Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA DROGI W UL. KWIATOWEJ I JAŚMINOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

BUDOWA DROGI W UL. KWIATOWEJ I JAŚMINOWEJ

W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

 1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

 

2) Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej w ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej,

 2. Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Jaśminowej,

 3. Wykonanie chodników z kostki betonowej wzdłuż ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej,

 4. Wykonanie zjazdów z posesji na odcinku od ul. Spółdzielczej do wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej,

 5. Wykonanie zieleńców na odcinku od ul. Spółdzielczej do wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej,

 6. Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 5 km.

 7. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót zgodnie z harmonogramem; należy zapewnić wszystkim mieszkańcom dojście do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności, wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów
  i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

 

UWAGA

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

 

 

3) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przewiduje

możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych

do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:

Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

  1. Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót;

  2. Konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień przez uprawnione organy i właścicieli mediów,

  3. Stwierdzenia występowania w obrębie realizowanych robót nie naniesionych na mapie sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,

  4. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów
   o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  5. Klęskę żywiołową;

  6. Siłę wyższą;

  7. Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu,

  8. Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano
   w opisie przedmiotu zamówienia.

 1. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

 2. Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

 

3) Termin wykonania zamówienia: 15. 11. 2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2011r. godz. 10.30 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa waga 100 %

 

8) Wadium: 6. 000,00

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

10)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie

internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia-budowę dróg gminnych;

- wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. L o wartości każdego zadania minimum 100.000 PLN (brutto).

- dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia

budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym

wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby

proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:

a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. L.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pełnienie

funkcji Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy

min. L o wartości minimum 100.000 PLN (brutto).

- roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do

posesji oraz podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsca prowadzenia działalności.

- wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 80 000 zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać każdą ze stron umowy oraz podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 80.000zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru. Umowy ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Wykonawca jest zobowiązany również do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodów wpłat składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie potrącona z przysługujących Wykonawcy należności

 

 

12) Wyklucza się z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

13) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

12) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Czesław Stec (sprawy techniczne)

tel. (071) 390-72-09 w godz. 900 do 1400 oraz Anna Niedźwiedzka (sprawy formalne) tel.(071) 390-71-50

13) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2011 r. pod nr 161014-2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 15 dni, od dnia 16. 06. 2011 r. do dnia 01. 07. 2011r.

Kąty Wrocławskie, dnia 16.06.2011r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 190KB) 2011-06-16 12:42:46 190KB 456 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 jasminowa-przedmiar.pdf (PDF, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:43:26 23.KB 208 razy
2 a022.pdf (PDF, 128MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 128MB 152 razy
3 a021.pdf (PDF, 21.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 21.MB 148 razy
4 A018.pdf (PDF, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:06:16 4.9MB 160 razy
5 a009.pdf (PDF, 9.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 9.2MB 160 razy
6 A023.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:10:37 113KB 159 razy
7 A006.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:00:35 1.6MB 162 razy
8 a016.pdf (PDF, 9.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 9.2MB 164 razy
9 A012.pdf (PDF, 5.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:03:34 5.9MB 162 razy
10 a010.pdf (PDF, 9.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 9.3MB 161 razy
11 A005.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:00:23 1.6MB 160 razy
12 A019.pdf (PDF, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:06:34 4.4MB 166 razy
13 stwior.zip (ZIP, 56.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 56.MB 158 razy
14 A007.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:00:48 2.2MB 163 razy
15 A002.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:58:43 7.0MB 166 razy
16 SIWZ.pdf (PDF, 517KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:42:46 517KB 183 razy
17 A004.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:00:10 2.2MB 168 razy
18 a011.pdf (PDF, 9.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 9.3MB 163 razy
19 A008.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:01:02 1.3MB 160 razy
20 a020.pdf (PDF, 8.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 8.8MB 164 razy
21 a015.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 10.MB 167 razy
22 A013.pdf (PDF, 5.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:03:53 5.4MB 171 razy
23 A014.pdf (PDF, 5.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 13:04:24 5.4MB 161 razy
24 a017.pdf (PDF, 8.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 14:20:28 8.2MB 163 razy
25 A001.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:58:21 3.1MB 193 razy
26 A003.pdf (PDF, 6.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:59:54 6.7MB 170 razy
27 Kwiatowa_przedmiar_.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:43:37 30.KB 190 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 04__odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 103KB) 2011-06-28 12:55:20 103KB 506 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 119KB) 2011-07-08 12:37:45 119KB 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 16-06-2011 12:42:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 08-07-2011 12:37:45