Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik

 

Kąty Wrocławskie: Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik
Numer ogłoszenia: 2724 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa art. 193 ustawy Prawo bankowe. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonej kopii zezwolenia według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/13/lista/0.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.01.2014.11.14.23_2724-2014.html (HTML, 8.1KB) 2014-01-03 11:14:23 8.1KB 378 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.01.2014.11.14.40_uchwaA_a_budA_etowa.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:14:40 2.4MB 111 razy
2 03.01.2014.11.15.24_powolanie_i_slubowanie_burmistrza_2010.pdf (PDF, 126KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:15:24 126KB 98 razy
3 03.01.2014.11.15.32_powolanie_skarbnika.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:15:32 270KB 93 razy
4 03.01.2014.11.15.16_nip-zas.pdf (PDF, 260KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:15:16 260KB 98 razy
5 03.01.2014.11.15.01_UchwaA_a_XXXVIII-405-2013.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:15:01 60.KB 103 razy
6 03.01.2014.11.14.53_uchwaA_a_WPF.pdf (PDF, 434KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:14:53 434KB 111 razy
7 08.01.2014.12.45.26_WFP.zip (ZIP, 332KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-08 12:45:26 332KB 9 razy
8 03.01.2014.12.31.42_SIWZ.pdf (PDF, 621KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 12:31:42 621KB 147 razy
9 03.01.2014.11.15.40_regon-gmina.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-03 11:15:40 50.KB 98 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 08.01.2014.10.47.26_odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 188KB) 2014-01-08 10:47:26 188KB 401 razy
2 09.01.2014.12.44.37_odpowiedzi_na_zapytania_-2.pdf (PDF, 198KB) 2014-01-09 12:44:37 198KB 432 razy
Wynik postępowania
1 17.01.2014.08.34.14_inf._o_wynikach.pdf (PDF, 171KB) 2014-01-17 08:34:14 171KB 408 razy
Udzielenie zamówienia
1 24.01.2014.11.28.18_28244-2014.html (HTML, 3.7KB) 2014-01-24 11:28:18 3.7KB 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 03-01-2014 11:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 24-01-2014 11:28:18