Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Głównej, Chłopskiej, Ogrodowej, Dworcowej, Kolejowej. Cmentarnej, Dębowej, Polnej

Kąty Wrocławskie: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. GŁÓWNEJ, CHŁOPSKIEJ, OGRODOWEJ, DWORCOWEJ, KOLEJOWEJ. CMENTARNEJ, DĘBOWEJ, POLNEJ
Numer ogłoszenia: 353398 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. GŁÓWNEJ, CHŁOPSKIEJ, OGRODOWEJ, DWORCOWEJ, KOLEJOWEJ. CMENTARNEJ, DĘBOWEJ, POLNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające na: a)wykonanie sieci wodociągowej w: -ul. Głównej -ul. Chłopskiej -ul. Kolejowej -ul. Dworcowej -ul. Ogrodowej -ul. Cmentarnej -ul. Polnej -ul. Dębowej b)wykonanie i przepięciu przyłączy wodociągowych do budynków przy: -ul. Głównej -ul. Chłopskiej -ul. Kolejowej -ul. Dworcowej -ul. Ogrodowej -ul. Cmentarnej -ul. Polnej -ul. Dębowej c) w wycenie prac budowlanych uwzględnić połączenia z istniejącą siecią d)w wycenie prac uwzględnić odcięcie (starej) sieci wodociągowej. e)właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - droga gminna, powiatowa i wojewódzka oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z uzgodnieniami z zarządcą właściwym dla danej drogi; f)wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej; g)wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; h)wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej i wojewódzkiej, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający; i)przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - uzyskanie potwierdzenia od właścicieli prywatnych; j)naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem; k)sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, l)wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; m)umieścić na stałe na terenie budowy, niezwłocznie tablice informacyjną i tablice pamiątkową nie później niż w ciągu 6 m-c od zakończenia budowy. Wzór tablicy pamiątkowej umieszczono poniżej.(wg wytycznych Poradnika Beneficjenta) Tablice wykonać z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne według wytycznych w Poradniku Beneficjenta..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 40.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni dysponować:. a) Kierownikiem budowy, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej - o wartości każdej co najmniej 1 000 000,00 PLN - jako kierownik budowy b) Kierownikiem robót branży drogowej, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) -doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych ) jako kierownik budowy lub kierownik robót

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz zrealizowanych i udokumentowanych robót polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowych zgrzewanych PEHD tj. co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto każda

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 400.000,00 zł. (do oferty należy dołączyć kopię dowodu opłaty składki za polisę)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1.Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: a)Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót b)Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego tras wodociągów ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu c)Stwierdzenia występowania w obrębie realizowanych robót nie zinwentaryzowanych sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, d)Koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; e)Klęską żywiołową f)Siłę wyższą; 2. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: a)Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b)Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; c)Zmiany osób reprezentujących zadanie (inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; d)Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu, Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta , parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 353398-2011.html (HTML, 18.KB) 2011-10-26 14:30:08 18.KB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 orient..pdf (PDF, 929KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:02:02 929KB 94 razy
2 Rys._7.4.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:53:19 116KB 107 razy
3 Rys._4.1.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:51:23 2.6MB 93 razy
4 Rys._2.3_(1).pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:49:47 1.8MB 101 razy
5 Rys._3.3.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:50:54 1.3MB 91 razy
6 Rys._7.3.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:53:02 107KB 95 razy
7 Rys._7.2.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:52:28 121KB 94 razy
8 Rys._8.pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:54:14 104KB 96 razy
9 HARMONOGRAM_RZ-F.xls (XLS, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:46:35 41.KB 117 razy
10 Rys._3.4.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:51:07 1.6MB 93 razy
11 PRZEDMIAR_OGRODOWA.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:47:48 1.5MB 125 razy
12 opis.pdf (PDF, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:03:43 155KB 160 razy
13 Rys._1E_ewidencja.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:49:18 2.2MB 96 razy
14 0_smolec_1a_dr_gminne.jpg (JPG, 525KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:06:36 525KB 79 razy
15 uzg.1.pdf (PDF, 293KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:02:36 293KB 88 razy
16 Rys._2.5__Mapa_kolejowa_(1).pdf (PDF, 654KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:50:16 654KB 81 razy
17 org.map.2.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:01:49 1.1MB 90 razy
18 uzg.2.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:02:49 257KB 89 razy
19 Rys.3PrzekrA_j_konstrukcyjny_nawierzchni._(1).pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:09:15 98.KB 90 razy
20 Rys._7.6.pdf (PDF, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:53:45 136KB 98 razy
21 opis_Smolec_-_UW.pdf (PDF, 214KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:55:15 214KB 129 razy
22 Rys.2.2_(1).pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:54:43 2.1MB 84 razy
23 Rys._7.7.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:54:00 119KB 87 razy
24 orientacja1.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:08:23 101KB 87 razy
25 PRZEMIAR_GLOWNA.pdf (PDF, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:48:33 3.7MB 122 razy
26 Rys.1__Orientacja.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:54:29 216KB 86 razy
27 Rys._2.1_(1).pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:49:31 2.1MB 136 razy
28 0_smolec_1b_dr_gminne_skrz.jpg (JPG, 565KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:07:04 565KB 76 razy
29 Rys._5.pdf (PDF, 420KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:51:48 420KB 94 razy
30 Rys.2.3_Zakres_odtworzenia_nawierzchni_Starowiejska._(1).pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:09:02 1.2MB 85 razy
31 0_smolec_dr_gminne_przecisk.jpg (JPG, 551KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:07:28 551KB 73 razy
32 Rys._2.1.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:04:31 1.5MB 105 razy
33 Rys._2.2.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:04:44 1.2MB 86 razy
34 STprojekt_-__UW.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:01:00 116KB 96 razy
35 Rys._6.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:51:59 216KB 89 razy
36 PRZEDMIAR_CHA_OPSKA.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:46:55 1.4MB 132 razy
37 0_smolec_1a_dr_powiatowe.jpg (JPG, 514KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:06:50 514KB 77 razy
38 SIWZ.pdf (PDF, 953KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:46:18 953KB 148 razy
39 Rys._2.4_(1).pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:50:02 1.6MB 175 razy
40 Rys._3.2.pdf (PDF, 525KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:50:42 525KB 94 razy
41 proj.org.ruchu_zast._dla_ul.Chlopskiej.pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:02:22 2.9MB 157 razy
42 Rys._4.2.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:51:36 1.4MB 93 razy
43 Rys._7.5.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:53:32 122KB 98 razy
44 PRZEDMIAR_CMENTARNA.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:47:10 1.3MB 122 razy
45 SPECYFIKACJA_TWiOR.pdf (PDF, 728KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:10:20 728KB 103 razy
46 org.map.1.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:01:33 1.2MB 86 razy
47 PRZEDMIAR_KOLEJOWA_DWORCOWA.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:47:22 1.4MB 129 razy
48 Rys.2.2_Zakres_odtworzenia_nawierzchni.dwg_Model_(1).pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:08:49 1.8MB 90 razy
49 Rys2.1_Zakres_odtworzenia_GA_A_wna.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:09:32 1.7MB 87 razy
50 Rys._2.3.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:05:01 1.3MB 87 razy
51 rys._2.4.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-27 08:55:29 12.MB 94 razy
52 PRZEDMIAR_POLNA.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:48:02 1.1MB 117 razy
53 PRZEMIAR_DEBOWA.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:48:16 1.1MB 112 razy
54 Rys._3.1.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:50:30 1.1MB 104 razy
55 0_smolec_1_powiatowe_zajA_cie_skrzy.jpg (JPG, 556KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:06:05 556KB 78 razy
56 Projekt_odtworzenia_nawierzchni_Opis.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:08:35 63.KB 90 razy
57 PB__opis_Smolec-_SP.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:49:06 215KB 163 razy
58 STprojekt_-_SP.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:54:58 110KB 95 razy
59 uzg.3.pdf (PDF, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:03:13 150KB 85 razy
60 Rys._7.1.pdf (PDF, 174KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 13:52:13 174KB 101 razy
61 0_smolec_powiatowe_przecisk.jpg (JPG, 540KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:07:52 540KB 73 razy
62 ST_Odtworzenie_naw..pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-26 14:09:47 91.KB 110 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ZaA_A_czniki_edytowalne_do_SIWZ.docx (DOCX, 1.0MB) 2011-11-08 10:57:16 1.0MB 507 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_2.pdf (PDF, 241KB) 2011-11-07 14:04:36 241KB 461 razy
3 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_3.pdf (PDF, 237KB) 2011-11-08 11:14:32 237KB 375 razy
4 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_4.pdf (PDF, 239KB) 2011-11-09 11:02:51 239KB 368 razy
5 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 237KB) 2011-11-02 11:56:32 237KB 356 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 odwolanie.pdf (PDF, 7.7MB) 2012-01-10 11:34:30 7.7MB 496 razy
2 odwolanie_2.pdf (PDF, 2.6MB) 2012-01-10 11:33:59 2.6MB 370 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach_po_odwoA_aniu.pdf (PDF, 201KB) 2012-01-10 11:33:59 201KB 380 razy
2 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 239KB) 2011-12-09 10:42:30 239KB 379 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy_po_odwoA_aniu.pdf (PDF, 223KB) 2012-01-31 12:23:45 223KB 359 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 26-10-2011 13:46:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 26-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 31-01-2012 12:23:45