Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu w 2023 r. - piłka nożna i zapasy

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 03 sierpnia 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/171/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 837  i 1524) ogłasza z dniem 24 stycznia 2023 roku nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej oraz zapasów w 2023 roku.

I.    Rodzaj zadania
Nabór ofert dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej i zapasów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

II.    Kryteria przyznania dotacji
1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych nie może przekroczyć: 
  1)    na upowszechnianie piłki nożnej - 213.000,00 zł.
  2)    na upowszechnianie zapasów - 30.000,00 zł

2.    Dotacja przysługuje Stowarzyszeniu/ Klubowi Sportowemu, który:
  1)    jest podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych;
  2)    działa oraz jest zarejestrowany na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;
  3)    nie działa w celu osiągnięcia zysku;
  4)    przedstawi ofertę wykonania zadania publicznego w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu;

3.    W pierwszej kolejności przyznaje się dotację na dofinansowanie wydatków bieżących 
w szczególności na:
  1)    realizację programów szkolenia sportowego, w tym:
   a)    wynagrodzenia trenerów i instruktorów;
   b)    transport na zawody sportowe - do 30% przyznanej dotacji;
   c)    wynajem obiektów sportowych - do 30% przyznanej dotacji;
   d)    ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej.
  2)    zakup sprzętu sportowego oraz zakup strojów sportowych - do 30% przyznanej dotacji,
  3)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a w szczególności:
   a)    delegacje i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych;
   b)    opłaty startowe, wpisowe, regulaminowe;
   c)    zakup posiłków profilaktycznych i napojów dla zawodników uczestniczących 
w zawodach sportowych - do 20% przyznanej dotacji;
   d)    zakup artykułów medycznych pierwszej pomocy i ortopedycznych;
   e)    obsługę administracyjno - finansową projektu - do 10% przyznanej dotacji;
   f)    zakup podstawowego wyposażenia służącego utrzymaniu i konserwacji obiektów sporto¬wych - do 20 % przyznanej dotacji;
   g)    pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów spor¬towych.
 4)    sfinansowanie klubowych stypendiów sportowych - do 30% przyznanej dotacji.

4.    Dotacja nie będzie udzielana:
 1)    na podejmowanie działalności gospodarczej;
 2)    na cele nie związane z działalnością statutową organizacji;
 3)    na projekty, których faktycznym celem jest zakup lub remont nieruchomości, budynków 
oraz lokali biurowych;
 4)    na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
 5)    na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
5.    Nabór wniosków dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
6.    W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% wkład własny obejmujący: środki własne finansowe i/lub środki finansowe z innych źródeł.
7.    Wkład własny finansowy oferenta będzie istotny przy wyborze ofert.
8.    Wydatki mogą być wyłącznie ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.

III.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały RM nr XVII/171/12 w Kątach Wrocławskich  z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, po dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz zaopiniowaniu oferty przez Komisję Właściwą ds. Spraw Sportu Rady Miejskiej. 
2.    Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie uwzględniając:
•    Możliwość realizacji zadania przez oferenta,
•    Przedstawioną przez oferenta  kalkulację
•    Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie
•    Stopień realności wykonania zadania przez oferenta. 
3.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub przedłożyć skorygowany wniosek. 
Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.
4.    Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu 
w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy:
 1)    okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
 2)    oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność  do czynności prawnych lub w składzie ich organów zachodzić będą braki uniemożliwiające działania;
 3)    zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
6.    Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w naborze lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
7.    Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
8.    Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
9.    Warunkiem otrzymania dotacji w 2023 roku jest przedłożenie rozliczenia końcowego przez podmioty, które realizowały zadanie publiczne w 2022 roku we współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie.
10.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania
1.    Realizacja zadania powinna nastąpić w 2023 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie i na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych.
2.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, przyjętymi standardami, zgodnie z zawartą umową, gospodarnością oraz dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.
3.    Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych 
z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
V.    Termin składania ofert
1.    Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 
w terminie do dnia 7.02.2023 r. do godz. 1530. 
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta i Gminy Wrocławskie drogą pocztową.
2.    Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.
3.    Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
4.    Do każdej oferty należy dołączyć:  
•    kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego (licencja trenerska, dyplom ukończenia kursu itp.),
•    aktualny statut,
•    zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące 
o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,              
•    sprawozdanie merytoryczne za poprzedni okres rozgrywek, 
•    w przypadku prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości: sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za cały okres tej działalności,
•    aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
•    licencję okręgowego lub polskiego związku sportowego – dotyczy podmiotów należących do Związków  Sportowych.
5.    Każda strona kopii dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.

VI.    Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o wynikach naboru obejmująca nazwę oferenta oraz wysokość przyznanych środków publicznych zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie.

VII.    Postanowienia końcowe
1.    Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Monika Romańska – Główny specjalista
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kontakt (71)390 51 72.
2.    Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.
3.    WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ROZLICZENIE wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu do pobrania ze strony internetowej www.bip.katywroclawskie.pl zakładka e-boi wnioski elektroniczne i karty usług.


 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SKM C45823012412170 (PDF, 246.96Kb) 2023-01-24 12:58:18 14
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
24 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Romańska

Data publikacji:
24 sty 2023, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Monika Romańska

Data aktualizacji:
23 lut 2023, godz. 12:45