Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030"

Uchwała z dnia 30 marca 2023 r.

Projekt

 

z dnia  17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030"

Na podstawie art. 10e ust. 1-4, art. 10f ust.4 i art. 18 ust.2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1232).pdf

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030

 

 

 

Uzasadnienie

"Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" jest istotnym dokumentem określającym plany rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju gminy Kąty Wrocławskie.

Strategia definiuje atuty i wyzwania wynikające z uwarunkowań rozwoju, wskazuje wizję, cele strategiczne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Tak zaprojektowane ramy logiczne strategii zyskały wymiar terytorialny w postaci wyodrębnionych stref funkcjonalno-przestrzennych, które stanowią instrument integracji planowania strategicznego gminy z dokumentami planistycznymi. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy.

"Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" pozwala określić najbardziej efektywne działania gwarantujące skuteczny rozwój całego obszaru, co bezpośrednio wpływa na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych. Strategia wpływa również na budowę wizerunku gminy Kąty Wrocławskie, która jest także źródłem informacji dla grona podmiotów gospodarczych, społecznych, inwestorów i mieszkańców.

Biorąc pod uwagę zbliżającą się nową perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz konieczność dostosowywania dokumentu do wymogów unijnych i dokumentów krajowych wyższego rzędu podjęto decyzje o opracowaniu dokumentu strategicznego na kolejny okres obowiązywania z perspektywą do 2030 roku. Prace związane z opracowaniem prezentowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" rozpoczęto przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie nr 1005/2022 z dnia 2 marca 2022 roku Zespół ds. pracy nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przy współudziale różnych grup interesariuszy. Nad przebiegiem procesu czuwał zespół ekspertów zewnętrznych, pełniący rolę doradczą i wykonawczą. Proces opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030 został przeprowadzony na podstawie Uchwały nr XLIV/592/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030”. W Uchwale zawarto harmonogram opracowania strategii. Proces konsultacji społecznych przygotowano na podstawie Uchwały nr IX/78/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie.

Prace nad dokumentem Strategii obejmowały m.in.: podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030; wypracowanie głównych założeń dokumentu w tym wprowadzenie nowego elementu, tj. struktury funkcjonalno-przestrzennej odbywało się zgodnie z przepisami i wymaganiami zawartymi w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w oparciu o zalecenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W toku prac nad dokumentem odbyły się 4 warsztaty i spotkania konsultacyjne (21 marca 2022, 29 czerwca 2022, 28 września 2022 i 3 listopada 2022). W okresie 30 września - 20 października 2022 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu strategii. Ponadto przedłożono projekt Strategii do następujących instytucji: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny z Wrocławia, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Gmina Kobierzyce, Gmina Wrocław, Gmina Miękinia, Gmina Mietków, Gmina Kostomłoty, Gmina Sobótka (w terminie 10.01-10.02.2023 r.). Nastąpiło przedłożenie projektu Strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa. Przedłożono projekt strategii Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania opinii o odstąpieniu lub konieczności sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzono ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" obejmujące szczegółowe rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych uwag zostało opublikowane na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz biuletynie informacji publicznej.

Prezentowana „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2030” jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwojowe gminy w perspektywie do 2030 roku. Struktura dokumentu została oparta o części merytoryczne, które obejmują:

1) Diagnozę stanu gminy - syntezę;

2) Strategiczne kierunki rozwoju;

3) Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;

4) System realizacji strategii;

5) Spójność dokumentu ze strategią Województwa oraz wymogami środowiska.

Ramy logiczne sformułowania celów strategicznych oparte są na wynikających z diagnozy wyzwaniach. Zostały one uszeregowane według wymiarów rozwoju lokalnego: przestrzennego, środowiskowego, gospodarczego i społecznego. Dla każdego z nich zostały sformułowane cele strategiczne (4). Rozwinięciem tych celów są kierunki działania podejmowane dla ich osiągnięcia (27).

Określając cele strategiczne i kierunki działań skupiono się na obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Przyjęcie takiego założenia pozwoliło na ograniczenie zbyt dużej ilości i wyznaczenie możliwych do zrealizowania w przyjętym horyzoncie czasowym celów. Przyjęte cele operacyjne i kierunki działań stanowią rozwinięcie celów strategicznych, a ich realizacja warunkuje ich osiągnięcie. Poszczególne sektorowe programy rozwoju poprzez zawarte w nich zadania wdrażać będą ogólne zapisy wynikające ze Strategii.

Głównym dążeniem jest to by poprzez realizację zaplanowanych celów i kierunków gmina Kąty Wrocławskie była wspólnotą samorządową, zarządzaną w sposób przemyślany i planowany, aby kreowała coraz lepsze warunki rozwoju, innowacyjną gospodarkę, wysoką atrakcyjność turystyczną, ale także by inspirowała do działania na różnych płaszczyznach, będąc jednocześnie dobrym i bezpiecznym miejscem do życia, nauki, prowadzenia biznesu w poszanowaniu otoczenia przyrodniczego i zdrowego środowiska.

Wobec powyższego oraz stosownie do art. 10 e ust. 1 i 10 f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) podjęcie niniejszej uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" uznaje się za zasadne.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
strategia rozwoju miasta i gminy 2030 (PDF, 4.23Mb) 2023-03-17 08:33:32 30
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 08:33