Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ? ETAP II - DOKOŃCZENIE

Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie
Numer ogłoszenia: 361002 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Samotwór, Kębłowice, Wszemiłowice i część Jurczyc. 2. Długości podane w opisie są orientacyjne w granicach błędu systematycznego. 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Przy sporządzeniu wyceny w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę opis przedmiotu umowy oraz SWiORB, a następnie dokumentację projektową. 4. Załączony przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i nie podlega wycenie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości 500.000 zł brutto na realizację takich robót jak: budowa dodatkowych odcinków kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem, dodatkowego uzbrojenia kolektorów ciśnieniowych, przepompowni sieciowych i przydomowych, robót elektrycznych, odtworzenia nawierzchni dróg

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.53.00-1, 42.96.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium 150.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni wykazać, iż posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni wykazać, iż wykonali przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż 3.500.000 zł brutto, polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i długości każdej nie mniejszej niż 2 km oraz przynajmniej 1 (jedną) robotę budowlana, wartości nie mniej niż 800.000 zł brutto polegającej na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych mineralno-bitumicznych oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni dysponować 1. Kierownikiem budowy, który posiada: - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), -doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej - o wartości każdej co najmniej 2 000 000 PLN - jako kierownik budowy, 2. Kierownikiem robót branży drogowej, który posiada: -Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, - doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych) jako kierownik budowy lub kierownik robót, 3. Kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada: - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, - doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik budowy lub kierownik robót. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500.000,00 zł.( do oferty należy załączyć kopię dowodu opłaty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: - Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót w przypadku ich niewłaściwego wykonania, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB; - Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego trasy kanalizacji ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu; - Wprowadzenie zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego; - Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; - Klęską żywiołową; - Siłę wyższą; b) Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1ust.2 umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: - zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, - zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, - zmiany osób realizujących zadanie wymienionych w § 10 umowy, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 361002-2011.html (HTML, 19.KB) 2011-11-02 13:58:32 19.KB 341 razy
2 400142-2011.html (HTML, 1.8KB) 2011-11-28 14:27:28 1.8KB 384 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Wszemilowice.zip (ZIP, 847KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-28 14:32:36 847KB 188 razy
2 SAMOTWOR.zip (ZIP, 755KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-28 14:33:00 755KB 187 razy
3 decyzja_pozw._na_budowA__nr_3655.2010_oraz_postanowienie.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:05:32 101KB 570 razy
4 decyzja_pozwolenia_na_budowA__2646.2004.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:05:45 1.4MB 523 razy
5 Keblowice_K2.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-28 14:32:21 1.0MB 185 razy
6 projekt_wykonawczy_-_dotyczacy_samotworu.pdf (PDF, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:21:59 20.MB 509 razy
7 zaA_acznik_do_decyzji_drogi_powiatowe_14.01.2011.pdf (PDF, 5.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:06:16 5.4MB 383 razy
8 projekty_budowlane.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:13:16 18.MB 505 razy
9 ST-03.01_roboty_drogowe_i_zagospodarowanie_terenu_SamotwA_r.pdf (PDF, 568KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:10:53 568KB 503 razy
10 ZaA_._nr_1_do_umowy.pdf (PDF, 480KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:58:44 480KB 503 razy
11 ST-01.01_Roboty_rozbiA_rkowe_SamotwA_r.pdf (PDF, 143KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:07:37 143KB 475 razy
12 wszemilowice_jurczyce.pdf (PDF, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:21:59 13.MB 495 razy
13 ST-00.00_Wymagania_ogA_lne_SamotwA_r.pdf (PDF, 332KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:07:27 332KB 497 razy
14 Keblowice_K1.zip (ZIP, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-28 14:32:01 100KB 189 razy
15 projekt_zamienny_przepompowni_w_WszemiA_owicach.pdf (PDF, 6.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:00:52 6.9MB 561 razy
16 ST-01.02_Roboty_ziemne_SamotwA_r.pdf (PDF, 312KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:07:49 312KB 571 razy
17 zalacznik_do_decyzji_2646.2004.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:21:59 17.MB 483 razy
18 PRZEDMIAR_-Kanal_sanit-KA_BA_OWICE_(2011).pdf (PDF, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:59:20 186KB 561 razy
19 poprawiona_SIWZ.pdf (PDF, 826KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-28 14:27:28 826KB 226 razy
20 Przedmiar-sierpieA__2011-_WszemIA_OWICE.pdf (PDF, 181KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:59:36 181KB 545 razy
21 projekt_wykoanwczy_-_keblowice.pdf (PDF, 8.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:21:59 8.9MB 538 razy
22 PRZEDMIAR-JURCZYCE-SIERPIEA__2011.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:59:27 113KB 546 razy
23 SIWZ.pdf (PDF, 828KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:58:32 828KB 625 razy
24 Kanalizacja_sanitarna_dla_m_SamotwA_r_P.pdf (PDF, 231KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:59:09 231KB 577 razy
25 ZaA_._nr_3_do_umowy.xls (XLS, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 13:58:53 42.KB 516 razy
26 projekt_wykoanwczy__-_dotyczA_cy_wszemiA_owic.pdf (PDF, 7.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:00:06 7.9MB 571 razy
27 deczyja_drogi_powiatowe_14.01.2011.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:05:58 1.6MB 487 razy
28 ST-02.01_instalacje_sieciowe_zewnetrzne_SamotwA_r.pdf (PDF, 971KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:08:01 971KB 537 razy
29 projekt_wykonawczy_-_dotyczA_cy_Jurczyc_i_WszemiA_owic.pdf (PDF, 6.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 14:00:32 6.5MB 544 razy
30 geologia.zip (ZIP, 72.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:13:16 72.MB 530 razy
31 projekty_elektryczne.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-11-02 15:13:16 10.MB 505 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Rys._nr_10_schemat_kotwienia_zbiornika_fi1500.pdf (PDF, 129KB) 2011-12-06 15:15:24 129KB 393 razy
2 Rys.nr_6_schemat_przepompowni_PK2.pdf (PDF, 458KB) 2011-12-06 15:15:58 458KB 370 razy
3 POMPA_PK1.pdf (PDF, 1.4MB) 2011-12-06 15:12:44 1.4MB 433 razy
4 Rys._nr_1_Plan_zagospodarowania_przepompowni_PK1.pdf (PDF, 684KB) 2011-12-06 15:14:15 684KB 363 razy
5 ZaA_A_czniki_edytowalne_do_SIWZ.docx (DOCX, 28.KB) 2011-11-08 10:56:17 28.KB 354 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_1_do_umowy_aktualny.pdf (PDF, 258KB) 2011-12-06 14:00:12 258KB 343 razy
7 Rys.nr_8_schemat_przepompowni_PW1.pdf (PDF, 555KB) 2011-12-06 15:16:30 555KB 353 razy
8 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_3.pdf (PDF, 195KB) 2011-12-06 13:58:26 195KB 361 razy
9 Rys._nr_2_Plan_zagospodarowania_przepompowni_PK2.pdf (PDF, 707KB) 2011-12-06 15:14:30 707KB 391 razy
10 Rys._nr_9_schemat_kotwienia_zbiornika_fi2000.pdf (PDF, 130KB) 2011-12-06 15:15:08 130KB 379 razy
11 Rys._nr_3_Plan_zagospodarowania_przepompowni_PSM.pdf (PDF, 149KB) 2011-12-06 15:14:42 149KB 366 razy
12 Opis_techniczny.pdf (PDF, 122KB) 2011-12-06 15:12:24 122KB 745 razy
13 8.0.Tabela-zestawienie_danych_do_obliczeA__hydraulicznych.pdf (PDF, 22.KB) 2011-12-06 15:12:12 22.KB 381 razy
14 369064-2011.html (HTML, 5.9KB) 2011-11-08 09:26:24 5.9KB 362 razy
15 odpowiedzi_na_zapytania_2_i_zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 225KB) 2011-11-28 14:27:28 225KB 425 razy
16 Rys._nr_4_Plan_zagospodarowania_przepompowni_PW1.pdf (PDF, 1.5MB) 2011-12-06 15:14:56 1.5MB 416 razy
17 Rys.nr_5_schemat_przepompowni_PK1.pdf (PDF, 571KB) 2011-12-06 15:15:39 571KB 397 razy
18 POMPA_PW1.pdf (PDF, 1.4MB) 2011-12-06 15:14:02 1.4MB 976 razy
19 POMPA_PSM.pdf (PDF, 1.2MB) 2011-12-06 15:13:48 1.2MB 1080 razy
20 POMPA_PK2.PDF (PDF, 285KB) 2011-12-06 15:13:00 285KB 541 razy
21 SIWZ_aktualna.pdf (PDF, 801KB) 2011-12-06 13:58:47 801KB 373 razy
22 Rys.nr_7_schemat_przepompowni_PSM.pdf (PDF, 482KB) 2011-12-06 15:16:15 482KB 393 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf (PDF, 209KB) 2011-11-14 14:29:31 209KB 355 razy
2 zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 128KB) 2011-12-06 13:58:08 128KB 368 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 217KB) 2012-02-03 13:15:09 217KB 402 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 228KB) 2012-02-09 13:21:04 228KB 357 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 02-11-2011 13:58:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 02-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-10-2012 14:23:11