Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Mokronos Górny ul. Spacerowa, Gniechowice ul. Spokojna, Cesarzowice droga w dz. nr 54 i 107, Małkowice ul. Krótka, Stoszyce przy bud. 8a, 8b i 14


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: MOKRONOS GÓRNY UL. SPACEROWA, GNIECHOWICE UL. SPOKOJNA, CESARZOWICE DROGA W DZ. NR 54 I 107, MAŁKOWICE UL. KRÓTKA, STOSZYCE PRZY BUD. 8A, 8B I 14”

 

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

2.1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Mokronos Górny ul. Spacerowa, Gniechowice ul. Spokojna, Cesarzowice droga w dz. nr 54 i 107, Małkowice ul. Krótka, Stoszyce przy bud. 8a, 8b i 14”

2.2 Zamawiający żąda załączenia do złożonej oferty kart katalogowych do montowanych opraw oświetleniowych
i słupów.

2.3 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością gminną na cele budowlane - zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

2.4 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie - zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przebiegu projektowanej trasy.

3) Termin wykonania zamówienia: 15-06-2012 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 13- 10 -2011 r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 (trzy) roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia drogowego na kwotę nie niższą niż 100 000,00 brutto każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Figas tel. (071) 390-71-55 w godz.900
do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Anna Niedźwiedzka tel. (071) 390-71-50

w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2011 r.
pod nr 309706- 2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni, od dnia 28-09-2011 do dnia 13-10-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 28-09-2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 60.KB) 2011-09-28 12:23:13 60.KB 393 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 warunki_przylaczenia.pdf (PDF, 5.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 12:23:38 5.9MB 138 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 713KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 12:27:49 713KB 178 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 203KB) 2011-10-26 14:46:46 203KB 419 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 28-09-2011 12:23:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 28-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 26-10-2011 14:46:46