Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej  w Wydziale Finansowym

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

II. Stanowisko pracy:  ds. księgowości budżetowej;

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomia, finanse, rachunkowość;
 3. Doświadczenie zawodowe minimum 3 lata pracy w księgowości;
 1. Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) oraz innych urządzeń biurowych;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Znajomość i umiejętność stosowania ustaw:
   1. o finansach publicznych,
   2. o samorządzie gminnym,
   3. o rachunkowości.
 5. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

  1. Mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym w komórce księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub  w administracji rządowej min.1 rok.
  2.  Preferowany kierunek: finanse, rachunkowość
  3.  Predyspozycje osobowościowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. elastyczność w wykonywaniu zadań i otwartość na zmiany,
 4. dyspozycyjność, odpowiedzialność,
 5. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 6. bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 7. gotowość do doskonalenia zawodowego,
 8. dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

 1. Dekretacja  dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. Księgowanie faktur sprzedażowych,
 3. Księgowanie dokumentów dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umów, wadiów i innych operacji dokonywanych na koncie depozyty,
 4. Księgowanie wyciągów bankowych, m.in.:
 1. wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług,
 2.  wpływów z najmu i dzierżawy,
 3. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz innych operacji.
 1. Bieżąca analiza poprawności zapisów na kontach księgowych,
 2. Analiza i przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 3. Rozliczanie kont rozrachunkowych, monitorowanie zaległości, wysyłanie upomnień

 

 

VI. Warunki pracy:

 1. Wymiar etatu: pełny etat;
 2. Praca o charakterze administracyjno – biurowym na stanowisku urzędniczym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Praca wykonywana w  Urzędzie, w biurze  na pierwszym piętrze oświetlone – światłem naturalnym i sztucznym. Budynek jest wyposażony  w windę  osobową.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 2. Życiorys (CV);
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (dokument dostępny na BIP  w zakładce „praca” )
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.
 9. Formularz dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich (dokument dostępny na BIP  w zakładce „praca” )

 

Wszystkie oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznie, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty kandydata, który został wybrany dołącza się do akt osobowych. 

Wymagane dokumenty należy:

 1. składać w zamkniętej kopercie do dnia 31 marca 2023 r.  do  godziny 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta pokój 10),

lub

 1. przesłać pocztą do dnia 31 marca 2023 r.  . na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie, oferta musi wpłynąć do godziny 12:00 w tym dniu,  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: ds. księgowości budżetowej

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po terminie, tj. po godzinie 12:00 w dniu 31 marca 2023 r.  nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530.) – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 

 

 

 

 

   KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie    reprezentowana przez Burmistrza  Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1,  55-080 Kąty Wrocławskie;
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt telefoniczny 71/ 390 72 23,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
  • archiwizacji na podstawie:
   • przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,
  • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona,
  • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogł.FN (PDF, 686.22Kb) 2023-03-17 11:36:55 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
16 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Krzuszcz

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 11:36