Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA UJĘCIA WODY W BOGDASZOWICACH


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

BUDOWA UJĘCIA WODY
W BOGDASZOWICACH

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.10.00.00-8 Wiercenie studni wodnych

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wiertniczo - geologiczno w celu budowy ujęcia wody podziemnej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach.

 2. Zakres prac obejmuje:

2.1 Wykonanie otworów badawczo - eksploatacyjnych;

- otworu K-1 o gł. 136,0 m wraz zabudową wgłębną w na działce nr 296/2;

- otwór K-2 o gł. 124,0 m wraz zabudową wgłębną na działce nr 294/2;

2.2. Wykonanie pompowań oczyszczających otworów K-1, K-2.

2.3. Dezynfekcja otworów K-1, K-2

2.4. Wykonanie pompowań pojedynczych z otworów K-1 i K-2 z jednoczesnym poborem wody do analizy fizykochemicznej zwykłej i bakteriologicznej z pierwszej i trzeciej depresji.

2.5. Wykonanie pompowania zbiorowego z otworów K-1, K-2, z jednoczesnym poborem wody do analizy fizykochemicznej rozszerzonej i bakteriologicznej pod koniec pompowania.

2.6. Wyniki pompowań pojedynczych, wyniki pompowania zbiorowego należy dostarczyć Zamawiającemu i/lub Inspektora Nadzoru,.

2.7. Pobór wody do analizy z pompowań pojedynczych i z pompowania zespołowego należy prowadzić w obecności Zmawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. Analizę bakteriologiczną pobranych prób należy zlecić odpowiedniej terenowo Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Analizę fizykochemiczną pobranych prób wody należy zlecić akredytowanemu laboratorium po uprzednim jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru.

2.8. Pobór prób skał przewiercanych

2.9. Obsługa geodezyjna

2.10. Sporządzenie raportów wiertniczych wraz z cząstkowymi obmiarami

2.11. Zabezpieczenie otworów K-1 i K-2 huczkami.

2.12. Prace wiertnicze należy prowadzić w ruchu ciągłym tj. trzyzmianowym.

2.13. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją pn „Projekt prac geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1K i 2K w utworach plejstocenu dla ujęcia komunalnego w Bogdaszowicach”, oraz obowiązującymi przepisami i normami.

2.14. Zamawiający, zaleca aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

2.15. Jeżeli w dokumentacji technicznej jest przewidziane, że do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować materiały lub urządzenia konkretnych producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń jakościowo równoważnych, spełniających parametry równoważne lub lepsze. Przez materiały lub urządzenia równoważne Zamawiający rozumie materiały lub urządzenia o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, o których mowa w dokumentacji „Projekt prac geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1K i 2K w utworach plejstocenu dla ujęcia komunalnego w Bogdaszowicach”.

2.16. UWAGA: W celu zafiltrowania otworów K-1 i K-2 (zamiast filtra PREUSSAG) należy zastosować typu Johnson tj. filtr o obudowie szkieletowej ze szczeliną ciągłą o średnicy 172 mm z wolną powierzchnią dopływu 50%, profil drutu nawierzchniowego W200, druty pionowe o średnicy 3 mm, wszystkie połączenia rur powinny być gwintowane, rury nadfiltrowe i podfiltrowe zastosować zgodnie z dokumentacją pn „Projekt prac geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1K i 2K w utworach plejstocenu dla ujęcia komunalnego w Bogdaszowicach”, czyli jak projektowano z PVC z odpowiednią wytrzymałością i odpowiednim łącznikiem.

2.17 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

 • Konieczności wykonania robót dodatkowych;

 • Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót w przypadku ich niewłaściwego wykonania, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi

 • Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

 • Klęską żywiołową;

 • Siłę wyższą;

2. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

 • zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

 • zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

 • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.

3) Termin wykonania zamówienia: 30-11-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- udokumentują iż w okresie ostatnich 5 lat zrealizował min. 2 roboty budowlaną polegającą na wykonaniu odwiertu studziennego w technologii wiercenia metodą obrotową na płuczkę o głębokości nie mniejszej niż 60 m.

 • Wykażą, iż dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe - uprawnienia geologiczne do nadzorowania wykonania odwiertów dokumentowania zasobów wód podziemnych oraz powinien wykazać że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wiertacza. W tym celu Wykonawca powinien podać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Kołodziej tel. (071) 390-71-48
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2011 r. pod nr ...... - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 17 dni, od dnia 25-07-2011 do dnia 11-08-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 25.07.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 239KB) 2011-07-25 14:23:57 239KB 392 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 decyzja_-_zatwierdzenie_prac_-_strona_2.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-25 14:24:33 91.KB 183 razy
2 decyzja_-_zatwierdzenie_prac_-_strona_1.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-25 14:24:18 84.KB 241 razy
3 projekt_prac_geolog._wiertniczych.pdf (PDF, 34.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-25 14:33:25 34.MB 185 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 543KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-25 14:23:57 543KB 242 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 185KB) 2011-08-01 10:09:32 185KB 379 razy
Odwołania
1 Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf (PDF, 219KB) 2011-08-10 13:12:00 219KB 390 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie.pdf (PDF, 31.KB) 2011-08-23 14:23:03 31.KB 370 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 25-07-2011 14:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 25-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 23-08-2011 14:23:03