceny. 
2)  Protokół, oświadczenia oraz inne dokumenty z prac komisji przechowuje pracownik zatrudniony 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
 i wysokości dotacji  w oparciu o przedłożone przez komisję oceny i propozycje kwot dotacji.

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SMinolta C422031616570 (PDF, 1.33Mb) 2022-03-16 17:01:20 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
16 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Romańska

Data publikacji:
16 mar 2022, godz. 17:01

Osoba aktualizująca informacje

Monika Romańska

Data aktualizacji:
16 mar 2022, godz. 17:01