Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o naboru wniosków na wsparcie realizacji realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 03 sierpnia 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/171/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 837  i 1524) ogłasza z dniem 17 grudnia 2021 roku nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

 

 1. Rodzaj zadania

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w niżej wymienionych dyscyplinach:

 1. football amerykański,
 2. koszykówka,
 3. piłka ręczna,
 4. tenis ziemny,
 5. tenis stołowy,
 6. sztuki walki:
 1. taekwondo,
 2. judo,
 3. zapasy,
 1. wędkarstwo,
 2. biegi.

 

 1. Kryteria przyznania dotacji
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach niżej wymienionych dyscyplin nie może przekroczyć:
 1. ) football amerykański: 55.000,00 zł;
 2. ) koszykówka: 240.000,00 zł;
 3. ) piłka ręczna: 280.000,00 zł;
 4. ) tenis ziemny: 39.000,00 zł, w tym na obóz sportowy: 3.000,00 zł;
 5. ) tenis stołowy: 20.000,00 zł;
 6. ) sztuki walki:
 1. taekwondo: 23.000,00 zł, w tym na obóz sportowy: 3.000,00 zł;
 2. judo: 13.000,00 zł, w tym na obóz sportowy: 3.000,00 zł;
 3. zapasy: 30.000,00 zł, w tym na obóz sportowy: 3.000,00 zł;
 1. ) wędkarstwo: 10.000,00 zł;
 2. ) biegi: 7.000,00 zł.

 

 1. Dotacja przysługuje Stowarzyszeniu/ Klubowi Sportowemu, który:
 1. ) jest podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych;
 2. ) działa oraz jest zarejestrowany na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;
 3. ) nie działa w celu osiągnięcia zysku;
 4. ) przedstawi ofertę wykonania zadania publicznego w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu;

 

 1. W pierwszej kolejności przyznaje się dotację na dofinansowanie wydatków bieżących
  w szczególności na:
 1. ) realizację programów szkolenia sportowego, w tym:
 1. wynagrodzenia trenerów i instruktorów;
 2. transport na zawody sportowe - do 30% przyznanej dotacji;
 3. wynajem obiektów sportowych - do 30% przyznanej dotacji;
 4. ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej.
 1. ) zakup sprzętu sportowego oraz zakup strojów sportowych - do 30% przyznanej dotacji.
 2. ) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a w szczególności:
 1. delegacje i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych;
 2. opłaty startowe, wpisowe, regulaminowe;
 3. zakup posiłków profilaktycznych i napojów dla zawodników uczestniczących
  w zawodach sportowych - do 20% przyznanej dotacji;
 4. zakup artykułów medycznych pierwszej pomocy i ortopedycznych;
 5. obsługę administracyjno - finansową projektu - do 10% przyznanej dotacji;
 6. zakup podstawowego wyposażenia służącego utrzymaniu i konserwacji obiektów sporto­wych - do 20 % przyznanej dotacji;
 7. pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów spor­towych.
 1. ) sfinansowanie klubowych stypendiów sportowych - do 30% przyznanej dotacji.

 

 1. Dotacja nie będzie udzielana:
  1. ) na podejmowanie działalności gospodarczej;
  2. ) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji;
  3. ) na projekty, których faktycznym celem jest zakup lub remont nieruchomości, budynków
   oraz lokali biurowych;
  4. ) na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
  5. ) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 2. Nabór wniosków dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 3. W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki finansowe z innych źródeł.
 4. Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) jest wliczany do własnego udziału finansowego oferenta.
 5. Wydatki mogą być wyłącznie ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały RM nr XVII/171/12 w Kątach Wrocławskich  z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, po dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz zaopiniowaniu oferty przez Komisję Właściwą ds. Spraw Sportu Rady Miejskiej.
 2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 • Przedstawioną przez oferenta  kalkulację
 • Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie
 • Stopień realności wykonania zadania przez oferenta.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub przedłożyć skorygowany wniosek.

Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu
  w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy:
 1. ) okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
 2. ) oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność  do czynności prawnych lub w składzie ich organów zachodzić będą braki uniemożliwiające działania;
 3. ) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w naborze lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
 3. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji w 2022 roku jest przedłożenie rozliczenia końcowego wraz
  z wymaganymi załącznikami przez podmioty, które realizowały zadanie publiczne w 2021 roku we współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w 2022 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie i na zasadach określonych
  w ustawie o finansach publicznych.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, przyjętymi standardami, zgodnie z zawartą umową, gospodarnością oraz dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.
 3. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych 
  z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

 1. Termin składania ofert
 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i  Gminy w Kątach Wrocławskich – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres:
  Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
  w terminie do dnia 31.12.2021 r. do godz. 1400.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Interesanta) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Wrocławskie drogą pocztową.

 1. Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.
 2. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 3. Do każdej oferty należy dołączyć:  
 • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 • aktualny statut,
 • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące
  o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,              
 • sprawozdanie merytoryczne za poprzedni okres rozgrywek,
 • w przypadku prowadzenia pełnej księgowości sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za cały okres tej działalności,
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta
  i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • licencję okręgowego lub polskiego związku sportowego – dotyczy podmiotów należących do Związków  Sportowych.
 1. Każda strona kopii dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.

 

 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o wynikach naboru obejmująca nazwę oferenta oraz wysokość przyznanych środków publicznych zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Monika Romańska – Główny specjalista
  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kontakt (71)390 51 72.
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.
 2. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ROZLICZENIE wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu do pobrania ze strony internetowej www.bip.katywroclawskie.pl zakładka e-boi wnioski elektroniczne i karty usług.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-12-17 13:48:01 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
17 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Romańska

Data publikacji:
17 gru 2021, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Monika Romańska

Data aktualizacji:
05 lip 2022, godz. 09:15