Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

 

Kąty Wrocławskie: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 104426 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)zczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający udostępnieni Wykonawcy niezbędne mapy, o których mowa w art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu. 2.Skalę opracowania planu wskazuje się na: - 1:1000 dla zadania 1, - 1:1000 i 1:2000 dla zadania 2, - 1:1000 dla zadania 3. 3.Zamawiający przedstawi Wykonawcy wytyczne w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenów. 4.Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek Wykonawcy: 1)wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych planami miejscowymi, 2)kopie decyzji dot. zgód na wyłączenie z użytkowania rolniczego i leśnego dla obszarów objętych planami miejscowymi, 3)opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Kąty Wrocławskie, 4)obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. 5.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)wykonania prac i dodatkowych opracowań, zgodnie z harmonogramem prac, 2)prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. 6.Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 7.Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 8.Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą się zakończeniem wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [sporządzonych pod rządami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] o minimalnej powierzchni 2,5ha, dla terenów wiejskich obejmujących istniejące i projektowane tereny zabudowane z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu, i przedstawią dokumenty potwierdzające, że plany te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem projektantem (zgłoszonym jako główny projektant do sporządzenia tego planu) z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Urbanistów, który kierował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, sporządzeniem co najmniej trzech obowiązujących, opublikowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [sporządzonych pod rządami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] o minimalnej powierzchni 2,5ha, dla terenów wiejskich obejmujących istniejące i projektowane tereny zabudowane z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu, i przedstawią dokumenty potwierdzające, że plany te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej, zgodnie uchwałą nr XL/430/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, zgodnie uchwałą nr XL/428/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice, zgodnie uchwałą nr XL/426/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce, zgodnie uchwałą nr XL/427/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.03.2014.13.00.02_104426-2014.html (HTML, 17.KB) 2014-03-27 13:00:02 17.KB 430 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.03.2014.13.01.05_uchwaA_a_Mokronos.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-27 13:01:05 153KB 89 razy
2 27.03.2014.13.00.54_uchwaA_a_-_WszemiA_owice.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-27 13:00:54 142KB 90 razy
3 27.03.2014.13.01.17_uchwaA_a-Jurczyce.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-27 13:01:17 141KB 89 razy
4 27.03.2014.13.00.02_SIWZ.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-27 13:00:02 2.2MB 94 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 01.04.2014.07.36.56_odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 188KB) 2014-04-01 07:36:56 188KB 420 razy
Wynik postępowania
1 30.04.2014.15.10.00_informacje_o_wynikach.pdf (PDF, 687KB) 2014-04-30 15:10:00 687KB 492 razy
Udzielenie zamówienia
1 153080-2014.html (HTML, 8.8KB) 2014-05-07 12:35:08 8.8KB 468 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 27-03-2014 13:00:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 27-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 07-05-2014 12:35:08