Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie rzeki Strzegomki

Uchwała z dnia 2 marca 2023 r.

Projekt

 

z dnia  17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie rzeki Strzegomki

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie rzeki Strzegomki.

§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 3. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchyli obowiązujący dla wskazanego w załączniku  obszaru miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXIX/416/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. wraz ze zmianą - uchwała nr  XVI/210/16 z dnia 25 lutego 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2014 r., poz. 236, z dnia 9 marca 2016 r., poz. 1255.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2 marca 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1229).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Wnioskowany do zmiany i aktualizacji obszar o powierzchni około 1,9 ha obejmuje działki zlokalizowane w rejonie rzeki Strzegomki, przy ulicy 1 Maja w Kątach Wrocławskich

Przystąpienia do sporządzenia planu wynika ze składanych wniosków indywidualnych o podjęcie działań planistycznych w zakresie zmiany przebiegu linii zabudowy oraz aktualizacji stref zagrożenia powodziowego.  

Przedmiotowy obszar objęty jest planem miejscowym, który został przyjęty uchwałą  Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXIX/416/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. wraz ze zmianą - uchwała nr  XVI/210/16 z dnia 25 lutego 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2014 r., poz. 236, z dnia 9 marca 2016 r., poz. 1255.  Plan przeznaczył przedmiotowe działki na tereny produkcyjne, usługowe.

Celem planu jest zmiana przebiegu linii zabudowy oraz aktualizacji stref zagrożenia powodziowego dla obszaru opracowania. Zmiana ustaleń planu nie naruszy ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie rzeki Strzegomki jest zasadne.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KWR Strzegomka (PDF, 671.71Kb) 2023-03-17 08:19:56 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 08:19