Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 tj.) oraz Uchwały nr XLIV/591/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Katy Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku w zakresie:

  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentują podmiotów biorących udział w konkursie, nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceniania projektów przedstawionych przez oferentów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do wybranego obszaru tylko 1 kandydata.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonywać na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Interesanta. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie później niż do dnia 15.03.2022 r.

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 16.03.2022 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Funduszy i Dotacji

Monika Romańska

Główny specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Tel. (71) 390-51-72

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SMinolta C422030916190 (PDF, 714.40Kb) 2022-03-09 16:30:01 2
Karta zgłoszenia kandydata (DOCX, 25.96Kb) 2022-03-09 16:31:11 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
09 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Romańska

Data publikacji:
09 mar 2022, godz. 16:30

Osoba aktualizująca informacje

Monika Romańska

Data aktualizacji:
09 mar 2022, godz. 16:32